بی‌مبالاتی بهائیان در زمان بهاء و عبدالبهاء ثمره‌ی چیست؟!

  • 1397/06/04 - 09:02
نویسندگان بهائی، بی‌مبالاتی بهائیان را نسبت به احکام ساختگی بهائیت، تا زمان شوقی افندی، بسیار فجیع توصیف کرده‌اند. اما جهل یا بی‌مبالاتی بهائیان نسبت به احکام ساختگی پیشوایان بهائیت، یا ثمره‌ی کتمان عقیده و کوتاهی پیشوایان این فرقه در تبیین احکام ساختگی‌شان بوده و یا از جهت اقتدای پیروان، به پیشوایان بی‌مبالات بهائیت بوده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نویسندگان بهائی، بی‌مبالاتی بهائیان را نسبت به احکام ساختگی بهائیت (تا زمان شوقی افندی)، بسیار فجیع توصیف کرده و جناب جورابچی اعتراف کرده است: «بهائیان در ایران... هنوز بدان پایه از بلوغ و کمال نرسیده بودند که خود را از قیود و شروط رسوم و عادات کهنه و دیرینه رها و آزاد سازند، هنوز حرمت و نهی و منع نوشیدن مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر از جمله تریاک و افیون، برای مثال و نمونه، مفهوم و معلوم نگردیده و هنوز تعدّد زوجات (: چند همسری) در میانشان متداول و مرسوم بود».[1] اما دو احتمال در علّت جهل و یا بی‌مبالاتی بهائیان، نسبت به احکام ساختگی پیشوایان بهائیت وجود دارد.
اول: جهل پیروان بهائیت نسبت به احکام ساختگی این فرقه، ثمره‌ی تقیه‌ی پیشوایان بهائی در تبیین احکام ساختگی‌شان بوده است. شاهد این مدعا آنست که بهاء و عبدالبهاء، همواره خود را مسلمان جا زده و حتی در نماز جماعت مسلمانان شرکت می‌کردند.[2] این در حالیست که در بهائیت، اساساً کتمان عقیده حرام بوده و مرتکبین آن بسیار مذمت شده‌اند.[3]
دوم: بی‌مبالاتی بهائیان از روی اقتدا به پیشوایان این فرقه بوده است. چرا که پیشوایان بهائی، از طرفی مشروب‌خواری را حرام اعلام کرده و از طرفی خود، مست مِی و باده بوده‌اند.[4] از سویی داشتن بیش از یک همسر را حرام دانسته [5] و از سویی دیگر پیامبرخوانده‌ی این فرقه، همسر دوم و سوم خود را پس از ادعای نسخ اسلام، به تزویج خود درآورد.[6] از طرفی استعمال مواد مخدر را حرام اعلام و از طرفی علی‌محمد باب، در شرکت ترانزیت مواد مخدر ساسون کار می‌کرد.[7]
بنابراین، جهل یا بی‌مبالاتی بهائیان نسبت به احکام ساختگی بهائیت، یا ثمره‌ی کوتاهی پیشوایان این فرقه در تبیین احکامشان و یا از جهت اقتدا به مدعیان دروغین بهائیت بوده است.

پی‌نوشت:
[1]. علائدین قدس جورابچی، شوقی ربّانی ولی‌امر بهائی، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 48.
[2]. ر.ک: شوقی افندی، قرن بدیع، ترجمه نصرالله مودت، نسخه‌ی الکترونیکی، ج 3، ص 318؛ جی. ای اسلمنت، بهاءالله و عصر جدید، منشورات دارالنشر البهائیه فی البرازیل: ترجمه: ع. بشیر اللهی، ه. رحیمی، ف. سلیمانی، 1988 م، ص 78.
[3]. ر.ک: جی. ای اسلمنت، بهاءالله و عصر جدید، ترجمه: ع. بشیر اللهی، ه. رحیمی، ف. سلیمانی، منشورات دارالنشر البهائیه فی البرازیل، 1988 م، ص 78.
[4]. ر.ک: عبدالحسین آیتی، کشف الحیل (3 جلدی)، تهران: بی‌نا، 1340 ش، ج 2، ص 168؛ همان، ج 3، ص 140.
[5]. ر.ک: حسینعلی نوری، ملحقاتی بر کتاب اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، صص 167-166.
[6]. ر.ک: م.ب، ز.م، ح.آ، آواز دهل (پژوهشی در تعالیم منسوب به میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءالله)، چاپ دوم، 1394 ش، صص 522-521.
[7]. ر.ک: حسن فسایی، فارسنامه ناصری، ج 2، ص 1132.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.