تناقض حرکت و شعور در آثار طاهری

  • 1396/10/27 - 09:58
طاهری در کتاب "فرا درمانی" شعور را مادّه جهان هستی معرفی می‌کند، این در حالی است که در همین کتاب شعور را دارای حرکت می داند ولی این حرکت فاقد زمان و مکان است. وی در کتاب‌ "ارتباط عالم ذرات" حرکت را مادّه‌ی جهان هستی می‌داند و چون دچار تناقض گشته به‌ناچار قائل به مجازی بودن جهان هستی مادّی می‌‌شود.

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ طاهری در کتاب "فرا درمانی" در رابطه با قانون اوّل از مجموعه‌ی قوانین شعور حاکم بر جهان  هستی می‌نویسد: جهان هستی مادّی از « شعور» آفریده‌شده و تمام اجزا و ذرات آن «شعور» است. [1] در قانون سوم هم  به یکی از ویژگی‌ها و صفات شعور یعنی حرکت بدون نیاز به زمان و مکان اشاره می‌کند و می‌نویسد: شعور بُعد زمان و مكان ندارد و انتقال و جابه‌جایی آن به زمان نياز ندارد و تابع مكان نيست. [2] این در حالی است که طبق نظر فلاسفه هرگونه حرکت و جابه‌جایی تنها در بستر زمان و مکان معنا دارد. طاهری با پذیرش زمانی و مکانی نبودن و درعین‌حال متحرک بودن شعور دچار تناقض شده است، زیرا شعور هم باید زمانی و مکانی (دارای زمان و مکان) باشد و هم نباشد و این تناقض است.

طاهری این تناقض را در کتاب دیگرش (ارتباط عالم ذرات) نیز تکرار می‌کند. او در این کتاب در گفتاری متناقض با کتاب فرادرمانی می‌نویسد: جهان هستی مادّی از «حرکت» آفریده شده است.[3] او در کتاب فرادرمانی ادعا کرده بود جهان هستی از شعور آفریده شده است. تناقض جایی پیچیده‌تر و عجیب‌تر به نظر می‌رسد که در رابطه با حرکت می‌نویسد: پس همه‌ی جهان هستی مادّی، چه از بعد مادّه نگاه شود و چه از بعد انرژی، از موج ساخته شده و همان‌گونه که اشاره شد، موج نیز «حرکت» به وجود آمده است.[4]

در نظر فلاسفه حرکت ناشی از انتقال زمانی یا مکانی یک شیء مادّی است. به‌عبارت‌دیگر حرکت تابع شیء مادّی است و بدون وجود شیء مادّی و انتقال آن از نظر مکانی  یا زمانی محقق نمی‌شود. پس حرکت که از نظر وجودی تابع انتقال و جا‌به‌جایی یک شی مادّی است نمی‌تواند شیء دیگری مانند موج را ایجاد نماید.

طاهری در کتاب ارتباط عالم ذرات چون نمی‌تواند تناقض این دو جمله یعنی: جهان هستی مادّی از «حرکت» آفریده شده است. [5] جهان هستی مادّی از «آگاهی یا شعور و یا هوشمندی» آفریده شده است. [6] را حل کند، می‌نویسد: نظر به اینکه هر جلوه‌ای که ناشی از حرکت باشد، مجازی است؛ در نتیجه جهان هستی مادّی نیز مجازی بوده و «حقیقت وجودی» ندارد. [7] طاهری به‌قدری دچار تناقض شده که راه‌حل را در انکار حقیقت وجودی جهان هستی می‌داند.

پی‌نوشت:
[1] طاهری، محمدعلی(بی‌تا ) فرا درمانی، بی‌جا، ص 42.
[2] همان
[3] طاهری، محمّد علی، ارتباط عالم ذرات، تهران: انتشارات عرفان حلقه، 1392، چاپ اول، ص17.
[4] همان
[5] همان
[6] طاهری، محمّد علی، ارتباط عالم ذرات، تهران: انتشارات عرفان حلقه، 1392، چاپ اول، ص18.
[7] طاهری، محمّد علی، ارتباط عالم ذرات، تهران: انتشارات عرفان حلقه، 1392، چاپ اول، ص17.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.