افزودن نظر جدید

زن ار نژاد اهريمن است گفته بعضي موبدان زمان زرتشت كه دشمني داشتند نوشته ميشد و نه خود زرتشت ميبينيم در زمان اشكانيان هخامنشيان و اوايل ساساني و اواسط ان زن نقش بزرگي داشت و زنان را باارزش مي شمردند در حالي كعهه بعد از اسلام زن را به كنيزي و بردگي و تجاوز ميكردن و حقوق انها بسيار كم بود و فقط مرد را بزرگ ميدنستن بعضي از موبدان شرور زمان زرتشت به دلخواه تغيير دادند اما گاتاها همچنان پابرجاست معلوم است دشمنان زرتشت دروغ ها و خرافههايي را به او مي چسبانند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.