افزودن نظر جدید

دیروز جستاری در همین تارنما دیدم که به چشمم شگفت انگیز آمد. جا داشت که آن جستار نیز در این گفتار گنجانده می شد. جستاری وابسته به تازش اسفندیار به تورکستان. در آن گفته شده بود که اسفندیار به درخواست زرتشت به تورکستان تازید و ویران نمود. در پایان نیز خواهر و مادر و دو خیل از بانوان و دختران تورکستان را به کنیزی گرفت. برای یادآوری گفتم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.