پیر موسی ترسیم کننده نقش آدمی

  • 1396/12/06 - 22:39
«پیرموسی» که در اواخر قرن هشتم هجری قمری در کرند غرب از دنیا رفت، یکی از «هفتن» و از یاران خاص سلطان اسحاق است.ازجمله کسانی است که اهل حق او را فرا بشری قلمداد می‌کنند و معتقدند که او همه اعمال و کردارهای انسان‌ها را در دفتر خود ثبت می‌کند و او را صاحب دفتر و شرع یارسان در روز محشر می‌دانند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– یکی از افکار باطل اهل حق غلو درباره بزرگان این فرقه است. «پیرموسی» ملقب به «موسی قلم زرین» که در اواخر قرن هشتم هجری قمری در کرند غرب از دنیا رفت، یکی از «هفتن» و از یاران خاص سلطان اسحاق است. [اهل حق پیران و مشاهیر، صص 141-140] ازجمله کسانی است که اهل حق او را فرا بشری قلمداد می‌کنند و معتقدند که او همه اعمال و کردارهای انسان‌ها را در دفتر خود ثبت می‌کند و او را صاحب دفتر و شرع یارسان در روز محشر می‌دانند. بنا بر باور اهل حق و طبق آنچه در دفاتر اهل حق آمده است؛ پیر موسی هنگام خلقت آدم، نقش آدم را ترسیم کرده است.
قالب و بشر از نقشم نهاد
ورم کن صورت شیوه حق ایجاد
یعنی: به هنگام خلقت آدم، نقش آدم را از شیوه خدا گرفتم و نقش آدمی را ایجاد کردم. [آداب و ارکان یارسان، ص 316] مطالب  مذکور خرافه‌گویی و غلو را در فرقه اهل حق نمایان می‌کند و از آنان باید پرسید شما مقام پیر موسی را چه تصور کرده‌اید که او را ترسیم‌کننده نقش آدمی می‌دانید؟

پی‌نوشت: 
صفی‌زاده، صدیق، اهل حق پیران و مشاهیر، چاپ اول، تهران، حروفیه، 1387، صص 141-140

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.