افزودن نظر جدید

دلیل فاطع رد نظریه های وجود نژاد آریایی را از منابع علوم سیاسی بیابید این سیاست است که نژاد پرستی را ایجاد و رواج میبخشد زباشناسی بنام جونز که از شباهتهای میان زبانهای سانسکریت یونانی لاتینی آلمانی و سلتی یکه خورده بود فکر کرد که این زبانها ریشه مشترکی دارند در سال 1813 توماس یونگ این زبان مادر را هندواروپایی نامگذاری کرد پس از این قومی را که به این زبان تکلم میکردن آریایی نامیدند و این نامگذاری در سال 1861 رسمیت یافت این قوم فرضی که بوسیله زبانی که خود نیز فرضی بود تعریف و موضوع مطالعه گروهی از دانشمندانمایان قرار می گیرد و میکوشند تا زادگاه این قوم را معلوم دارند تناقض میان استناجهای آنان پوچی این گفته ها را نمایان می سازد (صفحه 43 اصول علم سیاست موریس دوورژه ترجمه ابوالفضل قاضی ناشر امیرکبیر چاپ 84)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.