ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی

  • 1393/05/23 - 12:24

دین‌کرد به عنوان یکی از مهم‌ترین متونِ پهلوی (که توسط بزرگترین موبدان زرتشتی در عصر اسلامی و از روی اوستای ساسانی نوشته شد)، اصل خُوَیدوده‌ (ازدواج با محارم) را تأیید نمود و حتی برای اثبات مشروعیت آن دلائلی (هرچند عجیب) ارائه کرد. اکنون زمان آن است که درباره‌ خُوَیدوده‌ی پدر-دختر در آیین زرتشتی سخن بگویم. در کتاب سوم دینکرت، می‌خوانیم: «<خداوند> خود، پدر سپَندَرمَذ، زمین است؛ همان زمینی که....

حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه، وجودِ رسمِ ازدواج با محارم (آن هم از نوع پیوند پدر-دختری) را در ایران باستان تأیید کرده است. حتی به صراحت گفته است که بهمن اردشیر بر اساس آموزه‌های دین زرتشتی با دختر خود که «همای چهرزاد» نام داشت ازدواج کرد و فرزندی به نام «ساسان» حاصل این ازدواجِ پدر-دختر بود. در شاهنامه در ماجرای «به زنی گرفتن بهمن، همای دخترخویش را و ولیعهد کردنش» چنین آمد که شاه با دختر خود ازدواج کرد و حتی دختر از پدرش باردار شد. پدر نیز پس از مدتی از دنیا رفت و همین امر سبب شد تا بر سر ولیعهدی و حکومت اختلافاتی میان درباریان رخ دهد...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دین‌کرد به عنوان یکی از مهم‌ترین متونِ پهلوی اصل ازدواج با محارم را تأیید نمود و حتی برای اثبات مشروعیت آن دلائلی (هرچند عجیب) ارائه کرد. اصرار این متن کهن (که توسط بزرگترین موبدان زرتشتی در عصر اسلامی و از روی اوستای ساسانی نوشته شد)، بر مشروعیت و نیک بودنِ این کردار (ازدواج با محارم) امری روشن است که سابقاً در این زمینه نوشتاری ارائه شد[1]. همچنین ازدواج برادر-خواهر به عنوان یکی از انواع خُوَیدوده (=ازدواج با محارم) در آیین زرتشتی، به وسیله‌ی ده‌ها منبع از منابع ایرانی و غیرایرانی قابل اثبات است که مواردی از آن نیز ارائه شد[2]. اکنون زمان آن است که درباره‌ خُوَیدوده‌ی پدر-دختر در آیین زرتشتی سخن بگویم. هرچند آنچه گفته می‌شود جزو فرهنگ هزاران ساله‌‌ی دین زرتشتی است، اما نمی‌تواند ارتباطی با شخص زرتشتِ پاک داشته باشد.

در کتاب سوم دینکرت، می‌خوانیم: «<خداوند> خود، پدر سپَندَرمَذ، زمین است؛ همان زمینی که از آفرینش (خلقتاً) مادینه <بوده> است. خداوند از او (=از زمین) نر را آفرید؛ کیومرث را که نامش به مرد نخستین ترجمه می‌شود»[3]. یعنی کیومرث حاصل ازدواج اهورامزدا با دخترش سپندَرمَذ (اسپندارمَذ یا همان آرمیتی=امشاسپند موکّل بر زمین) است. موبدان زرتشتی در توجیه این نوع ازدواج گفته‌اند، همانگونه که ازدواج برادر و خواهر سبب می‌شود که حاصل این ازدواج فرزندی باشد، که پدرش دایی اوست (!) و مادرش عمه‌ی او! یعنی پدر و مادر در عین "پدر و مادر بودن"، دایی و عمه‌ی فرزند نیز محسوب می‌شود. فرزند نیز در عینِ فرزند بودنش، برادرزاده و خواهرزاده‌ی والدینش می‌باشد. همین امر موجب می‌شود که محبت بین والدین و فرزند، چندین برابر شود. «و نیز به همین گونه است برای <نوزادی> پسر که پدر و دختری <با خویدوده‌گری> با هم به دنیا آورده‌اند»[4]. یعنی به همین ترتیب در ازدواج پدر و دختر، حاصل این پیوند، فرزندی خواهد بود که هم فرزندِ پدر خود است و هم نوه‌ی دختریِ پدر خود! و از طرفی هم فرزندِ مادر خود است و هم برادرِ او ! از این طریق محبت‌ها چندین برابر می‌گردد!

حتی موبدان نگارنده‌ی دین‌کرد برای نشر این کردارِ نیک اهورایی (ازدواج پدر و دختر) دعا کردند: «آیا به روزگاران چه زمان روشنایی <دل و دیده> برخواهد جَست و برخواهد افروخت و بسی شادمانی و رامش با خود خواهد آورد؟... می‌سزد آن شادمانی و شیرین‌کامی و رامش برخاسته از زایش پسری از خود و دختِ خویش چندین برابر باشد، زیرا که <آن فرزند> برای آن مادر، برادر نیز می‌باشد».[5]

یان ریپکا به عنوان یکی از هزاران ایران‌شناس غربی، وجود این رسم را در متون ادبی ایران باستان تأیید کرده است[6]. حتی در متون کهن عربی هم آمده است که برخی اعرابِ صدر اسلام زرتشتی شده بودند (از جمله افرادی در بحرین همچون زرارة بن عَدس و دو پسرش (حاجب و لقیط)، همچنین اقرع بن حابس و دیگران) که بنا بر یک نقل تاریخی، لقیط بن زراره پس از زرتشتی شدن، با دختر خود (دختنوس) ازدواج كرد[7].

حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه، وجودِ رسمِ ازدواج با محارم (آن هم از نوع پیوند پدر-دختری) را در ایران باستان تأیید کرده است. حتی به صراحت گفته است که بهمن اردشیر بر اساس آموزه‌های دین زرتشتی با دختر خود که «همای چهرزاد» نام داشت ازدواج کرد و فرزندی به نام «ساسان» حاصل این ازدواجِ پدر-دختر بود. در شاهنامه در ماجرای «به زنی گرفتن بهمن، همای دخترخویش را و ولیعهد کردنش» چنین آمد که شاه با دختر خود ازدواج کرد و حتی دختر از پدرش باردار شد. پدر نیز پس از مدتی از دنیا رفت و همین امر سبب شد تا بر سر ولیعهدی و حکومت اختلافاتی میان درباریان رخ دهد[8]. همچنین بنابر متون کهن تاریخی، شاپور اول (پادشاه ساسانی)، با دخترش «آدور آناهید» ازدواج کرد. چه اینکه موبدان زرتشتی همواره مروّج و مشوّق ازدواج با محارم بودند[9]. عجیب‌تر اینکه در «روایت آذرفرنبغ فرخزادان» آمده است که اگر دختری راضی به ازدواج با پدرش نشود، پدر می‌تواند به زور با او هم‌بستر شود! در فتوای بیستم از روایت آذرفرنبغ فرخزادان می‌خوانیم:

 Q: There is a man whom it behooves that he should give his daughter or his sister in marriage;‎ they do not agree;‎ can that man hand them over in marriage with force?‎ If he does, will the meritorious work of the holy communion come into being, or not ?‎
A: As I understand: it is proper to hand over a sister or a daughter as wife, in that way, with force;‎ if one does it, the marriage is appropriate, and the meritorious work of the holy communion does come into being;‎ it is not proper to do it if the husband does not agree, and it is a sin.‎[10]

در متون کهن آمده است که اردشیر دوم (هخامنشی) دو دخترش، آتسا و آمسترس را به زنى گرفت[11]. همچنین در اوستا آمده است که آرمیتی (اسپندارمذ) دختر اهورامزدا است[12] و از سویی در اوستا آمده است که اهورامزدا با آرمیتی ازدواج کرد. در فصل 17 یشتها، مشهور به اَرت یَشت (اشَی یَشت)، بند 16 خطاب به ایزد اَشَی میگوید: «اهورامزدا پدر توست و سپندارمذ مادر توست».[13] و در اوستا، ویسپَرَد، کرده 3 : 4 آمده است: «ای اهوره‌مزدا! زنی را ایستاده خواهم که در اندیشه و گفتار و کردار نیک، سرآمد و خوب آموخته و فرمانبردار شوهر و [ردِ] اشَوَن [چون] سپندارمذ و [چون] زنانی است که از آنِ تو اند».[14] و حتی در متن پهلوی چیده اندرز پوریوتکیشان آمده است: «هرمزد آفریده‌ام، نه اهریمن آفریده، پیوند و تخمه‌ام از کیومرث (است). مادرم سپندارمذ و پدرم هرمزد، مرا مردمی از مهری و مهریانه است که نخستین پیوند و تخمه از کیومرث بودند».[15]

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به «دینکرد و مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت»
[2]. بنگرید به «ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت»
[3]. کتاب سوم دین‌کرد، دفتر اول، به اهتمام فریدون فضیلت، تهران: انتشارات فرهنگ دهخدا، ۱۳۸۱. ص 144
[4]. کتاب سوم دین‌کرد، دفتر اول، همان، ص 146
[5]. کتاب سوم دین‌کرد، دفتر اول، همان، ص 146
[6]. یان ریپكا، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه‏، ترجمه: عیسى شهابى، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى‏، 1381. ص81
[7]. ابن اثیر جزرى، تاریخ كامل بزرگ اسلام و ایران، ترجمه: عباس خلیلى، ابو القاسم حالت‏، تهران: مؤسسه مطبوعات علمى‏، 1371. ج ‏6 ص 98 
[8]. شاهنامه بر اساس نسخه چاپ مسکو، تهران: مؤسسه نور، ص 773 بیت 28081-28103
[9]. مری بویس، زرتشتیان باورها و آداب دینی آن‌ها، ترجمه ع. بهرامی، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۹۱. ص ۱۴۱
[10]. روایت آذرفرنبغ فرخزادان، پرسش بیستم :
The Pahlavi Rivayat of Adur-Farnbag, Tr.‎ by Behramgore Tahmuras Anklesaria, 1938, Question 20
[11]. مرتضى راوندى‏، تاریخ اجتماعى ایران، تهران: انتشارات نگاه‏، تهران‏، ۱۳۸۲. ج ‏6 ص 284 ؛ ج‏ 6 ص 299
و حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، تهران: انتشارات دنیاى كتاب‏، ۱۳۸۴. ج‏2 ص 1098 / ج ‏2 ص 1158
ايرانيان و يونانيان به روايت پلوتارخ‏، ترجمه: احمد كسروى‏، تهران: نشر جامی، ‏1380. ص: 217-223
[12]. خرده اوستا، گزارش موبد اردشیر آذرگشسب، تهران، 1354، ص 33
[13]. اوستا، به گزارش ج. دوستخواه، تهران: انتشارات مروارید، 1391. ج1 ص 471
و ابراهیم پورداود، یشت‌ها، تهران: انتشارات فروهر، 1378. ج ۲ ص ۱۹۰
[14]. اوستا، به گزارش ج. دوستخواه، تهران: انتشارات مروارید، 1391. ج 1 ص 529
[15]. جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، متون پهلوی، ترجمه سعید عریان، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1371. ص 86

تولیدی

دیدگاه‌ها

فرزندان آدم و حوا یعنی هابیل و قابیل با خواهران خود ازدواج کردند و حتما خطبه عقد را هم حضرت آدم خوانده است و حوا هم شادمانی میکرده است شما نوشتید که ازدواج پدر -دختری در آیین زرتشتی و حتما میدانید که طبق قرآن و فقه اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی زرتشت پیامبر بوده و پیروانش اهل کتاب میباشند پس اگر چنین چیزی وجود داشته حکم خدا بوده است.

اولاً ازدواج فرزندان آدم با برادران و خواهران خود اثبات نشده است. در ثانی از اینکه برای توجیه ساسانیان (که ادعای فرهنگ و تمدن داشتند) به عهد بوق استناد میکنید سپاسگزارم. ما نیز همین را میگوییم که از حیث فرهنگی قابل مقایسه با عصر حجر است. اینکه زرتشتیگری با تساهل ملحق به اهل کتاب شده است دلیل بر این نیست که همه چیزش درست باشد. هیچ جای قانون اساسی به پیامبر بودن زرتشت اشاره نشده است.

ببین داداش هیچ چیزی درست نیست و در عین حال غلط هم نیست یعنی باید زمانه رو در نظر گرفت برای اون زمان ازدواج با محارم پذیرفته شده بوده اما الان چنین چیزی نیست پس دلیل بر حرام و غلط بودن کار نیست

درباره فرزندان آدم و حوا حدیث داریم که اینها با انسانهای قبل خود ازدواج کردند

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمة الله و برکاته برادر عزیز، اگر به روایات اسلامی در این باره مراجعه کنید خواهید دید که روایاتی هم هست که ازدواج هابیل و قابیل با خواهرانشان را نفی میکند و میگوید : خداوند برای هابیل فرشته ای را به شکل انسان در آورد و هابیل با او ازدواج کرد. قابیل نیز شیفته ی دختری از جنیان گشت به نام جهانه (که به شکل انسان در آمده بود) و با او ازدواج کرد. خداوند هم که از آنها هدیه خواست (که سرانجام هدیه ی هابیل پذیرفته شد) به خاطر این بود که معلوم گردد کدامیک لیاقت جانشینی حضرت آدم را دارند. این دسته از روایات (مبنی بر عدم تزویج اولاد آدم با خواهران خود) علاوه بر معقول تر بودنشان، از لحاظ سند هم صحیح تر از دیگر روایات اند. از خداوند مسألت داریم که ما و شما را با پیامبران الهی و خصوصا خاتم الانبیا حضرت محمد و اهل بیت و صحابه محشور گرداند

پادشاهان ساسانی و موبدان زرتشتی مومن ترین کسان به دین زرتشت و آموزه های او بودند شما یک نمونه از تاریخ ساسانی بیاورید که پادشاهان ساسانی یا موبدان زرتشتی چنین کاری کرده باشند.

آن همه سند بالا را رها کردید، و میگویید یک نمونه از تاریخ ساسانی بیاورم ؟ دینکرد راموبدان ساسانی آغازیدند. حتی در منابع پژوهشی آمده است که زرتشت شخصاً با دخترش پوروچیستا ازدواج کرد. این برای شما کافی نیست ؟

سامان جان در کدوم منابع پژوهشی اومده که زرتشت با دخترش پورچیستا ازدواج کرد؟(جک گفتی)در گاتها(که سندیت دارد و متعلق به زرتشته) به صراحت اومده دختر زرتشت با جاماسب ازدواج کرد

زرتشت پیامبر بوده و در فقه اسلامی و قرآن و قانون اساسی دین الهی و اهل کتاب است پس اگر چنین ازدواجی صورت گرفته است خواست خدا بوده است.مگر اینکه شما از خدا و پیامبر خدا بیشتر بفهمید.من از شما میخواهم یک مورد از پادشاهان ساسانی یا موبدان زرتشتی ذکر کنید.آیا این خواسته زیادی است؟ساسانیان بیش از 400 سال بر ایران حکومت کردند و ساسانیان و موبدان زرتشتی به دین زرتشت مومن ترین افراد بودند پس باید در انجام این فریضه مشتاق تر باشند.حال شما لطفا یک مورد را از حکومت 400 ساله ساسانی و موبدان ذکر کنید.

لازم میبینم که از متن مقاله دفاع کنم . که گفتید زرتشت پیامبر بوده توجه کنید که هیچ روایتی برای پیامبر بودن زرتشت نداریم هرچند هرچند در فقه اسلام دین زرتشتی ملحق به مجوسیت شده . نه اینکه خودش دین الهی باشه. اگه یه روایت پیدا کردید که زرتشت پیامبر بوده ؟؟؟ اگرهم دین الهی باشه خوب مسیحیت میگه عیسی پسر خداست. یعنی حرفش درسته ؟ خود زرتشتیها هم قبول دارن که خیلی از تاریخشون از حقیقت الهی دوره ! اینکه موبدان تلاش میکردن این قضیه ازدواج با محارم رو جا بندازن کافی نیست؟ حتماباید مصداق وجود داشته باشه ؟ خوب !!! گشتاسپ با دخترش ازدواج وکرد در حالیکه گشتاسپ خیلیراز موبدان مؤمنتر بود. خود زرتشت هم با دخترش ازدواج کرد

آقا جان زور نزن.آخر زرتشت پیامبر هست یا نه؟زرتشتیان اهل کتاب هستند یا نه؟فقه اسلامی و جمهوری اسلمی درست میگه یا اشتباه؟من از شما یک سند میخواهم که در آن به ازدواج پادشاهان ساسانی یا موبدان زرتشتی با خواهر و مادر یا دخترشان اقدام کرده باشند.

آقای سامان چرا مغالطه میکنی؟فرزندان آدم و حوا با کی ازدواج کردند؟نکنه از طریق فتوکپی تکثیر شدند؟قانون اساسی درباره مسیحیت و یهودیت هم نگفته که عیسی و موسی پیامبر هستند بلکه گفته که زرتشتیان و مسیحیان و یهودیان ادیان رسمی هستند یعنی اهل کتابند یعنی پیامبرشان از جانب خدا آمده است.شما که هنوز نمیدانید که نسل انسان چطور بوجود آمد و تکثیر شد چرا به دیگران تهمت میزنید؟هابیل و قابیل با خواهرانشان ازدواج کردند.حتما پدرشان حضرت آدم خطبه عقد را خوانده و مادرشان حضرت حوا هم برایشان شادمانی میکرد.حال متعلق به دوران عتیق باشد یا جدید بهرحال این اتفاق افتاده است.

اگر با روایات مربوط به ازدواج فرزندان آدم و حوا آشنا باشید اینگونه سخن نمیگویید. فرضاً که هابیل و قابیل با خواهران خود ازدواج کرده باشند، این مربوط به عصر حجر و فرهنگ حجری و بسیار ابتدایی است. ساسانیان که به ادعای خود و باستانگرایان، متمدن و بافرهنگ بودند، چگونه بر اساس قوانین عصر حجر رفتار میکردند ؟ فرضاً که هابیل و قابیل چنین کرده بودند، این مسئله در ادیان ابراهیمی نسخ شده است. اما در آیین زرتشتی نه تنها نسخ نشد، بلکه موبدان زرتشتی بر این مسئله اصرار هم میکردند. اگر اصرار دارید که ساسانیان تا این حد فرهنگشان دون و ضعیف بود، ما سخنی نداریم.

خداوند برای پسران آدم (علیه السلام) همسرانی از حوریان و جنیان به صورت بشر فرستاد. (دوره کامل قصه های قرآن، تألیف سید محمد صحفی، ص24)به نقلی دیگر، خداوند برای هابیل همسری به صورت فرشته و برای قابیل زنی به صورت جن خلق کرد. (حیاة القلوب، تألیف علامه مجلسی، ج1، ص196) و نسل بعد که دخترها و پسرها عموزاده بودند، با یکدیگر ازدواج نمودند و بدین ترتیب نسل بشر در روی زمین فزونی گرفت. برای شیث نیز حوریه ای خلق شد -مانند حوا که برای آدم(علیه السلام) خلق گردید- و شیث از او صاحب دختری شد که نامش را حورة گذاردند. (بحارالانوار، تألیف علامه مجلسی، ج11،ص277و288)

علامه طباطبائی (ره) در این زمینه می فرماید: "ازدواج در طبقه اوّل بعد از خلقت آدم و حوا؛ یعنی در فرزندان بلافصل آدم و همسرش بین برادران و خواهران بوده است و دختران آدم با پسران او ازدواج کرده اند؛ چون در آن روز در تمام دنیا نسل بشر منحصر در همین فرزندان بوده ..... بنابراین، هیچ اشکالی ندارد (اگر چه در عصر ما خبری تعجب آور است و لیکن) از آن جایی که مسئله، یک مسئله تشریعی است و تشریع هم تنها و تنها کار خداوند تعالی است، لذا او می تواند یک روز عملی را حلال و روز دیگر حرام کند. به نظر صاحب تفسیر نمونه قائل شدن به این نظریه عجیب نیست : "اشکالی ندارد که‌ به‌ طور موقت‌ و به‌ جهت‌ ضرورت‌، برای‌ عده‌ای‌ این‌گونه‌ ازدواج‌ در آن‌ زمان‌ بلا مانع‌ و مباح‌ باشد و برای‌ دیگران‌ عموماً تحریم ‌ابدی‌ شود". طرفداران‌ این‌ نظریه‌ از آیات قرآن مجید نیز برای‌ خود دلیل‌ می‌آورند که‌ خداوند عالم‌ چنین‌ می‌فرماید: "از آن‌ دو (آدم‌ و حوا) مردان‌ و زنان‌ فراوانی‌ در روی‌ زمین‌ منتشر ساخت‌".

آنهایی که فتوا میدهند که زرتشت پیامبر نبوده به این سوال جواب بدهند که ما یکصد بیست و چهار هزار پیامبر داریم پس قرآن باید یکصد و بیست و چهار هزار روایت و اسم از این پیامبران ارائه بدهد.شما تا آخر عمرتان مهلت دارید اسامی و روایتها را در این سایت ارائه دهید.

عجب حرف ابلهانه ای! چندین برابر آن ۱۲۴۰۰۰ پیامبر افراد ابلهی مثل تو وجود داشتند که تو حتی نمیتونی اسامی ۱۲۴۰۰۰ تا از آن ابلهان را تا آخر عمر ابلهانه خودت در این سایت ارائه بدی.

گاتها، هات 45 : 4 آرمیتی دختر اهورامزدا است. همان دختری که با پدرش -اهورامزدا- همبستری کرد.

هات 45 بند 4 (ترجمه ی اذرگشسب):در این هنگام از بهترین ارزوی زندگی سخن خوتهم گفت و ان راستی ای راکه در پرتو اشا در یافته ام بیان خواهم داشت.آن اینست که ایین زندگی در پرتو راستی را, مزدا, خدای یکتا و دانا برپا نمود , پروردگاری که ((بسان))(یا همانند) پدری, سرچشمه ی منش نیک و کار است و ایمان و مهر, دختر نیکوکار او بشمار میرود.هستی بخش یکتا و از همه چیز اگاه را , فریفتن نتوان.((سامان اگه دقت کنی این یک تشبیه و استعارست)) یکم علمتو بالاتر بیار

سلام گرامی؛ آیا با زبان اوستایی و گویش گاثایی آشنا هستید ؟ در این بند (هات 45 : 4) متن اوستایی کهن آن بدین صورت تلفظ می‌شود: hôi dugedâ ârmaitish یعنی آرمیتی دختر او (دخترِ اهورامزدا). لیکن متأسفانه موبد آذرگشسب یا دچار اشتباه شدند یا تعمداً این را به گونه‌ی خاصی ترجمه کرده اند. استعاره بودنِ این مسئله هم ایرادی ندارد و نظری جالب است. اما این استعاره در جامعه زرتشتی به مرحله عمل رسید و از حد گذشت.

خیر برادر این یک استعارست و تشبیه. همانند گفتار مسیح که میگوید خدا پدر من و پدر شماست.... یا میگوید من بسوی پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما میروم و شما دگر هرگز مرا نخواهید و.... این یک تمثیل و تشبیه هست برادر.

دوستان بحث نکنید.من از یک عالم پرسیدم و ایشون گفتن ک در قدیم و ادیان قبلی همچین چیزی بوده و با ورود اسلام این قانون حذف شده.برای همینه که میگن اسلام دینه کامله خداست.

بعله، ایرانیان حاصل زنای محارمند و لاریب فیه

در فرهنگ دربار هخامنشی این کار رسم بود. در باور زرتشتی هم رسم بود. اما اکثر مردم این کار را انجام نمیدادند

از سخنان علامه طباطبایی (ره) و دیگر مفسرین گرانقدر درمیابیم که ازدواج فرزندان آدم و حوا با یکدیگر -اگر رخ داده باشد- از سر ناچاری و محدودیت بود. و قانونی بود مربوط به همان عصر (چه اینکه این مسئله بعدها در آیین ابراهیم نسخ شد). به راستی زرتشتیان و باستانگرایان افراطی حاضرند فرهنگ و اندیشه خود را همسطح اندیشه ی انسانهای اولیه بدانند ؟؟؟

کمال گفتند که زرتشت پیامبر بود. من هم فکر میکنم پیامبر بود. چون اسلام هم کامل شده دین زرتشتی هست و مردم ایران دین زرتشتی رو ول نکردن. بلکه به تکامل رسیدن.

با سلام بعضی از فرامین و دستورات الهی برای زمان و دوره خاصی در نظر گرفته میشوند و پس از مدتی با فرمان الهی دیگری منسوخ می گردد.ممکن است ازدواج با محارم (محارم از نظر اسلام و ...)در دین زرتشتی نیز چنین باشد.مثلا ازدواج یک مرد با دو زن که خواهر هستند .که حضرت یعقوب(ع)در یک زمان هر دو خواهر را به عنوان همسر در خانه داشت.ولی همین ازدواج از نظر اسلام مردود است

یعقوب نبی با وقتی با همسر خود ازدواج کرد، سپس با خواهرزن خود هم ازدواج کرد. بعدها چنین ازدواجی در شریعت اسلام ممنوع شد. اما این با ازدواج با محارم بسیار متفاوت است. گذشته از این، در ادیان ابراهیمی هزاران سال پیش از اسلام هم ازدواج با محارم منوع بود. این در حالی است که زرتشتیان تا قرن 3-4 هجری و حتی ممکناً تا قرن 5-6 هجری ازدواج با محارم داشتند.

هر کاری میکنید که فرهنگ ایران رو بد جلوه بدید نهایتن نمیشه میگید زردتشت پیامبر نیست ولی پیامبرتون اون رو پیامبر میدونست بعد میگید مسلمانیم ولی پیامبرتون حرفش برایر شما ها ارزشنداره دیگه به جای رسیده که دیگه به پیامبر خدا زردتشت هم تو هین میکنید ازدواج با محارم دروغه بزرگه کدام پادشاه ساسانی یا موبد هاش کردن اخه دیگه ما مثل قوم بی ارزش عرب سوسمار نمی خوردیم شاش شتر نمی زدیم به بدن در هیچ دوره ای 17 با سواد نداشتیم تن پرور پرخور شکم گنده نبودیم پدران ما برای روز های سال بت نمی ساختن برای پرستش اب لجن استفاده نیکردیم زنانمون هم زمان با 4 مرد هم بستر نمی شدن ازعرب بدتر فرهنگ نداریم انسان اشرف مخلوقات و اریای ها اشرف انسان ها اگر وطن پرستی بده چرافردسی بزرگ میگه چو ایران مباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد پس چرا در شاهنامه میگه زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جائی رسیدست کار که تاج کیان را کند ارزو تفو باد برچرخ گردون تفو و عرب هر که باشد به من دشمن است کج اندیشو بدخوی اهریمن است از قوم عرب بدتر نداریم ایران و نزاد ایرانی نور خدا هستن و ایران هم نور حق و دشمنان فرهنگ بزرگ ایران هم فرهنگی بالتر از فرهنگ ایران پیدا نمی کنن ای کسانی که طرفدار عرب هستید عرب اینقدر بی ارزش هست که وقتی پیامبرشون مرد گفته بود برید ره راست ره چپ رفتن قدرت بعد از پیامبر به کیا رسید به معاویه جدش با پیامبر جنگ میکرد این فرهگ عربه کیا داعشی هستن این فرهنگ عربه بی ارزش که بود و نبود عرب در طول تاریخ و در اینده هیچ سودی برای بشر نداره جز ضرر نابودی این قوم شیطان پرست کمک به سایر انسان ها و باعث خوشحالی خدا هم هست سنگ ارزش بشتری داره تا این قوم میش در مورد شاش شتر هم بنویسی مردی چاپ کن

سایت محترم !! چجور انتظار دارین من با این محترمانه حرف بزنم ؟!!!!!!!!!! مفلطه داره از سر و روش میباره !!!!! کی خواسته فرهنگ ایران رو بد جلوه بده ! اینم بدترین توهین هست که رفتار هخامنشیان بت پرست و موبدان زرتشتی گاوپرست رو فرهنگ ایران بنامیم ! اک جان !!! شما داری توهین به ایران میکنی ! فرهنگ مردم هیچی ؟؟! ولی بی فرهنگی هاخمنشیان و موبدای زرتشتی رو فرهنگ ایران قلمداد میکنی؟؟؟؟؟؟ حضرت محمد کی گفت زرتشت پیامبره ؟؟؟؟؟؟ تو احادیث اسلامی داریم که زرتشت مدعی پیامبری بود. نه پیامبر ! حدیث داریم که پیامبر مجوسیها شخصی بود به نام زاماسب ! زرتشت هم فقط یک جریان درون مجوسیت بود. همین ! والا فرهنگ عرب شرف داره به اون آدمخواران ! اگر بین عربها بعضیا سوسمار میخوردن بین ایرانیها هم بعضیا آدمخوری میکردن !!! هخامنشیان بت پرست بی ارزش یه مشت غارتگر بودن که همه عمرشون رو به کشورهای دیگه حمله میکردن و غارت میکردن و مردم رو به ذلت میکشوندن. حتی یونانیها هم به هخامنشیان میگفتن بربر ! این قدر اینها وحشی بود. اصلاً در زمان ساسانیان مردم حق باسواد شدن نداشتن. نمونه اش همون داستان کفش فروش و انوشیروان که تو شاهنامه اومده. نژاد ایرانی دیگه چیه ؟؟؟؟؟ کی میخای نژادپرستی رو بذاری کنار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نژاد مال اسب و خره ! آدم به فکر هست. به اندیشه ! نه به نژاد ! دست از لجن بردار ! اینقدر واسه استعمار نوکری نکن. این نژاد آریایی و این مسخره بازی ها رو اسرائیل و انگلیس دارن به خورد توی ساده لوح میدن. جالبه بدونی خیلی از این داعشی ها از نژآد پشتون افغان و بلوچ هستند که آریایی اصیل هم هستن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! سایت ادیان نت مرد باش و جوابم رو منتشر کن

وحید ترک .... جاماسب (داماسب) داماد زرتشته ... یکم بیشتر مطالعه کن

کوروش گربه محله است ... یکم بیشتر مطالعه کن

akk هستم کم اوردی جوابی ندادی سنگ هم میدونه داعش = فرهنگ عربه من از اسرائیل و اینگلیس متنفرم چون دشمن ایران هستن به ایران حمله کردن پس نگو از اون ها یاد گرفتم نه جواب شعر ها رو دادی نه شاش شتر رو هر چی رو که در مورد فرهنگ عرب گفتم درسته میتونی خلافش رو اثبات کن همه میدونن هرچی در مورد عرب نوشتم درسته فتوحات ایرانیان افتخاره چون جهان برای برای ایرانه اگر شهر رو هم نابود کردیم حقیه که خدا به ما داده چون برتریم من نوکر یک نفرم ایران پیامبر دین زردتشت رو الهی میدونست این رو همه میدونن بجز شماها من فقط به عظمت ایران فکر میکنم نه کشورها و اقوام دیگه من نوکری کسی رو نمی کنم ولی تو نوکر عربی شاید هم عرب باشی ادم خواری ههههههههههههه اگر حرف یونانیان رو قبول داری پس بربر زاده هستی اگر عرب نباشی گاو پرست هههههههههه مال مصری هاست نمیدونی بدون سواد رو در 2000 سال پیش رو با زمان حال مقایسه میکنی که نشانه کم اوردن چون با همان عصر مقایسه کن که میزان باسوادی چقدر در جهان بود نه همین ایران 100 پیش رو مقایسه کن کدوم بیشتره کسی که فرهنگ عرب رو بالاتر بدونه دیگه معلومه سطح فکریش چقدره جوش نزن برای حالت بده مرد باش منتشرکن

سلام گرامی، بنده از شعارهای نژادپرستانه شما و ادبیات عجیب Vəhid türk oğlan در حیرتم. هدف من از گفتگو، کینه توزی، تعصب و بازی‌های کودکانه نیست. در بحث علمی و منطقی، کم آوردن معنی ندارد. طرفین نظراتشان را می‌گویند و خوانندگان می‌توانند قضاوت کنند. ما هم به عظمت ایران فکر میکنیم. برای همین از تخدیر و بدتر از آن از خماری برخی از جامعه نگرانیم. و برای بیدار کردن حداقل بخشی از جامعه می‌کوشیم. ضمناً ما بزرگنمایی صهیونیسم درباره ایران باستان و کورش و زرتشت را نقد میکنیم، حال شما چرا آنان را پشت عرب مخفی میکنید ؟ ما به یاد نداریم از فرهنگ عرب جاهلی دفاع کرده باشیم، اما شعارهای نژادپرستانه هم نمیدهیم.

7اگر روزی این کامنت رو دیدی حتما یک تست ژنتیکی بده که بلاشک با این سطح از توحش کاملا زاییده زنای محارمی

درباره آنچه آقای Vəhid türk oğlan گفتند پیرامون پرستش گاو در دین زرتشتی، بله صحیح است. در کهن‌ترین بخش‌ای اوستا هم روح گاو مقدس مورد ستایش قرار گرفته است [http://www.adyannet.com/news/1329].

آقای وحید باقرزاده، دوست گرامی، لطفاً در ادبیات خود تجدید نظر کنید. اگر مخالف شما شعارهای نژادپرستانه و آریاگرایانه سر میدهد، دلیل نمی‌شود که شما هم با تندی با او برخورد کنید. هرکس شأن و شخصیت خود و جریان فکری‌اش را به نمایش میگذارد. لطفاً نماینده ای خوب برای جریان فکری خود باشید. سپاس

من به ایرانیان احترام میزارم ولی ایشون جوابی نمیدن و به ایران توهین میکنن شما ها هر کی از تاریخ ایران دفاع میکنه رو نوکر اسرائیل و غرب میندازی در حالی وطن پرست به ایران فقط فکر میکنه شما ها ایرانیان و دسته بندی میکنید اونی که مسلمانه خوبه تفکر زردتشتیان و مسیحی هیچ ارزشی برای شما نداره و دست شما ها باشه همهشون رو میکشید بعد من نزاد پرسته بدم اکر وطن پرستی و دوست داشتن ایران از نضر شما بده بله ما ادم بده هستیم در قصه و شما ها خوب هر چی در مورد اعراب گفتم درسته دروغ که نیست و همه هم میدونن قوم خنگیه هرکس طرفدار ایران و ایرانیه یعنب طرفدار غربه از نظر شما ها کدام حرف من به طرفداری از غرب و اسرائیله در حالی که من فقط طرفدار ایرانم شاهنامه رو هم با سانسور میگید اون شعر هاهم که اوردم احتمالا از هوا اومده دیگه بعد ما میشیم ساده لوح دیگه

سوال اینجاست که ایرانی بودن به چی بستگی داره؟ شما میگی نزاد من میگم این حرف مسخره است. به گفته سایت گمانه از هر بیست نفر یکی از نوادگان چنگیز خان مغوله. چند میلیون سادات توی ایران داریم- منهای اعراب خوزستان- که نزادشون به پیامبر اسلام میرسه. حالا بماند که قبل از اریایی ها هم اقوام زیادی توی ایران زندگی میکردند که نزادشون با اریایی ها مخلوط شده . ایران مال همه اونایی هست که توش زندگی میکنند و میکردند. اگه مرزهایی که در هر دوره تغییر میکردند و نزادی که مضمحل شده رو به دور بندازیم و زبان و فرهنگ رو ملاک ایرانی بودن قرار بدیم ایران بسی بزرگتر از چیزی هست که امروزه با نام ایران میشناسیم.

بحث داشتم از مقاله تون استفاده کردم و بحث خوبی هم شد موفقیت آمیز بود. ببخشید نام سایت تون رو نیاوردم حلال کنید ولی مقاله ها رو تو شبکه ها اجتماعی دارم منتشر میکنم خیلی به دردم خوردن

نوشته هاتون لایک داره به خدا

اینقدر به امت عربي توهین ميکنند و آنچه لایق خودشان هست به ما نسبت مي دهند این هم فرهنگ و تمدن نابشان . بیداري هدف اول ما هست و ما پيش روي مي کنیم به اراده الله تعالي بیداري جوانان ما بیشتر شدو مي شود توهین کنند ما بیدارتر مي شویم

جناب آزربایجان هارایی سخنان شما صحیح است. اما چون ادبیات مناسبی در نقد کورش و آریاگرایی نداشتید کامنت شما منتشر نشد. لطفا از کلمات مناسبتری استفاده کنید تا دیدگاه شما منتشر شود. با تشکر

با سلام خیلی جالب است کامنت های بالایی و پان ایرانیست ها همگی ادبیات بد و ناسیونالیستی داشته اند و به شدت اعراب مسلمان را کوبیده اند و از آریاییسم و هخامنشیسم تعریف و تمحید شده ، و من خواسته ام به این گروه جواب بدم ، برای همین در مورد ازدواج های کوروش و آیین های قوم آریایی توضیح داده ام پیام مرا منتشر نمیکنید! تورک و عرب با آن سابقه و تمدن درخشانشان کوبیده و به بدی یاد میشوند و قوم آریاییان که هیچ تمدن و فرهنگ با ارزشی ندارند مورد تقدیس قرار میگیرند؟ ادبیات من اصلا بد نبوده و خواستم اندک توضیحی در مورد کسی که در کمال تعجب با ذی القرنین پیامبر همخوانی میشود توضیح بدم ! از شما ادمین محترم هم ممنونم که حداقل ازدواج های محارمی آریاییان را کتمان نکرده اید.

ار باب 20 از کتاب پیدایش از کتاب مقدس، در آیۀ 12 به نقل از ابراهیم میگوید که ساره همسر حضرت ابراهیم، خواهر اوست: « و في‌الواقع‌ نيز او خواهر من‌ است‌، دختر پدرم‌، اما نه‌ دختر مادرم‌، و زوجة‌ من است.» البته ما نمیدانیم که این سخن راست بوده است یا دروغ(!) زیرا دروغگویی از سوی پیامبران در کتاب مقدس تحریف شدۀ امروزی امری عادی است، ولی نظر به اینکه مسیحیان و یهودیان عزیز این بخشها را تحریف نشده میدانند، پس بنا به اعتقاد خودشان، پیامبرشان که عهدهای چنین و چنان با خدا دارد، با خواهر خود ازدواج کرده است، و حضرت اسحاق و بنی اسرائیل نیز حاصل ازدواج با محارم هستند. البته در کتاب مقدس، پسران حضرت آدم نیز با خواهرانشان برای بقای نسل ازدواج میکنند ولی با فرض درست بودن آن بخش از کتاب مقدس، مسیحیان میتوانند بهانه بیاورند که زن دیگری به غیر از خواهران آنها وجود نداشتند که بخواهند با آنها ازدواج کنند، ولی آیا ابراهیم هم غیر از خواهرش زن دیگری را گیر نیاورده بود تا با او ازدواج کند؟

سلام ببخشید فکر میکنم بخشی از مقالتون اشکال داره! اونجاش که گفتید حاصل ازدواج بهمن و همای چهرزاد ساسان بود! ساسان در اصل برادر هما بوده نه فرزندش که با ولیعهد شدن خواهر حس حقارت کرد و دربار رو ترک کرد. درواقع حاصل ازدواج بهمن و دخترش پسری به نام دارا یا داراب بود که بعد از مرگ بهمن به دنیا اومد و مادر برای تاج وتخت اون رو در رود رها کرد(چون پدر شرط ولیعهدی همای رو پسر نبودن فرزندشون مقرر کرده بود)

وقتی پدر با دخترش ازدواج کند، فرزندشان خواهر یا برادر مادرش حساب میشود!

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.