دین جدیدی به نام عرفان حلقه

  • 1401/06/30 - 12:06
محمد علی طاهری مخاطب عرفان حلقه را بشریت معرفی می کند. حال سؤالی که پیش می آید این است که طاهری عنوان می کند، «عرفان کیهانی یک عرفان ایرانی، اسلامی است و برخواسته از فرهنگ ایرانی است. حال چگونه مدعی می شود مخاطب عرفان حلقه همه انسان های جهان، صرف نظر از دین و ملیت و... می باشند؛ این یک تناقض آشکار است.
محمد علی طاهری, سلوک عرفانی, شبکه شعور کیهانی, عرفان حلقه, عرفان کیهانی

محمد علی طاهری می گوید فعالیت عرفان حلقه در بخش زیربنای اعتقادات جریان دارد و اصالت با «اعتقادات زیربنا» است. منظور طاهری این است که اعتقاد به ادیان و مذاهب و مکاتب مختلف در اتصال به شبکه شعور کیهانی دخالتی ندارند و امری زاید هستند. 

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ محمد علی طاهری مدعی ایجاد یک مکتب و عرفان ایرانی و اسلامی به زبان روز است. محمد علی طاهری مدعی است که در کسری از ثانیه و به صورت یکدفعه با یک آگاهی محض و عظیم ارتباط گرفته است و این آگاهی محض را به نام «شبکه شعور کیهانی» معرفی می کند. طاهری مدعی است که برای رسیدن به کمال، باید به شبکه شعور کیهانی متصل شد. محمد علی طاهری مکتب خود را عرفان حلقه (کیهانی) نامیده است. طاهری اساسنامه ای برای عرفان حلقه نوشته و محتوا، غایت و اساس مکتب خود را در این اساسنامه معرفی کرده است؛ اساسنامه عرفان حلقه به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می شود.

بخش عمومی اساسنامه عرفان حلقه (کیهانی) با این مطلب شروع می شود:
عرفان کیهانی نوعی سیر و سلوک عرفانی است که مباحث عرفانی را مورد بررسی نظری و عملی قرار می دهد؛ و از آنجا که انسان شمول است، همه انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، دین، مذهب و عقاید شخصی، می توانند جنبه نظری آن را پذیرفته و جنبه عملی آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند.(1)

محمد علی طاهری اذعان می کند که این مکتبی که ارائه می دهد در محور سلوک عرفانی و معنوی است. همچنین مخاطب این عرفان را بشریت معرفی می کند. سؤالی که پیش می آید این است که طاهری عنوان می کند که عرفان کیهانی یک عرفان ایرانی، اسلامی و برخواسته از فرهنگ ایرانی است.(2) حال چگونه مدعی می شود مخاطب عرفان حلقه همه انسان های جهان، صرف نظر از دین و ملیت و... می باشند؟ این یک تناقض آشکار است. مثلاً یک فردی که در چین زندگی می کند و بودایی است اصلاً فرهنگ ایرانی و دین اسلام را قبول ندارد که بخواهد در بافت مکتب ایرانی اسلامی سلوک کند.

طاهری اصولی را در کتاب عرفان کیهانی بیان می کند که هر اصل، یک بُعد از عرفان حلقه را تبیین می کند و همه اصول با هم، اساسنامه عرفان حلقه را تشکیل می دهند.
اصل: «اعتقادات افراد به دو بخش زیربنا و روبنا تقسیم می شود:

زیربنا، بخش اشتراک فکری همه انسانها بوده (است)، همان گونه که در بخش نظری و عملی عرفان کیهانی(حلقه) به اثبات می رسد، شعور الهی و یا هوشمندی حاکم بر جهان هستی است که در این شاخه عرفانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

روبنای فکری نیز شامل دستورالعمل های ادیان و مذاهب و تعاریف و راه های مختلف رسیدن انسان به تعالی است... در عرفان کیهانی(حلقه) زیربنای فکری انسان مورد بررسی اصلی قرار گرفته است. در مورد روبنای فکری اشتراکی، تعاریفی پیشنهاد می نماید و با بخش اختصاصی روبنای فکری انسان ها که شامل اعتقادات و مراسم و مناسک مختلف است، برخورد و مداخله ای ندارد.»(3)

طاهری می گوید اعتقادات انسان دو بخش دارد: 1. زیر بنا: بحث اتصال به شبکه شعور کیهانی و سلوک عرفان حلقه مراد است. 
2. روبنا: ادیان و مناسک و عقاید مختلف انسان ها را شامل است.

طاهری معتقد است فعالیت عرفان حلقه در بخش زیربنای اعتقادات جریان دارد و اصالت با «اعتقادات زیربنا» است. منظور طاهری این است که اعتقاد به ادیان و مذاهب و مکاتب مختلف، در اتصال به شبکه شعور کیهانی دخالتی ندارند و امری زاید هستند. برای سلوک عرفانی نیازی به دین نیست. بلکه اتصال به شبکه شعور مهم است. طاهری در واقع یک دین و مکتب جدید ارایه می دهد که ربطی به اسلام و ایران و سایر ادیان ندارد.

پی‌نوشت: 
1.محمد علی طاهری، عرفان کیهانی(حلقه)، اندیشه ماندگار، قم، 1388، ص 55 و 56. 
2.همان، ص51
3.همان، ص 70 و 71.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.