افزودن نظر جدید

شیعه ومسلمانم.محقق وپژوهشگرادیان هستم وجامعه شناسی درس می دهم. انتساب زوجیت با محارم درزرتشت غیرممکن است .اگرهم درتاریخ ایران چیزی شنیده اید دال بر التزام وعمل بر تدین آن افراد نبوده اولا خبر تاریخی مستناد به چندان توجیه تاریخی هم ندارد. یک حرف است اما چیزی که الان در دیانت زرتشتیان هست یعنی اینکه نهاد سابقشان بری از این تهمت است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.