حقوق برابر و مساوات از نظر بهاالله

  • 1391/11/07 - 16:51
جناب بهاءالله نه تنها غیر بهائیان را از دایره انسانیت خارج میداند ، بلکه به فتوای ایشان هرکس که آنها را آدم بداند ، او نیز از جمیع فیوضات رحمانی محروم است.حق شهروندی پیشکش!
تساوی حقوق شهروندی در بهاییت

متأسفانه عده ی زیادی فریب ظاهر زیبای بهاییان را می خورند و به خاطر کارهای انسان دوستانه ی آنها (که شیوه ی جذب افراد است) فکر می کنند که اعتقادات آنها نیز درست می باشد .

اما غافل از آنکه بهاییان پیرو شخصی هستند به نام میرزا حسینعلی نوری ، بهاالله که او را فرستاده خدا می دانند .  

حال ببینیم جناب بهاالله درباره ی حقوق انسانیت و احترام و برابری چه می گوید ؟

یک: حق انسانیت

1-شهروندان غیر بهائی،انسان نیستند!

از نظر جناب بهاءالله، فقط بهائیان انسان محسوب می گردند و غیر بهائیان ،از بهائم و

حیوانات شمرده می شوند.لذا شهروندان غیر بهائی ،سهمی از انسانیت نداشته و

اصولا انسان نیستند چه رسد به اینکه حقوق شهروندی داشته باشند.این هم شاهد:

میرزا در کتاب بدیع صفحه 213 نوشته است:

«نفوسی که از امر بدیع معرضند از رداء اسمیه و صفتیه محروم و کل از بهائم بین یدی

الله محشور و مذکور»!!

--------------------------------------------------

دو :حق کرامت و احترام

1-شهروندان غیر بهائی دارای احترام و رتبه نیستند!

بنا بر نصوص بهائی هرکس غیر بهائیان را انسان بنامدیا برای آنها رتبه ای قائل شود، از

همه فیوضات و مراحم خداوندی محروم خواهد بود!

حضرت بهاءالله در کتاب بدیع ، صفحه ی 140 می نویسد :

«الیوم هر نفسی بر احدی از معرضین من اعلاهم او من ادناهم ذکر انسانیت نماید ، از

جمیع فیوضات رحمانی محروم است تا چه رسد که بخواهد از برای آن نفوس اثبات رتبه

و مقام نماید»!!

ملاحظه می فرمایید که جناب بهاءالله نه تنها غیر بهائیان را از دایره انسانیت خارج می

داند ، بلکه به فتوای ایشان هرکس که آنها را آدم بداند ، او نیز از جمیع فیوضات رحمانی

محروم است.حق شهروندی پیشکش!

2- شهروندان غیر بهائی ،زنازاده اند!

(با عرض پوزش فراوان از خوانندگان)از نظرجناب بهاءالله کسانی که امر بهائی را نپذیرند

و انکار نمایند زنا زاده اند.ایشان در مورد منکرین خویش چنین فرموده اند:

من ینکر هذا الفضل الظاهر المتعالی المنیر ینبغی له بان یسئل عن امه حاله فسوف

یرجع الی اسفل الجحیم.

یعنی حتی به برادر و خواهر خود(ازل و عزیه)هم که مخالف او بودند رحم نمی کند و

آنها را با این عبارت زنا زاده می نامد!

همچنین شهروندانی هم که بغض جناب بها را در دل داشته باشند باید بدانند که حرام

زاده اند و باید بروند حال خود را از مادر خود بپرسندچنانکه در صفحه 79 کتاب گنج

شایگان و مائده آسمانی صفحه 355 باب یازدهم تصریح شده است که:

قل من کان فی قلبه بغض هذا الغلام (بهاء)فقد دخل الشیطان علی فراش امه

بگو هرکس در قلبش دشمنی این غلام (بهاءالله) را داشته باشد قطعا شیطان در بستر

و رختخواب مادرش رفته است!

-----------------------------------------------------

سه: حق برابری و مساوات

1-گاو محسوب شدن شهروندان سیاه آفریقائی !

جناب عبدالبها در باره سیاهان آفریقائی و فرقشان با سیاهان امریکائی می گوید:

"مثلاً چه فرق است میان سیاهان افریک (آفریقا)و سیاهان امریک ، اینها خلق الله البقر

علی صورة البشرند ‏آنان متمدن و با هوش و فرهنگ ..."!!

‏ ‏(خطابات بزرگ ، ص 119)

لذا از نظر ایشان سیاهان آفریقائی گاو هستند(حتی نمی گوید "مثل" گاو هستند بلکه

می گوید خود گاو هستند)!

2-:جاهل محسوب شدن شهروندان غیر بهائی

از نظر جناب بها ،شهروندان دگر اندیش (غیربهائی) که تصدیق بهائیت را نکرده اند

جاهل و نادان هستند!

او در اقتدارات ص 111 می فرماید:

گر مرد دانشمندی در تصدیق امر توقف کند جاهل محسوب می شود!

3-تبعیض بین شهری و روستائی از نظر حقوق شهروندی

از نظر شارع بهائی،بین زن شهری و زن روستائی ،فرق وجود دارد.مهریه زن شهری

طلاست و مهریه زن روستائی نقره و نباید اعتراضی هم داشته باشد!

وطبیعتا مرد شهری و روستائی از نظر اقتصادی از هم متمایز می گردندچون یکی موظف

به پرداخت طلا و دیگری موظف به پرداخت نقره است!

4-تبعیض بین زن و مرداز نظر حقوق شهروندی

زن بهائی از خانه والبسه شوهرش ارث نمی برد!

دختر بهائی از خانه پدری و البسه او ارث نمی برد!

پسران متوفی بطور یکسان از پدر و مادر ارث نمی برند و ارث پسر بزرگتر از دیگر برادران و

خواهران بیشتر است و در مجموع هم پسران از دختران بیشتر ارث می برند!

زن بهائی از حج رفتن محروم است!

زن بهائی هرگز نمی تواند به عضویت نهاد رهبری بهائیت یعنی بیت العدل در آید!

شهروندان مرد نسبت به شهروندان زن، اقدم و اقوی هستند چنانکه در حیوانات هم

اینگونه است! عبارت در کتاب گلزار تعالیم بهائی صفحه 288،اینگونه است:

"سؤال خانمی بحضور مبارک عرض شد که گفته بود تا حال از جانب خدا زنی مبعوث

نشده و همه مظاهر الهیّه رجال بوده اند . فرمودند: " هر چند نساء با رجال در استعداد

و قواء شریکند ولی شبهه ای نیست که رجال اقدمند و اقوی حتّی در حیوانات مانند

کبوتران و گنجشگان و طاووسان و امثال آنان هم این امتیاز مشهود "!!

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.