کاربردهای کنیز در دین زرتشتی

  • 1392/10/14 - 23:35
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در متون مذهبی و تاریخی دین زرتشتی، بهره کشی جنسی از کنیزان امری ثابت شده و حتمی است. دزدیدن و تجاوز به زنان و دختران، وجود حرمسراهایی با هزاران کنیز، همگی از واضحات تاریخی در جامعه زرتشتی است.

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب_ امروزه تئوریسین‌های باستانگرايی در جهت ترویج تفكرات باستانی، بسیاری از حقایق تاریخی را انکار می‌کنند. یکی از این مسائل، بحث کنیز و کاربردهای آن در دین و جامعه زرتشتی است.

- بنا بر اَوِستا، وندیداد، فرگرد چهارده، بند پانزدهم، یکی از راه‌های پاک شدن از گناه بزرگ این است که گنهکار، خواهر یا دختر نوجوان خود را به همراه گوشواره و زیورآلات به «اشَوَن مردان» پیشکش کند و البته در بند چهاردهم آمده است که این گنهکار باید از روی خرسندی، زیرانداز و رواندازی نیکو به عنوان بستر برای این اَشَوَن مردان آماده کند.[1] البته بنا بر متن اوستا روشن است که منظور از اشَوَن مرد، همان «زرتشت و شاگردانش» است. به گفته‌ی موبد فیروز آذرگشسب در پژوهش خود پیرامون گاتها، انجمنی متشکّل از زرتشت و شاگردان وی، اشون ترین انسان ها بودند. یعنی در اشون بودن، اولویت داشتند.[2] همچنین در گاتها، هات بیست و نهم، آمده است که زرتشت، اشون ترین انسان بود. به همین دلیل اهورامزدا او را به سروری گئوش اوروان برگزید.[3] در سایر قسمت های اوستا نیز اشَوَن مردان بر موبدان تطبیق شده اند. مثلاً در اوستا، وندیداد، فرگرد چهارده، بند هشتم، آمده است که گنهکار باید ابزار مورد نیاز در آتشکده را به اشون مردان پیشکش کند.[4] همگان می‌دانند که برگزاری آیین ها در آتشکده ها همواره برعهده ی موبدان بوده است و این یعنی موبدان، پس از زرتشت مصداق بارز و روشنِ اشَوَن مردان محسوب می گردند. (یعنی بنا بر متن اوستا منظور از اشون مردان که مالک نوامیس مردم می شدند، زرتشت و موبدان بودند.) به راستی چرا دختری نوجوان، برای بخشیده شدن گناه پدرش باید فدا شود؟ چرا باید تحت مالکیتِ یک اَشَوَن مرد قرار گرفته، به زور در بستر او برود؟ البته می‌بینیم که دیگر مزداپرستان نیز با تأیید ایزدان، نوامیس مخالفین و کسانی که با آنان هم عقیده نبودند را می‌دزدیدند:

- در اوستا، یشت پنجم (آبان یشت) بند 33 الی 35 آمده است: «فریدون پسر آبتین از خاندان توانا در سرزمین چهارگوشه ورنا، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند، او را پیشکش آورد... و از وی خواستار شد: ای اردویسور آناهیتا، ای نیک، ای تواناترین، مرا این کامیابی ارزانی دار که من بر اژی دهاک سه پوزه ی سه کله ی شش چشم... پیروز شوم و هر دو همسرش سنگهوک و ارنوک را که برازنده نگاهداری خاندان و شایسته زایش و افزایش دودمان اند، از وی بربایم. اردویسور آناهیتا او را کامیابی بخشید.» [5] بله ! فریدون می خواهد دو همسر اژی دهاک را بدزدد، و هدف وی از این آدم ربایی نیز مشخص است، نگه داری از خانمان و استفاده از وی در جهتِ تناسل و زایش فرزند! چه اینکه این دو زن، بهترین و زیباترین بدن‌ها را دارند.[6] لیکن برخی توجیه گرانِ ناشی تلاش کرده اند تا چنین وانمود کنند که هدف فریدون از دزدیدن همسران اژی دهاک، نجات آن دو زن بود!!! ما نیز در پاسخ می گوییم که اگر هدف وی «نجات دادن» بود، پس چرا از واژه ی «دزدیدن و ربودن» استفاده کرد؟ و ثانیاً چرا فریدون می خواست از آنان بهره کشی جنسی و بدنی کند؟؟؟ جالب است که ایزد مقدس زرتشتی نیز بر این عمل فریدون، مهر تأیید زد و وی را کامیاب ساخت! در یشت پنجمِ اوستا، (آبان یشت) بند یکصد و چهارم آمده است که زرتشت با گفتار و پندار و کردار نیک اردویسور را می ستاید! و در دیگر بخش های یشتها، موارد زیادی را مشاهده می کنیم که اردویسور آناهییتا (ایزد آب) توسط اهورامزدا و زرتشت ستوده شده است.[7] هم اکنون نیز زرتشتیان این ایزد را در نیایش های خود می ستایند. خرده اوستا (حاوی نمازهای زرتشتیان) مملوّ از ستایش اردوی سورا آناهیتا است.[8] ایزدی که مجوّز آدم ربایی و تجاوز را صادر می‌کند.

- علاوه بر فريدون، پسر او ايرج نيز بر اساس شاهنامه، كنيزی داشت كه با او همبستر شده و كنيز هم باردار شد. جالب اينكه ايرج جد اعلای زرتشت بود. ايرجی كه با كنيزش رابطه جنسی، و فريدون هم اين رفتار را زشت و مايه ننگ نمی‌دانست و فردوسی هم صريحاً به اين مسئله اشاره ميكند و هيچ اشاره‌ای به زشتی اين رفتار در فرهنگ ايرانی نمی‌كند. در شاهنامه آمده است كه پس از مرگ ايرج، فريدون به حرمسرای او رفت و در ميان زنان و كنيزكان ايرج به جستجو پرداخت. ناگهان چشمش به كنيزكی افتاد كه ايرج بسيار او را دوست می‌داشت. فهميد كه اين كنيزك از ايرج باردار است. فريدون كه اين را فهميد، بسيار خوشحال شد: «بر آمد بَرين نيز يك چندگاه، شبستان ايرج نگه كرد شاه‏ ؛ يكى خوب چهره پرستنده ديد، كجا نام او بود ماه آفريد ؛ كه ايرج برو مهر بسيار داشت، قضا را كنيزك ازو بار داشت‏ ؛ پرى چهره را بچه بود در نهان، از آن شاد شد شهريار جهان‏؛ از آن خوب رخ شد دلش پر اميد، بكين پسر داد دل را نويد...»[9] هرچند كه ايرج و فريدون از اجداد زرتشت بودند، ليكن چنين روشى همچنان تا عصر شاهان زرتشتى ادامه يافت.

- با نگاهی به متون معتبر تاریخی نیز در می یابیم که پادشاهانِ زرتشتیِ متعصبی همچون انوشیروان حرمسراهایی پر از کنیزکان داشتند که هدف اصلی این کنیزان، کام رسانی به صاحبشان بود. به موجب متن پهلوی «خسرو قبادان و ریدکی» انوشیروان در حرمسرای خود، ده هزار کنیز داشت. در این متن پهلوی می خوانیم که ریدکی به انوشیروان میگوید: «انوشه باشید ای برترین مردان، که آن ده هزار کنیزک را که اندر کوشک سلطنتی تو هستند، ایشان را این باید کامه، و ایشان را این چیز باید کمال برتری باشد که رامش شما را گفتن.» [10] شاهنامه نیز می افزاید که تنها در یکی از اتاق های حرمسرای انوشیروان، هفتاد کنیزک حضور داشتند: «كنيزك بدان حجره هفتاد بود، كه هر يك بتن سرو آزاد بود».[11] البته مجازات نزدیک شدن بیگانگان به حرمسرا، اعدام بود. [12] همچنين خسروپرويز بيش از 12000 كنيزك در حرمسرای خود داشت. چه اينكه در شاهنامه در احوال خسرو پرويز ميخوانيم: «بمشكوى زرّين ده و دو هزار، كنيزك بكردار خرّم بهار». انوشیروان علاوه بر آن همه همسر و کنیزک، در حمله به شهر سورا -از شهرهای رومی- یک زن زیبا به نام اوفمیا (Euphemia) که اسیر شده بود، را نیز به تملّک گرفته و او را به حرمسرای خود اضافه کرد.[13]

- در کتاب مادیان هزاردادستان، نوشته فرخ مرد بهرامان، به دفعات مواردی از مشروعیت برده‌داری در دین زرتشتی بیان شده است. این کتاب که در روزگار خسروپرویز نوشته شده است، اصل وجود بردگان در عصر ساسانی را تأیید می‌کند و احکام مربوط به آن را تبیین می‌کند. همچنین از خرید و فروش بردگان سخن می‌گوید. و می‌گوید که پدر حق دارد در شرایطی، فرزند خود را به عنوان برده قرار دهد. حتی آمده است که اگر کسی کنیز حامله‌اش را بفروشد، آن فرزند نیز مِلک مالکِ جدید محسوب می‌شود.[14]

- اسفنديار فرزند گشتاسپ كه مبلغ زرتشتيگرى بود، در حمله به تركستانِ چين، تعداد بسيارى از دختران و زنان ترك را به اسارت گرفته و به عنوان كنيز به ايران آورد. در شاهنامه ميخوانيم: «عمارى بسيچيد و ديبا جليل، كنيزك ببردند چينى دو خيل‏ ؛ برخ چون بهار و ببالا چو سرو،‌ ميانها چو غرو و برفتن تَذَرو ؛ ز پوشيده رويان ارجاسپ پنج، ببردند با مويه و درد و رنج‏ ؛ دو خواهر دو دختر يكى مادرش، پر از درد و با سوك و خسته برش‏...»[15]

- یان ریپکا در مورد محتواى «ماتيكان هزار داتستان» (كتاب حقوق ساسانيان) می‌گوید: «مرد مستمند خواسته‌اى نداشت كه بتواند زنى براى خود "بخرد". زن و برده‏ (انشهريک) جزء اموال شمرده مى‌‏شدند. چنان‏چه در خانواده ‏اى چندين زن زندگى مى‏ كردند، يكى از آنان كدبانوى خانه و داراى امتيازاتى بود.»[16]

پی‌نوشت :

[1]. اوستا، گزارش دکتر ج. دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ شانزدهم 1391، ج 2 ص 822
      وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، ۱۳۸۴ ، ص 228
[2]. گاتها، پژوهش موبد فیروز آذرگشسب، انتشارات فروهر، تهران، چاپ دوم 1379، ص 17
[3]. همان ، ص 31 - 34
      گاتها ، به ترجمه موبد رستم شهزادی ، هات 29 بند 8
[4]. اوستا، گزارش دکتر ج. دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ شانزدهم 1391، ج 2 ص 819
[5]. اوستا، گزارش دکتر ج. دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ شانزدهم 1391، ج 1 ص 301 - 304
[6]. یشت ها، ترجمه ی ابراهیم پورداود، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ اول 1377، ج 1 ص 249 - 247
[7]. اوستا، گزارش دکتر ج. دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ شانزدهم 1391، ج 1 ص 317 - 316  
[8]. خرده اوستا، با ترجمه و تفسیر موبد اردشیر آذرگشسب، چاپ سوم، تهران، بهمن 1354، ص 50 و 108 و ...
[9]. حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، بر اساس نسخه مسکو، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مرکز خدمات کامپیوتری نور، 1389، ص 44، بيت 1512-1516.
[10]. متون پهلوی، جاماسب جی دستور منوچهر آسانا، ترجمه سعید عریان، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران 1371، ص 79
[11]. حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، بر اساس نسخه مسکو، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مرکز خدمات کامپیوتری نور، 1389، ص 1064، بیت 38573
[12]. نگاه کنید به مقاله «مجازات پسری مخفی در میان کنیزان پادشاه»
[13]. پروكوپيوس، جنگ‏هاى ايران و روم‏، ترجمه: محمد سعيدى‏، انتشارات علمى و فرهنگى‏، تهران‏، چاپ چهارم ۱۳۸۲، ص 133.
[14]. فرخ‌مرد بهرامان، مادیان هزارداستان، ترجمه سعید عریان، تهران، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1391. ص 69-363-364-387-357-350
فرخ‌مرد بهرامان، همان، ص 196.
[15]. حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، همان، ص 710، بيت 25830-25834.
[16]. یان ریپکا، تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريه، ترجمه عيسى شهابى‏، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى‏، ص 81.

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

دیروز جستاری در همین تارنما دیدم که به چشمم شگفت انگیز آمد. جا داشت که آن جستار نیز در این گفتار گنجانده می شد. جستاری وابسته به تازش اسفندیار به تورکستان. در آن گفته شده بود که اسفندیار به درخواست زرتشت به تورکستان تازید و ویران نمود. در پایان نیز خواهر و مادر و دو خیل از بانوان و دختران تورکستان را به کنیزی گرفت. برای یادآوری گفتم.

سلام و تشکر ***

این همه باستان پرستا دارن غوغا میکنن که ما برده و کنیز نداشتیم ! خوبه دمشون یعنی دم خروس زده بیرون !!!!

من در رابطه با آیین زرتشت اطلاعی ندارم ولی همسران ضحاک دختران جمشید بودن که به زور با آنان ازدواج کرده بود، اونا ناموس ایرانی ها بودن،دوما فریدون واس ازدواج مطمئنا از ضحاک سه سره 6چشمه... بهتر بوده

سلام استاد اون خسرو و ریدکی منظورش به کدوم خسرو هست ؟؟؟

سلام . نام کامل متن پهلوی خسرو و ریدگی چنین است : Husraw i Kawadan ud Redag e یعنی خسرو قبادان و ریدگی . خسرو قبادان یعنی خسرو پسر قباد یعنی همان انوشیروان. (خسرو پرویز پسر هرمز بود.) پس منظور خسرو پرویز نیست. بلکه همان انوشیروان است. در این متن پهلوی خسرو قبادان به صراحت انوشیروان خطاب می شود.

خسرو و ریدکی , منظور خسرو پرویز است . روایت ثعالبی از خسرو و ریدک , رسما نام خسرو پرویز را نوشته . معمای خسرو قبادان به خاطر این است که ریدکی از خاندان قباد بوده است .

سلام. خسرو قبادان یعنی خسرو پسر قباد (که میشود همان خسرو انوشیروان پسر قباد). قبادان ربطی به ریدک ندارد. با تشکر

ده هزار کنیز تو دربار انوشیروان مخصوص تمکین !!!! عجب حرمسرایی داشت این انوشیروان بیدادگر !!!

از شما برای اطلاع رسانی صحیح ممنونم آیا این سایت جایگزین سایت هک شده آقای سید حسن فاطمی موحد استو متعلق به ایشان

سلام. سایت آقای سیدحسن فاطمی موحد برقرار است. آدرس : http://www.raherasti.ir/ این پایگاه نیز ارتباطی با شخص ایشان ندارد.

پاسخ به تحریف وندیداد شما اصلا خود وندیداد را خواندی؟ فرگرد ١٤ درباره مجازات کسی است که سگ آبی را کشته باشد است! سگی افسانه ای, که در دنیای مادی نیست !! سگی که از هزار سگ نرینه و هزار سگ مادینه زاده شده است!! این فرگرد که حقوقی نیست!؟ آخر کی و کجا سگ آبی بوده است که کسی برای کشتنش مجازات شود! شما این فرگرد را به غلط برگردان کرده, ناقص آورده ای !! کجا در این فرگرد کنیز گفته شده ؟؟ کجا گفته دختر را به رختخواب بفرست؟؟! چرا جعل میکنید؟! بروید اوستا برگردان جلیل دوستخواه جلد ٢ صفحه ٨٢٢ برگردان راستین را بخوانید.

سلام khosro گرامی ؛ سگ آبی، حیوانی افسانه ای نیست. بلکه کاملاً حقیقی است. اما باور اوستا درباره سگ آبی خرافی است. آنان معتقدند که سگ آبی از روح هزار سگ نرینه و هزار سگ مادینه متولد شده است. در واقع باور خرافی درباره یک موضوع به معنی خرافی بودن اصل موضوع نیست. اگر کسی درباره یک درخت باور خرافی داشت، دال بر افسانه ای بودن خود آن درخت نیست. سند ترجمه اوستا نیز آورده شده است. دختری که برای آمزش پدر مجبور به بردگی جنسی است، کنیز است.

تو شاهنامه هم اومده که پسران فریدون علاوه بر زنهاشون با کنیزکان نیز رابطه جنسی داشتن !!! حتی پسر ایرج حاصل همخوابگی ایرج با کنیزش بود ! تو شاهنامه اومده و ابیاتش رو براتون میفرستم. روابط جنسی با کنیزان تو ایران باستان بوده و انکار این قضیه مثل انکار نور خورشید تو روز روشن هست !!!

اشعار شاهنامه فردوسی که میگه ایرج پسر فریدون با کنیزاش رابطه جنسی داشت و از اون کنیز بچه دار شد و فریدون هم اون بچه رو خیلی دوست داشت ! یعنی مایه ننگ نمیدونست ! بر آمد برين نيز يك چندگاه شبستان ايرج نگه كرد شاه / يكى خوب چهره پرستنده ديد كجا نام او بود ماه آفريد / كه ايرج برو مهر بسيار داشت قضا را كنيزك ازو بار داشت / پرى چهره را بچه بود در نهان از آن شاد شد شهريار جهان‏ / از آن خوب رخ شد دلش پر اميد بكين پسر داد دل را نويد /

البته ممکنه باستان پرستا رفتار فریدون رو نپذیرن !!! هرچند فریدون پهلوان بزرگ ایران زمین ، همونی که ایران رو از شر ضحاک نجات داد و جد زرتشت هم هست، معتقد بود که عربها بهتر از ایرانی ها هستن ! یعنی عرب پرست تشریف داشت ! ولی به هر حال بزرگترین پهلوان ایران بود و مایه آبرو و شرف اینم سرزمین هم بود !!! سند عرب پرستی فریدون : http://www.adyannet.com/news/12803

وندیداد گفتار زرتشت نیست بلکه بجز گاتاها که گفتار زرتشت هست بقیه اوستا داستان و احکام ادیان قبل از دین زرتشتی هست که عموما در دوره ساسانی و قرنها بعد از زرتشت جمع آوری شده و امروز کسی وندیداد رو جزو دین زرتشتی نمیداند اگر میخواهید ایرادی از این دین بگیرید سعی کنید از گاتاها که سرود های زرتشت هست ایراد بگیرید در ضمن این دین حداقل 4 هزار سال قدمت داره و متعلق به 10 یا 15 قرن پیش نیست

سلام ناشناس گرامی؛ سابقاً در این باره نوشتاری ارائه کردیم و گفتیم که وندیداد در گذر هزاران سال از سوی بزرگترین موبدان زرتشتی به عنوان سخنان اهورامزدا و زرتشت معرفی میشد. امروزه اما غیرمنطقی و غیرعلمی بودن آموزه های آن بر همگان روشن است، به همین دلیل عده ای تلاش دارند تا اعتبار و ارزش چندین هزار ساله ی وندیداد را نفی کنند. از سویی دیگر، گاتها هیچ ارتباطی با زرتشت ندارد. این نسک بسی مورد زیاده و نقصان قرار گرفته است. سابقاً چندین مقاله در اثبات بی ارتباطی گاتها به زرتشت ارائه کردیم. متن گاتها نیز بارها در این تارنما نقد شده است. از بخش "جستجو"ی سایت استفاده کنید. در صورت لزوم لینک مقالات را به شما بدهیم. سپاس

دورد بر همگان: چند جمله نخست متن را که خواندم دیدم دروغ محض و کذبه دیگه حوصله نکردم وقتم را بیهوده برای این اراجیف تلف کنم فقط اومدم بگم ایران تنها کشوریه که هم اکنون در خاورمیانه مرداش تک همسری هستند و غیر از این تو مخیلشون نمیگنجه . بنظر شما چرا ؟؟؟ به خودتون زیاد فشار نیارید خودم پاسخگوی شما هستم : اون چیزی که مسلمه اینه که دین غیرت نمیاره چون شاهد چند همسری و همچنین خرید و فروش کنیز در کشورهای همسایه به ویژه مهد اسلام عربستان هستیم پس به این تیجه میرسیم که مردمان نجیبی که در این سرزمین مقدس زندگی می کنند این غیرت و تعصب را از اجدادشون به ارث برده اند نه از دین . بیشتر فکر و مطالعه کنید و عزت و شرف خود را به نادانی نفروشید .... هشیار باشید که اگر ساقه از ریشه جدا شد ... شک نکنید که میخشکد... با سپاس و آرزوی بهروزی برای شما

جواب به بابک جمشید :‌ حرف رو نخوند و داره نقد ميكنه . خودش ميگه اولش رو خوندم بقيه رو نخوندم. با خوندن چند خط اومده قضاوت مطلق ميكنه اين يعنی بی منطقی و بی شعوری جناب آغای بابک جمشید... (بدون تعارف عرض كردم) . حالا نقد حرفهای اين شخص : اول اينكه در ايران هم مردها و منطقی كه درش چند همسری هست زياده . شما برو مناطق بختياری نشين با زنها مثل حيوون رفتار ميكنن و خودشون رو ايرانی ترين ايرانی هم ميدونن . دوم : مهد اساطير ايرانی در واقع سرزمين افغانستان امروزی هست با اون شهرهای هرات و بلخ و ... برو ببين مردم چطور با زنها رفتار ميكنن ! سوم : اتفاقاً چند همسری در مخيله مردان ايرانی مي گنجه ! چون كاملاً طبيعی هست كه اكثر مردها دوست دارن چند تا زن داشته باشن (اين رو آمارها تو كل دنيا هم نشون ميده و الان هم رابطه مردان با زنان، بيرون از حيطه ازدواج زياده. حقيقته. مگر اينكه بخای حقيقت رو انكار كنی. چهارم: در زمان ساسانيان هم چند همسری وجود داشت و هم ازدواج با محارم. اين هم حقيقت هست. پس حقيقت رو به بهای اندك نفروشيد. ريشه هر انسان در انسانيت و هويت انسانی اون هست. نه در نژاد و مليت

بابک جمشید نشون دادی که بی سواد و عقده ای و کینه ای هستی. بی فکری رو بگذار کنار. در مقابل حقیقت زانو بزن تا زیر چرخ روزگار له نشی

ممنونم مقاله خوب بود مخصوصا که سند هم دادید ولی کورش پرستها و زرتشت بازها و باستان پرستهای تعصبی شعورشون کمتر از اینهاست که حقیقت رو بپذیرن

گل گفتی اين عقده ای های كم شعور بلكه بی شعور باستان گرا حقيقت رو قبول نميكنن

کاسه لیسان عرب چقدر زیاد شدند؟ اگه کاسه لیس عرب هستید ناموس که دارید. ندارید؟؟؟

اینها کاسه لیس عرب نیستن. چون این سایت به پان عربیسم هم نقدها وارد کرده و 2000 مقاله در نقد وهابیت و آل سعود و ... نوشته. اگه شجاعت پذیرش حقیقت رو نداری پس بمیر... کورش پرستان کاسه لیس های یهود ، مثل تو نه شرف دارن نه ناموس (وقتی باد میکاری باید طوفان درو کنی. وقتی توهین میکنی باید توهین بشنوی).

نشان موفقیت این سایت به نظر من همین هست چون خیلی نظرات رو خوندم و دیدم که چقدر توهین به این سایت شده. همین که تابو شکنی میکنید و حقایق رو بیان میکنید و افراد احمق میان و بهتون بد میگن این یعنی شما موفق بودید

اول این که در آنجا شاید به اسم خسرو انوشیروان تفسیر بشه ولی در کل اگر به اهمیت خنیاگر و تجملی که بیان می دقت کنید میفهمید که مقصود خسرو پرویز هستش که در اون دوره خنیاگر به اوج میرسد نه دوره انوشیروان که خنیاگر افول میکنه بعدشم نباید وجود کنیز رو همیشه به منزله برده زن حساب کرد چون که در پهلوی ساسانی برده زن پیشه برد پریستار نه کنیز که معمولا به عنوان دخترک یا خدمتکار زن جوان یاد میشه البته در شاهنامه به معنای برده هستش بعدشم نباید داشتن کنیز رو همیشه به منزله حرمسرا به سبک اسلامی یاد کنیم این زنان چه آزاد بودند و چه برده هیچ وجه به عنوان زنان رسمی شاه تلقی نمیشدن و بیشتر حکم معشوقه رو داشتن که حتی فرزندان اون ها هم نامشروع به حساب می اومد که حق پادشاهی نداشتن( مگر در مواقع اضطراری مثل دوره کورش دوم که یونانی ها و پارسیان به اون لقب نامشروع زاده رو ) داده بودند و فقط فرزندان همسر رسمی شاه به سلطنت میرسید همون شیوه ای که شاهان اروپایی انجام میداند با این تفاوت که آنان این کار رو پنهانی انجام میدادند ولی ما از کیفیت زندگی اندونزی شاهان ساسانی اطلاعی نداریم و ملاکمون هم شیوه زندگی حرمسرا به سبک عثمانی یا خلافت اسلامی هستش

شما به دروغ میگید قبل از اسلام برده داری وجود داشته ،،، اصلا میگیم وجود داشته و بسیار بد بوده .... ولی دقیقا همین احکام برده داری که گفتید بسیار اشکار و با سند در اسلام وجود دارد .... هرچقدر دین های دیگر را خراب کنید باعث نمیشود دین شما پاک شود .....

پاسخ به بهنام خلیلی: برای من کاری نداره چهارتا حرف درشت بار شما کنم. ولی این کار رو نمیکنم. واقعیت اینه که صدها سند (کتیبه ها و الواح هخامنشی، متون روایی زرتشتی، متون یونانی و رومی و...) وجود داره که نشون میده برده داری در ایران باستان کاملاً وجود داشته: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اما درباره اسلام، قرآن بارها دستور داده بردگان را آزاد کنید. عباراتی چون "عتق رقبه" و "فک رقبه" را در قرآن سرچ کنید. در اسلام برده داری (تعبید) نداریم. اما استرقاب داریم که در برخی مسائل شبیه برده داری است اما تفاوتهای زیادی با آن دارد و البته استرقاب در اسلام یک مسئله طبیعی است. فعلا پیشنهاد میکنم این یادداشت را بخوانید: https://www.adyannet.com/fa/news/12383

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.