بِهينِ زنانِ جهان...!

  • 1393/04/30 - 16:49
در آیین زرتشتی، زنان موجوداتی از نسل اهریمن شمرده شدند و حتی شوهر، خدایِ زن محسوب می‌گردد. همچنین بنابر اوستا زن خوب، زنی است که از شوهر خود اطاعت کند و در حقیقت بر زنان لازم است که فرمانبردار شوهران خود باشند و اگر چنین نکنند، در جهان پس از مرگ به سختی عذاب خواهند شد...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی طولانی است که جریانات زرتشتی‌زده و باستانگرا با انکار حقایق چندهزار ساله تاریخی، مدعی شده‌اند که در آیین زرتشتی، زن و مرد از حقوقی مساوی برخوردارند. ما در گذشته به این دروغ مضحک پاسخ دادیم و گفتیم که در گاتهای اوستا، شوهر خدای زن دانسته شده است[1]. در فقه زرتشتی نیز زنان از جایگاهی بس پایین‌تر از مردان قرار دارند و حتی در متون پهلوی، زن جانوری از نسل اهریمن دانسته شد و از سویی دیگر در متون اصلی و تفسیری این آیین، زنان موجوداتی ناقص‌العقل و حتی بی‌عقل شمرده شدند[2]. با این وجود باید دقت نمود که آیین زرتشتی کارنامه‌ای بس بهتر از مکاتب زمینی و خداناباور داشته و دارد. چه اینکه زرتشتی‌گری، زن را به عنوان کالای جنسی و ملعبه‌ی مردان قرار نداده است و اگر هم چنین کرده باشد، خداناباوران و دین‌ستیزان کارنامه‌ای بس سیاه‌تر دارند. آنچه در ادامه می‌آید تنها یک تذکر و یادآوری به «برخی» پیروان و دوستداران زرتشتِ پاک است، تا دیگر حقایق را انکار نکنند.

بنابر پژوهش‌های علمی روانشناسان، مردان و زنان از لحاظ جسمي تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند(در اصطلاح علمي: physical or reproductive differences).گذشته از اين، بايد دانست که زن و مرد در زمينه هاي بنيادين روانشناختي(در اصطلاح علمي: fundamental psychological) نيز تفاوت‌هايی  با یکدیگر دارند. همین تفاوت‌ها سبب شده تا اکثر مکاتب(اعم از الهی و یا بشری) مدیریت خانواده را به مردان بدهند و زنان را موظف به اطاعت از شوهران خود نمایند. همین مسئله به صورتی جدی در آیین زرتشت پاک وجود دارد(که متأسفانه امروزه حقایقی از این دست به راحتی انکار می‌شود).
در اوستا زن خوب، زنی است که از شوهر خود اطاعت کند و در حقیقت بر زنان لازم است که فرمانبردار شوهران خود باشند و اگر چنین نکنند، در جهان پس از مرگ به شدت عذاب خواهند شد. در اوستا، ویسپرد، کرده‌ی 3، بند 4 آمده است: «ای اهوره مزدا ! زنی را ایستاده خواهم که در اندیشه‌ و گفتار و کردار نیک، سرآمد و خوب آموخته و فرمانبردار شوهر و [ردِ] اَشَون [چون] سپندارمذ و [چون] زنانی است که از آنِ تواند»[3]. تصویری از متن اوستا:


و نیز در خرده اوستا، دعای اوسروثریمگاه می‌خوانیم: «زن پارسایی را می‌ستاییم که بسیار نیک‌اندیش، بسیار نیک گفتار، بسیار نیک کردار، به خوبی تعلیم یافته و فرمانبردار شوهر خود و اشو باشد...» [4] تصویری از متن کتاب: 


در اوستا، هادخت نسک، بند 18 می‌خوانیم: «چنین خورشی است اََشَون زنِ جوان بسیار نیک اندیش، بسیار نیک‌گفتار، بسیار نیک‌کردار و خوب آموخته‌ی فرمانبردار شوی را»:
this is the food for the holy woman, rich in good thoughts, good words, and good deeds, well-principled and obedient to her husband, after she has departedthis life,' [5].
تصویری از متن کتاب:


همچنین زنانی که از شوهران خود اطاعت نمی‌کنند، نیز این‌گونه خطاب شده‌اند: «پس او را خورشی زهرآگین آورند، چه بد اندیش، بد گفتارِ، بد کردارِ و بددین را جز آن خورش نشاید. زنِ دُروَندِ بسیار بد اندیش، بد گفتارِ، بد کردارِ و  بددین را جز آن خورش نشاید. زنِ دروند بسیار بد اندیش بدگفتارِ بدکردارِ ناپاک بدآموخته‌ی نافرمانبردار از شوی را نیز چنین خورشی دهند»[6]. در پیوست اندرز بهزاد فرخ پیروز، آمده است: «و آن زن را نباید زن داشتن که فرمانبردار شوی نبُود، و سود و زیان و اندوه و رامش شوی را همچون آنِ خویشتن ندارد، با شوی هم سود و هم زیان نبود، چه او از هر دشمن بدتر است»[7].

در ارداویرافنامه (از متون پهلوی، نوشته شده توسط موبدان زرتشتی است که دربردارنده سرگذشت ارواح پس از مرگ است) آمده، زنانی  که از شوهر خود پیروی می کنند در جهان پس از مرگ در آسایش و نعمت خواهند بود[8] و از سویی زنانی که در مقابل شوهران خود حاضرجوابی و زبان‌درازی کنند، به عذابی چنین دچار خواهند شد: «دیدم روان زنی که زبان خود را به گردن همی کشید و از اندروای (سرنگون) آویخته بود. پرسیدم که این روان از که؟ سروش اهرو و آذر ایزد گفتند که این روان آن زن بدکیشی است که در گیتی شوی و سردار خود را پاسخ کرد»[9] و نیز «دیدم روان زنی که به زبان بریجن گرم (تنور) همی لیسد و دست خود زیر آن بریجن همی سوزد. پرسیدم که این تن چه گناه کرد که روان آن گونه پادافره برد؟ سروش اهرو و آذر ایزد گفتند که این روان آن بدکیش است که به گیتی اندر شوی و سردار خویش داد پسخوی (حاضرجوابی) کرد و سگ زبان بود و نافرمانبرداری کرد و کام او بد کرد و خواسته‌ی شوی دزدید و پنهانی اندوخته‌ی خویش کرد»[10]. همچنین «دیدم روان زنان که نگون سر افکنده‌اند و خارپشت مانند آهن با خار بر آن رسته به تن اندر برده و باز آهیخته‌اند. دیوان و دروغان تعفن و ریمنی (نجاست) به دهان و بینی اندر همی رفت! پرسیدم که این تن چه گناه کرد و روانان که اند که آن گونه پادافره برند؟ سروش اهرو و آذر ایزد گفتند که این روان آن بدکیش زنان است که به گیتی پیمان شکنی اندر شوی کردند و شوی را بازداشتند (مانع از نزدیکی می‌شدند) و هرگز خشنود نبود»[11] و نیز «پس من دیدم روان زنی که زبان بریده، پرسیدم که این تن چه گناه کرد. سروش اهرو و آذر ایزد گفتند که این روان آن بدکیش زن است که به گیتی زبان‌تیز بود و شوی و سردار خویش بسیار آزرد به زبان»[12]. در ادامه نیز آمده است زنانی که بدون اجازه‌ی شوهر، اموال او را را به بیگانگان دهند به سختی عذاب خواهند شد[13].

در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، در حکایت «گريختن بهرام گور از هندوستان با دختر شنگل» آمده است که بهترین زنِ دنیا، زنی است که شوهرش از او راضی باشد: «بهين زنانِ جهان آن بُوَد، كزو شوى همواره خندان بوَد»[14].

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به «شوهر، خدایِ زن»
[2]. بنگرید به «عقل زن در نگاه دين زرتشتی»
[3]. اوستا، پژوهش دکتر ج.دوستخواه، تهران: انتشارات مروارید، 1391. ج 2، ص 529
[4]. اوستا، پژوهش دکتر ج.دوستخواه، تهران: انتشارات مروارید، 1391. ج 2، ص 623
و خرده اوستا، ترجمه موبد اردشیر آذرگشسب، تهران ۱۳۵۴، ص 39
[5]. اوستا، پژوهش دکتر ج.دوستخواه، تهران: انتشارات مروارید، 1391. ج 1، ص 513
James Darmesteter,The Zend Avesta, From The Sacred Books of The East, Translated By Various Oriental Scholars, Oxford, At the Clarendon Press 1883, VOL.‎‎ XXIII, pp 318
[6]. اوستا، پژوهش دکتر ج.دوستخواه، تهران: انتشارات مروارید، 1391. ج 2، ص 515
[7]. جاماسپ جی دستور منوچهر جی جاماسپ آسانا، متون پهلوی، ترجمه سعید عریان، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۷۱، ص 117
[8]. ارداویرافنامه، به قلم رشید یاسمی، بند 13
THE BOOK OF ARDA VIRAF, CHAPTER 13, Translated by Prof. Martin Haug, of the University of Munich, revised from the MS. of a Parsi priest Hoshangji. From The Sacred Books and Early Literature of the East, Volume VII: Ancient Persia, ed. Charles F. Horne, Ph.D., copyright 1917.
[9]. ارداویرافنامه، به قلم رشید یاسمی، بند 26
[10]. ارداویرافنامه، به قلم رشید یاسمی، بند 63
[11]. ارداویرافنامه، به قلم رشید یاسمی، بند 70
[12]. ارداویرافنامه، به قلم رشید یاسمی، بند 82
[13]. ارداویرافنامه، به قلم رشید یاسمی، بند 83-85
iIbid, for all Chapters
[14]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، تهران: مؤسسه نور، ص 1005، بیت 36432، در فهرست: "گريختن بهرام گور از هندوستان با دختر شنگل"

برچسب‌ها: 
تولیدی

دیدگاه‌ها

چرا در اسلام گفته شده که زن باید از شوهرش اطاعت کنه ؟؟؟؟؟ لطفاً جواب منطقی بدید ممنون

سلام گرامی ؛ زن در اسلام به عنوان یکی از دو جنس بشر، صاحب شخصیت است و راه تعالی بر او گشوده شده است. قرآن از یک زن (به نام مریم) به عنوان الگوی بشریت یاد میکند و نیز همگان را به الگوگیری از آسیه (همسر فرعون) دعوت میکند. الله به پیامبر میفرماید که دختر تو خیر کثیری است برایت. (کوثر) این درحالی است که عرب از داشتن دختر سرافکند بودند اما قرآن دختران را مایه برکت و خیر در زندگی معرفی میکند. زنان مؤمن در صدق و راستی و تعالی با مردان فرقی ندارند. آیه 35 احزاب : «به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق كننده و زنان انفاق كننده، مردان روزه‏دار و زنان روزه‏دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مى‏كنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است‏».

اینکه اسلام گفته است که زنان باید در امور دنیا (مسائل خانواده) از شوهران اطاعت کنند به خاطر اختلافات جسمی و روحی میان این دو جنس است. بسياري افراد علاقه مندند که زنان و مردان را در تمامي امور مطلقاً برابر فرض کنند. اما به راستي ايا جنس مذکر و مؤنث (male & female) در تمامي زمينه ها مطلقاً مساوي هستند ؟؟؟ بر هر انسان خردمندي روشن است که زنان و مردان در اصل انسانيت با يکديگر برابرند. اما اين برابري در اصول موجب نمي شود که در تمامي جزئيات نيز با يکريگر مطلقاً برابر باشند. روشن است که مردان و زنان از لحاظ جسمي و تناسلي (در اصطلاح علمي : physical or reproductive differences) با هم فرق دارند. گذشته از اين تفاوتهاي جنسي، بايد دانست که زن و مرد در زمينه هاي بنيادين روانشناختي (در اصطلاح علمي : fundamental psychological) نيز با هم تفاوتهايي دارند. گرچه اين تفاوتها اصل انسانيت را در هيچ يک از دو جنس زير سؤال نمي برد اما تأثيري بسزا در توانايي ها و بهره وري از پتانسيل ها دارند. و همچنين باور به وجود اين تفاوتها راه را براي تحقيقات علمي پيرامون سيستم عصبي ِ (neuro scientific research) هر يکي از دو جنس هموار مي نمايد. ادامه دارد ...

بر اساس مقاله از دکتر دبرا لاينو ( Dr. Debra Laino ) در مقاله ي : Ten Psychological Gender Differences » 1. مردان به دليل حالت خاص سلولي مغزشان ، در اصطلاح علمي : parietal cortex and amygdala در تشخيص موقعيت قوي تر از زنان هستند : Men are better at orientatin objects 2. زنان به دليل حالت خاص سلول هاي کناري مغز ( limbic cortex ) تهييج پذيرتر از مردان و همچنين در حل مشکلات فعال تر هستند. در اصطلاح روانشناسي : advantage in problem solving and emotionality و اين امر به دليل داشتن روحيه هيجاني و تلاش براي بر طرف کردن مسائل ناخوشايند است. 3. سول هاي خاکستري مغز مردان بيشتر است. در زنان سلول هاس سفيد. 4. مردان منطقي تر و استدلالي تر از زنان سخن مي گويند. و زنان احساسي و هيجاني سخن مي گويند : Men speak logic & Women speak emotion. Men often use logic when engaging in conversation. & Females speak from more of an emotional perspective گرچه جامعه و مباني عرفي نيز در اين امر شرکت دارند اما اصل طبيعت زن و مرد نيز تأثير به سزايي در اين مسئله دارد. 5. واکنش در مقابل استرس ؛ زنان معمولاً احساسات و هيجانات خود را علناً ابراز مي کنند و يا با ديگران در ميان مي گذارند تا وضعيتهاي گوناگون استرس و فشار عصبي را براي خود رفع کنند. اما مردان بيشتر سعي مي کنند اين مسائل را در وجود خود نگه دارند. Women are generally more open to expressing their emotions and communicating with others to resolve various stressful situations whereas men seem to prefer to deal with things on their own.

بر اساس مقاله اي از Ved Prakash & R. Caeli Flores با عنوان : A Study of Psychological Gender Differences زنان و مردان از دريچه علم روانشناسي با يکديگر تفاات دارند . اصطلاحاً : psychological differences تحقيقات علمي نشان مي دهد که زنان بيشتر به همدردي و روابط ميان فردي (empathy and interpersonal relationships) گرايش دارند. زنان گرايش دارند به اين که تعارضات، خصومتها و کشمکش (hostility and conflict) را به حداقل برسانند. امروزه دانشمندان روانشناس ترديد ندارند که زن و مرد از لحاظ روانشناختي با هم تفاوت هايي دارند. اصطلاحاً : Psychological bases of genderdifferences مطبوعات و مکتوبات فرواني در زمينه اختلافات زن و مرد وجود دارد. مک کوبي و جک لين ( در سال 1974 ) مطالعات گسترده علمي و روانشناسانه در اين زمينه ارائه کردند. که مقدمه اي براي تحقيات گسترده بعدي شد. There is a vast amount of literature available on gender differences. Maccoby and Jacklin (1974) was an important comprehensive study on psychological differences. در زمينه همدلي يا نقطه مقابلش خصومت (hostility and empathy) که شواهد محکم و يقيني نشان مي دهد مردان در زمينه پرخاش کردن و پيشروي در بازپس گيري حق و حتي تجاوزگري نمره ي بالاتري از زنان دارند. اما زنان در همدلي نمره بالاتري از مردان دارند. يعني مردان به طور مجموع جدي تر و محکم ترند. و زنان داراي روحيه اي نرم و تأثير پذيرند.

بر اساس مقاله Psychological differences between men and women در سايت 2knowmyself.com ::: تحقيقات نوين نشان داده که مردان و زنان از حيث بيولوژيک و روانشناسي تفاوت هاي بسياري با هم دارند. که بررسي علمي اين تفاوت ها مي تواند ما را براي شناخت بهتر ياري کند. Recent researches, psychology and biology have pointed out many differences between men and women that can help us understand them both in a better way. زنان و مردان در کيفيت و مهارت انتقال مطلب و زبان بدني (Communication skills & body language) با يکديگر متفاوت اند. زنان و مردان در زمينه به اشتراک گذاري و همکاري براي حل مشکلات (Sharing vs problem solving) نيز با يکديگر متفاوت اند. زنان اگر مشکلات خود را با دوستانشان به اشتراک نگذارند ، يا دوستانشان توان رفع مشکل را نداشته باشند ، دچار اضطراب مي شوند : Women become distressed if they didn"t share their problems with their friends even if their friends weren"t able to provide solutions. زنان بر اساس قواعد زيستي و طبيعي شان تلاش مي کنند تا از تعارضات و کشمکش ها اجتناب کنند. مگر اينکه ساير فاکتور هاي روانشناختي ، طبيعت آنان را تحت تأثير قرار دهد: Women are biologically wired to avoid conflict unless some other psychological factor comes into play and affects their original nature زنان معمولاً از تعارض و درگيري اجتناب مي کنند. و تلاش مي کنند تا از صلح و دوستي پشتيباني کنند. در حاليکه يک مرد در حالت معمول به سختي [ از مواضع اصولي خود ] عقب نشيني مي کند [ حتي ] اگر مورد تهديد ، هماورد جويي و چالش قرار گيرد : A typical woman would try to avoid conflict and maintain peace while a typical man will hardly back off if someone threatened or challenged him… تفکر منطقي و تفکر احساسي ؛ معمولاً مردان مي توانند بدون اينکه تحت تأثير احساسات قرار گيرند حکم دهند يا نظر خود را ارائه کنند. اما زنان معمولاً تحت تأثير فاکتورهاي احساسي اند و خود را ملزم به رعايت عواطف و هيجانات مي دانند : Logical thinking vs emotional thinking: Men in general can take decisions without being emotionally affected that much while women in general take into consideration other factors that are related to emotions that most men overlook. البته ممکن است عوامل خارجي (external nfluences) اين موازنه را تغيير دهد.

ولی زنها در خیلی از کشورها پابه پای مردان وحتی بالاتر ازمردان هستند وتوانایی هاشون هم بیشتر بوده

بله؛ آیه ۳۵ احزاب : «به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق كننده و زنان انفاق كننده، مردان روزه‏دار و زنان روزه‏دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مى‏كنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است‏». اما تفاوت ها جسمی و روحی بین زن و مرد عادی است.

مشی و مشیانه ریشه مشترک و برابر دارند.در اوستا نیامده که اگر زن شما از شما تمکین نکرد فضربهن پس بزنیدش همچنین نیامده که مرد مولای زن است و اطاعت زن از مرد مانند اطاعت از خداست اوستا نگفته که زن بدون اجازه شوهر یا سرپرست حق بیرون رفتن از خانه را هم ندارد مگر در زمان اضطرار که همان زمان مرگ یا بیماری شدید است.در ایران در دوره ساسانیان دو زن به مقام پادشاهی یکی از بزرگترین کشورهای جهان رسیدند و یک زن هم به مقام دریاسالاری ایران رسید.آنچه که شما از قرآن آورده اید مربوط به احکام و فضایل اخلاقی است نه حق و حقوق زنان که اینها در هر دینی برای زنان و مردان هست.همه باید پاکدامن و راستگو و... باشند.پس چه کسی گفت عقل زنان ناقص است.

سلام راستی گرامی ؛ در اوستا آمده است که شوهر، خدای زن است. به این مقاله مستند بنگرید، اسنادی از گاتها ارائه شده است : http://www.adyannet.com/news/12828 و درباره عقل زن نیز بنگرید به : http://www.adyannet.com/news/10892 که آمده است در دین زرتشتی زن ناقص‌العقل و بلکه بی‌عقل هستند. البته دین زرتشتی به مراتب بیشتر از بی‌دین‌ها به زن احترام گذاشته است. چون در ‌بی‌دینی زن تنها ابزاری برای شهوترانی مردان است. از این جهت دین زرتشتی لایق ستایش است. درباب احکام اسلامی در باب زن، عدالت برقرار است و هرچیزی در جای خود قرار دارد.

سلام راستی گرامی ؛ در اوستا آمده است که شوهر، خدای زن است. به این مقاله مستند بنگرید، اسنادی از گاتها ارائه شده است : http://www.adyannet.com/news/12828 و درباره عقل زن نیز بنگرید به : http://www.adyannet.com/news/10892 که آمده است در دین زرتشتی زن ناقص‌العقل و بلکه بی‌عقل هستند. البته دین زرتشتی به مراتب بیشتر از بی‌دین‌ها به زن احترام گذاشته است. چون در ‌بی‌دینی زن تنها ابزاری برای شهوترانی مردان است. از این جهت دین زرتشتی لایق ستایش است. درباب احکام اسلامی در باب زن، عدالت برقرار است و هرچیزی در جای خود قرار دارد.

شما خیلی بیسواد هستید چونکه اوستا و شاهنامه و ایرادو ویرافنامه و.... را همه با هم قاطی کردید.آیا اسلام را باید با تفسیرهای شیعه بسنجیم یا با تفسیرهای اهل سنت یا وهبیت یا سلفی ه و یا تکفیری ها یا با تفسیرهای از دین گریخته ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟غرض شما فقط وارد کردن شبهه و تخریب تاریخ ایران و توهین به زرتشت و زرتشتیان است.این شیوه تلیغ دین غلط است.ایکاش همه چیز را میگفتید.آیا نخواندید که زرتشت پیامیر دخترش را برای ازدواج مختار گذاشت تا فکر کند و انتخاب کند؟؟؟کدام زرتشتی را دیدید که دختر خود را ختنه کند یا او را بکشد؟

از اینکه به سایت ما سر زدید سپاسگذاریم. باسوادی و بیسوادی ما تأثیری در نتیجه ندارد. چون از متن اوستا و متون پهلوی و شاهنامه و ... سند ارائه نمودیم. ما نیز هیچ گاه در پی توهین به زرتشت پاک نبوده و نیستیم. دشمنی و خصومتی هم با ایران نداریم. تنها و تنها به شبهه افکنی های زرتشتی‌زدگان و باستانگرایان افراطی پاسخ میدهیم. هیچ یک از پیامبران دختران خود را نکشته اند.

این جمله که میگوید زنان ناقص العقل هستند از کیست؟زرتشتیان یا مسلمانان؟مشی و مشیانه دو شاخه یک درختند و مانند آدم و حوا نیستند که حوا اصالت وجودی نداشته باشد و از پهلوی چپ آدم بوجود آمده باشد.

سلام احمد گرامی ؛ اگر مسلمان هستید، بدانید که دین شما هر روز توسط زرتشتی‌زدگان و باستانگرایان مورد هجمه و توهین قرار دارد و ما نیز به صورت مقابله ای و به شیوه ای منطقی و مستدل با آنان مبارزه میکنیم. درباره نقص عقل زن، زرتشتیگری زن را نه تنها ناقص‌العقل، بلکه مطلقاً بی عقل می‌دانند. به این مقاله مستند توجه بفرمایید: http://www.adyannet.com/ar/node/10892 . درباره اصالت حوا هم آنچه شما گفتید عقیده ی تورات است. وگر نه از دید اسلام حوا موجودی است که مخلوق خدا ، جسماً از خاک و روحاً از خداست. برخلاف زرتشتیگری که زن را از نسل اهریمن میداند. (به لینک فوق توجه بفرمایید). سپاس

مجوسیان زنان را بی عقل میدانند ولی زنان واقعاً ناقص العقل هستند. اگر منصفانه دقت کنید تفکر یک زن 80 ساله با دختر 8 ساله فرق ندارد. هر دو مثل هم فکر میکنند. زنان احساسی هستند و برای همین میتوانند مادر خوب باشند و محبت مادری کنند. عقل زن ناقص است ولی محبتش و احساسش کامل تر از مرد است. َ وَ السَّلامُ عَلى‏ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى‏

درباره فقه زرتشتی : چنانچه زن از این خواست مرد تمکین نکند، مرگ ارزان (مستحق اعدام) می‌شود (ص ۲۸۷). فرمانروایی مرد بر زن چنین است که مرد هر فرمایشی داشته باشد، زن باید انجام دهد. اگر زن به این سبب بر شوهر خود گله کند، نسبت به او بی‌احترامی کرده است (ص ۲۸۸). اگر زن بمیرد، هر چیزی که مرد به او داده بوده است، مجدداً متعلق به مرد می‌شود. اما اگر مرد بمیرد، هیچ مقدار از اموال و دارایی‌های مرد به زن تعلق نمی‌گیرد (ص ۲۸۸). اگر زنی سه بار به شوهر خود بگوید «من زنی تو نمی‌کنم»، مرگ ارزان می‌شود (ص ۲۸۸). اما اگر مرد از آسیب به تن یا روان خویش یقین داشته باشد، می‌تواند زن را طلاق دهد. از شرایط حاصل شدن یقین این است که زن دشتان ماهانه را از شوهر پنهان کند (ص ۲۸۹). روایت پهلوی، مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۰.

نام خدا در اوستا اهورامزدا است.هیچ جا نگفته که مرد اهورامزدای زن است.خدا و خداوندگار معانی بسیار دارد. بهرحال مرد سرپرست زن و فرزندان و خانه و خانواده است.چرا مغالطه میکنید؟

بله ؛ پئیتی paiti به معنی خداوند (صاحب و مالک) است. ما هم نگفتیم مرد، اهوامزدای زن است. سپاس از شما

اینکه در سرکوب و رد زرتشت از منابع خارجی استفاده میکنید بسیار باعث تعجب است چون که غربی ها در رد اسلام یشتر از رد زرتشت کتاب و مقاله دارند همچنین از منابعی استفاده میکنید که بیشتر به نظر میرسد در رد و تخریب زرتشتیان مقاله و تحقیق علمی کرده اند.اما شما بفرمایید که یک مرد چند زن میتواند اختیار کند و چند زن موقت میتواند برای چه مدتی صیغه کند و چند کنیز میتواند داشته باشد و حکم این همه زن چیست؟اینکه زنان شما کشتزارهای شما هستند و... به چه معناست؟

سلام گرامی ؛ بزرگترین مفسرین و مورخین و فقها و محدثین و لغت شناسان و زبان شناسان و... در اسلام، مسلمان هستند. اما در آیین زرتشت میبینیم که بزرگترین زبان شناسان، غربی هستند. مسلمانان برای مطالعه آیین خود نیازی به غربی ها ندارند. اما زرتشتیان نیاز دارند. همچنین ما در پی سرکوب زرتشت پاک نیستیم. حقایقی هست که باید گفته شود. باید جلوی تبلیغات دروغین جریانات باستانگرا گرفته شود. همین. درباره اینکه زن کشتزاری برای مردان است، در لینک زیر توضیحی دادیم . گفتیم که منطق اسلام و زرتشتیگری در این زمینه چیست : http://www.adyannet.com/news/12751

جناب سامان اینکه عده ای بنام باستان گرایی فحش میدهند که دلیل نمیشود شما به زرتشتیان و دین زرتشت توهین کنید.در متون اوستایی و پهلوی واژه عربی عقل نیامده است و مفهوم واژه ها فرق میکند.مگر میشود بدون تسلط به زبان عبی قرآن تفسیر کرد یا بدون اینکه استاد زبان اوستایی و پهلوی باشیم متون زرتشتی را ترجمه و تفسیر کنیم. حقیقت اینست که زرتشتیان در سرزمین خود توسط عرب های مسلمان اشغالگر و عرب پرستان تحقیر شدند.در دوره صفویه چرا دستور به تغیییر دین زرتشتیان و کشتار آنان داده شد؟چه کسانی . چرا این فتوای مذهبی را صادر کردند؟چرا اگر یک نفر از خانواده یک زرتشتی مسلمان میشد همه اموال خانواده را به او میدادند؟ چه کسانی این دستورات را صادر میکردند؟میدانیم که فتوا دهنده روحانیون بودند.امروز میبینیم در قانون اساسی برای زرتشتیان و ادیان دیگر حق قائل شده و اینان نماینده مجلس دارند و در شوراهاهای محلی حضور داشته و در دولت و سایر ارگانها مانند قوه قضاییه و ... حضور داشته و خدمت میکنند.دوستان زرتشتی من هیچگاه به اسلام توهین نمیکنند و برای پیامبر و ائمه بسیار احترام قائلند و فقط سعی در معرفی خود دارند که بگویند مثلا ما آتش پرست نیستیم ما با محارم خود ازدواج نمیکنیم و...و ما به ایران بسیار وفاداریم.شما هم بهتر است در راستای مبارزه با باستان گرایان راه دیگری را انتخاب کنید.

سلام احمد گرامی ؛ بله ما نیز هیچگاه به زرتشت توهین نکردیم. اما ببینید فضای مجازی ر شده است از دروغ ها و سخنان بی پایه و اساس. وقتی کسی برای خود تبلیغ دروغین میکند؛ و سعی میکند جوانان مسلمان را با دروغ ب سمت آیین خود بکشاند، لازم است حقایق بازگو گردد. هرچند ما هدف اولیه ما تبلیغ اسلام نیست. چون در آن حد نیستیم. اما افشای حقایق و مبارزه با دروغ وظیفه ماست. در حد توانمان چنین میکنیم. سپاس

نویسنده مقاله کدام واژه در اوستا و متون پهلوی را معادل عقل گرفته است؟معمولا واژه خرد را عقل ترجمه میکنند که البته خرد معنای دانش هم میداند که گاهی معنای دانستن میدهند و نه معنی ساینس.پس در ترجمه باید دقت کرد.

سلام گرامی ؛ اینکه در آیین زرتشت، زنان موجوداتی از نسل اهریمن، ناقص العقل و حتی بی عقل نامیده شدند، را میتوانید در این لینک ببینید : http://www.adyannet.com/news/10892 و دیدگاه های خود را ارائه کنید. سخن شما مرتب با آن موضوع است. سپاس

مجوسی ها همیشه برای خودشان تبلیغ های دروغ و مضحک میکنند. مثلاً میگویند ما به زنها احترام میگذاریم و منظورشون این هست که بگن زنها در اسلام احترام ندارند. وقتی میرن پیش مسلمین این حرفها را میزنن یعنی چه ؟ یعنی میخواهند دیگران را فریب دهند. انها شاید الان آتش پرست نباشند ولی در زمان ساسانی آتش پرست بودند. آتش را نمثل خدا پرستش می کردند. ازدواج با محارم هم داشتند ولی به دروغ میگویند نداشتیم ! جوونای ساده لوح هم باور میکنن

جناب سامان برخی از جریاناتی که زرتشتیان را زیر سوال میبرند کلا با دین مخالف بوده و کمونیست یا لاییک هستند پس مواظب باشید که چه کسانی را ملاک قرار میدهید چرا که هم اینان اسلم و مسیحیت و ....را هم قبول ندارند. اما جناب طارق شما گویا نمیخواهید بفهمید معنی اهورامزدا چیست؟در کجا اهورامزدا به معنای آتش است؟درباره ازدواج محارم چرا تهمت میزنید؟شما بهتر است بروید ببینید ازدواج ها و روابط جنسی در حجاز پیش از ظهور اسلام چگونه بود با این اوصاف درباره صحابه و انصار و مجاهدین و.....چه میگویید؟اگر زرتشت پیامبر است که هست پس در آن ازدواج محارم هست و نه ازدواج با محارم و اگر زرتشت پیامبر نیست پس چرا در فقه اسلامی و قانون اساسی پذیرفته شده است؟و بروید ببینید معنای واقعی مجوس چیست؟در هر دینی فرقه های منحرف وجود دارد.آیا شیخیه و بابیت و ازلی ها و بهائی ها و دراویش مختلف و صوفیان و القاعده و جبهه النصره و داعش که خلیفه هم علم کرده و بوکوحرام و وهابیت و سلفیت و تکفیری گری و....... ملاک خوبی برای ارزشیابی اسلام هستند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آیا جهاد نکاح و نکاح با نفس و نکاح لواط که از عربستان و از دربار خادمین حرمین شریفین صادر میشود ملاک خوبی برای ارزشیابی اسلام هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من گفتم اهورامزدا به معنای آتش است ؟ گفتم آتش رو مثل خدا پرستش میکردند او را هم ذات خدا میدانستند درباره صحابه رضی الله عنهم آنچه سابقاً گذشت را خدا بخشید. درباره داعش هم من آنها را قبول ندارم که مرا به آنها میچسبانید.

ازدواج با محارم در آیین زرتشتی در گذر هزاران سال وجود داشت، اما ربطی به شخص زرتشت پاک نداشت. سپاس

اگر زرتشت پیامبر است که هست پس ازدواج با محارم در دین زرتشتی وجود نداشت.مگر اینکه به حکم خدا باشد.اگر زرتشت پیامبر نیست پس چرا در فقه اسلامی و قانون اساسی دین محسوب میشود؟شما دلیل محکی برای اینکه ازدواج با محارم در دین زرتشتی بود ندارید.از خدا شرم کنید.

اگر کمی دقت کنید وکشورها رو ببینید می فهمید که تاریخ دوباره دارد تکرار میشود ولی به گونه ای دیگر پس جای اینهمه مجادله و چرت وپرت گفتن نیست وان هایی که دنبال حقیقت هستند اونو کشف میکنند وانهایی که می خواهند خواب باشند که همان بهتر که بخوابند چون انقدر کور وکر هستند که نمی خواهند بفهمند

سلام احمد گرامی ؛ اینکه آیین زرتشتی (مجوس)، ملحق به اهل کتاب است، دال بر این نیست که هرآنچه در آن است درست باشد. مسیحیت نیز آیینی الهی است، اما قرآن و سنت بسی از آموزه های مسیحیت را به نقد کشیده اند. آنچه گفته شد (و مخصوصاً ازدواج با محارم) ربطی به شخص زرتشت ندارد، هر چند به خاطر تلاش های موبدان این مسئله هزاران سال مورد عمل بوده است. درباره ازدواج با محارم نیز به زودی اسنادی دقیق و مفصل ارائه خواهد شد. سپاس

سامان گرامی پس ازدواج با محارم ربطی به زرتشت و دین زرتشت ندارد.همانطور که جهاد نکاح یا جهاد لواط و.... ربطی به اسلام ندارد.اگر سایت شما درباره زرتشت و دین زرتشت مطلب مینویسد پس چه دلیلی دارد درباره وجود احتمالی یک ازدواج غیر معمول در یک فرقه منحرف که ارتباطی به دین زرتشت ندارد خود را به زحمت بیاندازید؟گیریم عده ای این کار را میکردن خب که چه؟مثل اینست عده ای در آینده جهاد نکاح و لواط را بخواهند با استناد به شیوخ وهابی به اسلام نسبت دهند.

سلام احمد گرامی ؛ موبدان زرتشتی مدعی هستند که زرتشت شخصاً ازدواج با محارم را رواج داد و شخصاً نیز به این کار اقدام نمود. هرچند از دید اسلامی چنین چیزی محال است. اما در دین زرتشتی که در گذر هزاران سال رسماً اجرا میشد، این موضوع کاملاً شایع بود. آیین مزدیسنا یک فرقه جزئی انحرافی نبود. بلکه جریانی رسمی و عمومی و فراگیر بود. ازدواج با محارم بخشی ازفرهنگ جامعه زرتشتیِ ساسانی بود. نقد اسلام امریکایی به معنی نقد اسلام نیست. نقد دین زرتشتیِ ساسانی و موبدی به معنی نقد شخص زرتشت نیست. ازدواج با محارم ربطی به شخص زرتشت ندارد. اما جزو فرهنگ هزاران ساله ی این سرزمین بود که موبدان آن را برقرار کردند.

آقای طارق چرا به زنان توهین میکنید؟آیا اگر همسرتان دچار بیماری زنانه باشد او را پیش یک متخصص زنان که بیشتر آنان زن هستند نمی برید؟خودت ناقص العقل هستی.در کشور ما شیرزنان بسیار هستند که افتخار ملت و نظام هستند مانند سیده زهرا حسینی مانند هزاران مادر و همسر و خواهر شهید و جانبازان سرفراز.خودت ناقص العقل هستی.

جناب طارق یک زن ایرانی اخیرا برنده جایزه بهترین ریاضی دان جهان شده است.به نظر شما ایشان ناقص العقل است؟آیا درباره عایشه و فاطمه و مریم هم همین نظر را دارید؟

ماهیت زن وجودی احساسی است. این از حیث علمی اثبات شده است که زنان به دلیل نترشح هورمونهایی که در آناز حیث عاطفی و احساسی تأثیرگذار است، بیشتر بر اساس احساسات تصمیم میگیرند، نه منطق. هرچند در این بین استثناءات هم وجود دارد.

قوانین نابخردانه و سخت گیرانه درباره زنان در ایام عادت ماهانه: یکی از آموزه های دین زرتشتی در مورد زنان (در زمان پریود : عادت ماهانه) این است که زن در این زمان باید : دور از هرگونه گیاه زندگی کند. بر روی خاک باید بنشیند. 15 گام دور از آتش زندگی کند. نباید به آتش نگاه کند چون موجب آلوده شدن آتش ( پسر اهورامزدا ) می شود. 15 گام دور از آب باید بماند. حداقل سه قدم دور از انسانهای پاک بماند . شوهرش نیز نباید به سه قدمی او بیاید . باید به او غذاهای ارزان و به مقدار کم بدهند . باید در ظرفهای کم بها و بی ارزش به او غذا بدهند . اگر این عادت ماهانه 9 روز طول بکشد ، این کار دیوها است ! باید در زمان عادت ماهانه او را ضعیف نگه داشت تا اهریمن هم قوی نشود ! همچنین جیمز دارمستتر در پژوهش خود بر کتاب وندیداد اوستا میگوید اگر عادت ماهانه بیش از 9 روز طول بکشد این بدین معناست که دیوان آلودگیهای و کثیفی های خود را در بدن این زن ریخته اند .

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.