افزودن نظر جدید

ابرقدرت بودن و گسترده بودن به هم مربوط است. و در زمان داریوش گستردگی حکومت بیش از زمان کوروش بوده است و کارهایی بیشتری برای ایرانیان انجام شده است. به نظرم باید داریوش را بجای کوروش مطرح کرد و کوروش بیشترین خدمت را برای یهودیان انجام داده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.