راه شناخت حجت

فتنه احمدالحسن
04/02/1401 - 14:32

شناخت حجت خدا نه تنها با این سه راه (قانون معرفت حجت) محصور نیست، بلکه راه های دیگری برای شناخت حجت خدا در روایات معتبر از اهل بیت (ع) وجود دارد که بنیان فکری احمد بصری را نابود می کند.

فتنه احمدالحسن
02/28/1401 - 11:25

اشکالات اساسی و جدی به بنیان فکری فرقه احمد اسماعیل بصری(حدیث الغیبه) می توان وارد کرد و اما آن ها در مقابل این اشکالات قادر به پاسخ گویی نیستند و با نادیده گرفتن این اشکالات سراغ تأویل و توجیه می روند.

احمدالحسن مدعی دروغین
12/19/1400 - 12:59

طبق معتقدات شیعه یگانه راه شناخت پیامبر راستین از دروغین معجزه است. معجزه عبارتست است از کاهای عجیب و خارق العاده که دیگران از انجام آن عاجز باشند. معجزه نبی شرایط خاص خود را دارد.

03/16/1398 - 18:45

راه شناخت حجت خدا در دیدگاه فرقه گمراه احمدالحسن (یمانی دروغین) برای تمام حجت‌های الهی 3 چیز بیشتر نیست و تاکید بسیاری بر این مطلب دارند؛ اما این فرقه برای اثبات مدعای خود هیچ گونه دلیل و نص دینی در اختیاری ندارند و صرفا طبق برداشت خود این بیان را دارند.

01/21/1398 - 22:40

راه شناخت حجت یکی از مباحث چالشی در مواجه‌ی فرقه‌ ضاله‌ی احمد بصری (مدعی یمانی) است. شخصی از اتباع احمد بصری در اینستاگرام (نقد احمدالحسن) پرسید: «شما چگونه حجت الهی را می‌شناسید؟» گفتم: «راه‌های شناخت حجت الهی متفاوت است مثلا یکی از راه‌های شناخت حجت الهی عدم تضاد در کلام مدعی با امامان قبلی است.