افزودن نظر جدید

ا- چون پدرش رو کشت فرخ هرمز رو اذرمی دخت کشت 2- در مشاوره دادن به شاه نظر مختلف رو بیان کردن اشکال نداره رستم صلح میخواست چون ارتش در جنگ با بیزانس صدمه دیده بود ولی فیروزان جنگ 3- توضیح بده نمیدانم تا بدونم 4- شیرین یزدگرد پسر شهریار رو مخفی کرد و بعد به خسروپرویز نشان داد که خسرو پرویز میخواست بکشه ولی شیرین نگذاشت ربطی به زنان دیگر نداشت و شیرین میدونست کجاست اون هم که تمام افراد رو شکنجه و کشت قباد دوم بود 4- یک نامه نوشت به برادرش داد مردم کجابود چون میدونست ارتش اسیب دیده و نباید جنگ کرد 6- کدام مخلفت جنگ هم که رفت 7- تاریخ طبری بعضی مواردش درسته و با تعصب هم نوشته دوقرن سکوت معتبرتر هست وحید با انسان های بیادب مثل خودت صحبت کن یک در میان نظراتت به خاطر فحش حذف میشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.