حلول و اتحاد

10/24/1396 - 09:15

ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی از جمله اولین کسانی است که با سفر به هند به عمق ارتباط و تشابه بین آئین های هندی و مسلک تصوف پی‌برده است. ابوریحان وحدت وجود و حلول و اتحاد را ازجمله مشترکات آن‌ها به‌شمار آورده است.

09/25/1396 - 12:31

سران تصوف با نقل داستان‌های از حلول خداوند متعال در یک انسان، آن‌هم به‌صورت یک گدای ژولیده، در واقع به دنبال نشان دادن امکان وقوعی حلول خداوند در انسان هستند تا بتوانند پذیرش این امر، که بزرگان آن‌ها ادعایی خدای داشته‌اند را برای مردم آسان‌تر کنند.