اولین مخالفان وهابیت

07/10/1397 - 10:00

مبلغان وهابیت به دنبال مخفی کردن گروه وهابیت در لوای برادران اهل‌سنت بوده تا از این طریق بر افکار اهل‌سنت تاثیر‌گذارتر باشند. از این‌روی گاهی ریشه وجود فرقه‌ای با نام وهابیت را به چالش می‌کشانند و این در حالی است که در طول تاریخ پیوسته اهل‌سنت ضمن خبر از موجودیت این گروه، از آن برائت جسته‌اند.

02/22/1394 - 21:17

یکی از اصولی که بر کارآمدی مذهبی و میزان پذیرش آن توسط سایرین اثر مستقیم دارد میزان مقبولیت موسس آن مذهب در بین دیگران و وجهه علمی و عملی او در میان دیگر بزرگان عصر اوست. موسس فرقه وهابیت محمد بن عبدالوهاب است که اسم وهابی هم برگرفته شده از نام پدر او یعنی عبدالوهاب است. ولی نکته جالب در تاریخ وهابیت این است که...