دعوای حسینعلی نوری برای جانشینی باب

  • 1391/11/01 - 03:38
برخي از محققين ميرزا يحيي صبح ازل را جانشين باب دانسته مي نويسد: که اگر گفته و نوشته سيد باب صحيح باشند پس از او جانشين سيد باب، ميرزا يحيي است
جانشینی باب

بهائيان مدعي صحت انتساب ديانت خود به سيد علي محمدباب بوده و موضوع من يظهره اللهي بهاءالله را بشارتي از سوي باب ميدانند نبيل زرندي مورخ بهائی مي نويسد :
وقتيکه سيّاح ميخواست از طهران برود  حضرت بهاءاللّه باسم ميرزايحيي مراسله اي مرقوم فرمودند و بسيّاح دادند پس از چندي ورقه اي بخطّ حضرت باب واصل شد در آن ورقه حضرت باب ميرزا يحيي را امر کرده بودند که در ظلّ حفظ و صيانت حضرت بهاءاللّه در آيد و در سايهء تعليم و تربيت آن بزرگوار قرار گيرد معرضين بيان بعدها اين لوح مبارک را تغيير دادند و آن را دليل صدق گفتارهاي خويش و دعاوي مبالغه آميز خود نسبت بميرزا يحيي قرار دادند با آنکه در اصل بيان مبارک کوچکترين اشاره اي هم بمقام موهومي  که ميرزا يحيي و اتباعش قائل بودند وجود نداشت و از اين ادّعاهاي عريض و طويل معرضين بيان بهيچوجه در بيانات مبارکه اثري مشهود نبود بلکه حضرت باب در ضمن آن بيانات مقصودشان تمجيد حضرت بهاءاللّه بود ولي پيروان يحيي چنين پنداشتند که اين بيان حضرت باب اشاره بمقام ميرزا يحيي است(1 )
از سوي ديگرعبدالبهاء فرزند ميرزا حسينعلي نوري ميرزا يحيي را پيشمرگ بهاء الله معرفي کرده و چنان وانمود مي كند كه گزينش ميرزا يحيي به جانشيني باب طرح خود ميرزا حسينعلي بوده است وی مینویسد :
ـ  بهاءالله ـ  بعد از فوت خاقان مغفور محمّد شاه رجوع به طهران نمود و در سرّ  مخابره و ارتباط با باب داشت و واسطهء اين مخابره ملّا عبدالکريم قزوينی شهيربود که رکن عظيم و شخص امين باب بود و چون از برای بهاءالله در طهران شهرت عظيمه حاصل و قلوب ناس باو مايل با ملّا عبدالکريم در اين خصوص مصلحت ديدند که با وجود هيجان علما و تعرّض حزب اعظم ايران و قوّه قاهرهء امير نظام، باب و بهاءالله هر دو در مخاطرهء عظيمه  و تحت سياست شديده اند، پس چاره بايد نمود که افکار متوجّه شخص غائبی شود و به اين وسيله بهاءالله محفوظ از تعرّض ناس ماند  و چون نظر به بعضی ملاحظات شخص خارجی را مصلحت ندانستند،  قرعهء اين فال را بنام برادر بهاءالله، ميرزا يحيی ، زدند.باری به تأييد و تعليم بهاءالله او را مشهور و در لسان آشنا و بيگانه  معروف نمودند و از لسان او نوشتجاتی به حسب ظاهر به باب مرقوم نمودند و چون مخابرات سرّيّه در ميان بود اين رأی را باب به نهايت پسند نمود. باری ميرزا يحيی مخفی و پنهان شد و اسمی از او در السن و افواه بود و اين تدبير عظيم تأثير عجيب کرد که بهاءالله با وجود آنکه معروف و مشهور بود محفوظ و مصون ماند. ( 2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت:
1.مطالع الانوار ص402
2.مقاله شخصي سياح ص 36  و 37

 

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.