افزودن نظر جدید

در مجموع هیچ دلیل عقلانی و تاریخی بر زرتشتی بودن کورش وجود ندارد. این چالش برقرار است... کسانی که مدعی هستند کورش زرتشتی بود، یک دلیل... فقط یک دلیل قطعی بر ادعای خود ارائه کنند. (دلیلی وجود ندارد).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.