ایرانیان در قرآن

01/17/1397 - 01:34

در سوره توبه آیات 38 و 39 جواب سستی عده ای را چنین بیان می دارد که اگر از امر خدا که جهاد است سستی کنید، خداوند شما را مجازات می کند و گروه دیگری را جایگزین شما می کند. در تفاسیر منظور از این گروه، مردم ایران و یمن معرفی شده اند.

01/14/1397 - 09:45

در قرآن کریم آیاتی هست که با توجه به روایت ها، از آنها بدست می آید که منظور از آیه، ایرانیان بوده اند. یکی از این آیات، آیه سوم از سوره مبارکه جمعه هست که عبارت «لما یلحقوا» در این آیه برطبق احادیث اشاره به ایرانیان دارند که در زمان نزول آیه، هنوز چنین مطلبی محقق نشده بود.

12/12/1396 - 10:47

.

با توجه به شبهات و هجمه هایی که برضد قرآن و اسلام وارد شده است، عبارت "ایرانیان در قرآن" موجب تعجب شود. ولی در واقع در قرآن آیاتی هست که به ایرانیان اشاره دارد. یکی از آن آیات، آیه 13 از سوره مبارکه محمد است.