افزودن نظر جدید

خدایی نیست و اگر بود باید به جرم جنایت وتبعیض علیه بشر محاکمه بشود!!!!! کدام تبعیض؟ کدام جنایت؟ خدایی که از زمانی که حتی مادت هم از تو خبر نداشت به تو در رحم مادرت در حالی که نطفه بیش نبودی مهربانی کرد و نعمت داد و تا آلان که این جا نشسته ای همواره به خواست و اراده اوست که نفس می کشی! این خدا جنایت کرده؟ خدای که تو ناسپاس را که منکر وجودش هستی روزی می دهد ؟ تبعیض گر است ؟ عجب است از انسانی که ادعای عقل دارد ولی خدا را منکر می شود چگونه است که تمامی اشیا اطرافت خالق و سازنده دارد و تو نداری؟ البته شاید هم خدایی که در دین تو به تو معرفی شده جنایتکار و تبعیض گر باشد ولی خدایی که من در دین آسمانیم دیدم بهترین است مهربانترین است حتی مهربانتر از مادر یا هر کس دیگر خدایی که از رگ گردن به من نزدیکتر است و هر وقت بخواهم با او صحبت و درد دل می کنم خدایی که هیچ کس قدرتی در مقابل او ندارد .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.