نام های ماشیح در یهود

  • 1400/12/26 - 10:59
فقرات تنخ بیانگر نام های مختلفی نظیر داوود، ابن داوود، شیلّو، یینون، مِناحِم، حنینا، مبروص، صِمَح، بَر نَفلِه برای ماشیح است.
نام های ماشیح

ماشیح در تنخ با نام های مختلفی آمده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب - اهمیت ماشیح موعود در فرهنگ دینی یهود تا آنجاست كه گفته می شود نام او پیش از آفرینش جهان آفریده شده است: «پیش از آنكه عالم هستی به وجود آید، هفت چیز آفریده شد: تورات، توبه، باغ عدن، جهنم، عرش الاهی، بیت المقدس و نام ماشیح».[1]

فقراتی از تنخ[2] که اشاره به ماشیح یا مسیحا دارد، حاوی نام ‌های گوناگونی برای اوست:

1. داوود: برجسته ترین و معروف ترین نامی كه در یهود به ماشیح داده شده، «داوود» است: خداوند در آینده، داوود دیگری را برای ملت اسرائیل برپا خواهد ساخت. چنانكه مكتوب است: «ایشان خداوند خدای خود و داوود پادشاه خویش را كه برای ایشان برپا خواهم ساخت، خدمت خواهند كرد»(ارمیا 30: 9). گفته نشده است «برپا ساختم»، بلكه «برپا خواهم ساخت».[3]

2. ابن یا ذریه داوود: «نجات عظیمی به پادشاه خود داده و مسح كرده خویش را احسان و رحمت می‌ كند یعنی داوود و ذریه او تا ابد»(مزامیر ۱۸: ۴۹-۵۰). «نهالی از تنه یَسّی(پدر داود) بیرون آمده»(اشعیا، 11: 10)

3. شیلّو[4]: این نام بر گرفته از این فقره است: «تا كه شیلّو بیاید.»(پیدایش 49: 10)

4. یینون[5]: به معنی دوام آوردن پیش آفتاب است که برگرفته از این بند مزمور است: «نام او تا ابد باقی خواهد ماند و اسم او پیش آفتاب دوام خواهد كرد»(مزامیر 72: 17).

5. مِناحِم[6] بن حِزقیا: مناحم به معنای تازه كننده جان است که منشا این اسم نیز این بند است: «زیرا تسلی دهنده (منحم) و تازه کننده جانم از من دور شده است»(مراثی ارمیا 1: 16)

6. حنینا[7]: شاگردان مکتب ربی حنینا[8] ماشیح را با استناد به فقره‌ی «زیرا كه بر شما ترحم(به عبری: «حنینا») نخواهم كرد»(ارمیا 16: 13)، حنینا می ‌نامند.

7. مبروص: یعنی بلا كشیده؛ زیرا ماشیح سختی ‌ها می‌ كشد و گرفتاری ‌های یهود را به جان می ‌خرد: «مسلماً او بیماری‌های ما را تحمل کرده و دردهای ما را بر خود حمل نموده است. ولی ما او را بلا کشیده و ضرب خورده و رنج دیده از جانب خداوند محسوب نمودیم»(اشعیا، 53: 4)

8. صِمَح[9] به معنای شاخه و نهال: این نام برگرفته و تفسیر شده از این فقره است: «اینك مردی كه به شاخه مسمی است و از مكان خود خواهد رویید و هیكل خداوند را بنا خواهد نمود ... و بر كرسی او جلوس نموده، حكمرانی خواهد كرد»(زكریا 6: 12ـ 13).

9. بَر نَفلِه[10] یعنی فرزند افتاده: که بر گرفته از این فقره است: «در آن روز خیمة داود را که افتاده است، بر پا خواهد نمود»(عاموس 9: 11).[11]

پی نوشت:
[1]. تلمود بابلی، پساحیم، 54 الف.
[2]. تنخ، نام عبریِ بیست و چهار کتب مقدس یهود است که شامل تورات(اسفار پنج گانه)، نِویئیم(انبیا) و كِتوبیم(مكتوبات) است.
[3]. تلمود بابلی، سنهدرین، 98 ب.
[4]. Shiloh معنای شیلو مبهم است. برخی آن را به معنای «صاحب حق» می دانند.
[5]. Yinnon
[6]. Manahem
[7]. haninah
[8]. ربی حنینا بن دوسا، عالم یهودی دوران 60- 80 میلادی است که در نیکوکاری معروف و در دانش رموز تورات دارای مقام شامخ و نیایش ‌های اعجاز انگیزی داشت.
[9]. Tazemah
[10]. Bar naphle
[11]. تلمود بابلی، سنهدرین، 96 ب؛ آبراهام كهن، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون  گرگانی، تهران: اساطیر، 1382ش، ص 356

برچسب‌ها: 
تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.