افزودن نظر جدید

ما در اینجا شاهد مثالی داریم که نظر چهل سال را تایید می کند و آن این است که از عایشه منقول است وقتی جزع بیش از حد پیامبر را مبنی بر از دست دادن خدیجه را دید به آن حضرت اعتراض کرد که با وجود عایشه با سن کم بهتر را خدا نصیب پیامبر کرده است نتیجه می گیریم سن حضرت خدیجه بالا بوده که عایشه به حضرت اعتراض می کنند و خودشان که سن کمتری داشتند را روزی بهتر از ناحیه خداوند معرفی می کنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.