حروف حی جمع اغفال شده توسط باب

  • 1391/09/21 - 19:58
ادعاي باب نزد ملا حسين بشرويه اي که فردهب و از شاگردان سيد کاظم بود آغاز شد که با تبليغات وي طي مدت پنج ماه هفده نفر ديگر از شاگردان مکتب شيخيه پيي شيخي مذرامون باب جمع شدند و او اين18 تن را حروف حي ناميد
حروف حی

ادعاي  باب نزد ملا حسين بشرويه اي که فردي شيخي مذهب و از شاگردان سيد کاظم بود آغاز شد که با تبليغات وي طي مدت پنج ماه هفده نفر ديگر  از شاگردان مکتب شيخيه  پيرامون  باب جمع شدند و او اين18 تن  را حروف حي ناميد
جايگاه و  اهميت علمي حروف حي
در منابع بابي و بهائي در مورد جايگاه و  اهميت علمي آنان اغراق هاي عجيب و غريبي  شده است اما در همين منابع گاه سخناني يا رفتاري از آنها نقل شده که حاکي از قلت معلومات  آنها است
سيد علي محمد شيرازي در فرازهاي گوناگون به تمجيدهاي گزاف از حروف حي پرداخته ومقاماتي فوق تصور به آنها نسبت داده است جملات زير نمونه اي از اين گزافه پردازي هاستhttp://antibahai.persiangig.com/image/bab%20%20%282%29.jpg
 

 

http://antibahai.persiangig.com/image/bab%20%20%283%29.jpg
 ( 1)

اين اوصاف بقدري مبالغه آميز بود که حتي برخي ازحروف حي علاوه بر انکار اين مقامات از باب هم فاصله گرفتند اشراق خاوري مبلغ شهير بهائي  در کتاب امر وخلق از قول بهاءالله آورده است :
ملا حسن بجستاني از حروف حي بيان در عراق حاضر و در امر نقطه اولي شبها تي بر او  وارد ، از جمله اعترا ضاتي که بر نقطه اولي نموده آنکه آنحضرت در جميع کتب منزله حروف حي را به اوصاف لا تحصي وصف نموده  اند  و من از آن نفوس محسوبم و بنفس خود عارف ،و مشاهده مي نمايم که ابداًًًًً قابل اين اوصاف نبوده و نيستم ....( 2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت :

 1. هوشنگ گهر ریز ، حروف حی ، مؤسسه چاپ و انتشارات مرأت ، هندوستان، دهلی نو ، 1993 صفحه 23
 2 . عبدالحميد اشراق خاوري/  رساله امر وخلق /موسسه ملي مطبوعات امري/ ص553

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.