افزودن نظر جدید

سلام khosro گرامی ؛ سگ آبی، حیوانی افسانه ای نیست. بلکه کاملاً حقیقی است. اما باور اوستا درباره سگ آبی خرافی است. آنان معتقدند که سگ آبی از روح هزار سگ نرینه و هزار سگ مادینه متولد شده است. در واقع باور خرافی درباره یک موضوع به معنی خرافی بودن اصل موضوع نیست. اگر کسی درباره یک درخت باور خرافی داشت، دال بر افسانه ای بودن خود آن درخت نیست. سند ترجمه اوستا نیز آورده شده است. دختری که برای آمزش پدر مجبور به بردگی جنسی است، کنیز است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.