افزودن نظر جدید

پادشاهان ساسانی و موبدان زرتشتی مومن ترین کسان به دین زرتشت و آموزه های او بودند شما یک نمونه از تاریخ ساسانی بیاورید که پادشاهان ساسانی یا موبدان زرتشتی چنین کاری کرده باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.