افزودن نظر جدید

هر کاری میکنید که فرهنگ ایران رو بد جلوه بدید نهایتن نمیشه میگید زردتشت پیامبر نیست ولی پیامبرتون اون رو پیامبر میدونست بعد میگید مسلمانیم ولی پیامبرتون حرفش برایر شما ها ارزشنداره دیگه به جای رسیده که دیگه به پیامبر خدا زردتشت هم تو هین میکنید ازدواج با محارم دروغه بزرگه کدام پادشاه ساسانی یا موبد هاش کردن اخه دیگه ما مثل قوم بی ارزش عرب سوسمار نمی خوردیم شاش شتر نمی زدیم به بدن در هیچ دوره ای 17 با سواد نداشتیم تن پرور پرخور شکم گنده نبودیم پدران ما برای روز های سال بت نمی ساختن برای پرستش اب لجن استفاده نیکردیم زنانمون هم زمان با 4 مرد هم بستر نمی شدن ازعرب بدتر فرهنگ نداریم انسان اشرف مخلوقات و اریای ها اشرف انسان ها اگر وطن پرستی بده چرافردسی بزرگ میگه چو ایران مباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد پس چرا در شاهنامه میگه زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جائی رسیدست کار که تاج کیان را کند ارزو تفو باد برچرخ گردون تفو و عرب هر که باشد به من دشمن است کج اندیشو بدخوی اهریمن است از قوم عرب بدتر نداریم ایران و نزاد ایرانی نور خدا هستن و ایران هم نور حق و دشمنان فرهنگ بزرگ ایران هم فرهنگی بالتر از فرهنگ ایران پیدا نمی کنن ای کسانی که طرفدار عرب هستید عرب اینقدر بی ارزش هست که وقتی پیامبرشون مرد گفته بود برید ره راست ره چپ رفتن قدرت بعد از پیامبر به کیا رسید به معاویه جدش با پیامبر جنگ میکرد این فرهگ عربه کیا داعشی هستن این فرهنگ عربه بی ارزش که بود و نبود عرب در طول تاریخ و در اینده هیچ سودی برای بشر نداره جز ضرر نابودی این قوم شیطان پرست کمک به سایر انسان ها و باعث خوشحالی خدا هم هست سنگ ارزش بشتری داره تا این قوم میش در مورد شاش شتر هم بنویسی مردی چاپ کن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.