افزودن نظر جدید

نكته اصلي كه ما بايد به ان توجه داشته باشيم عمر بشر از أغاز خلقت مي باشد و خلقت بشر از ادم نبي اله تا حال حاضر و إشارات قرآني و احاديث به جا مانده از ائمه و بزرگان و يافته هاي دانشمندان بزرگ حوزه تاريخ و ژنتيك كه قبل از حضرت ادم نبي اله هفت نسل ادم خلق شده و از بين رفته اند كه وجود استخوان هايي كه به چندين صد هزار سال يا بيشتر و كمتر اشاره مي شود مربوط به ان نسل از إنسانها مي باشد تاريخ به وجود آمدن ما انسانها به منصوب به انسانهاي عقل گرا هستيم بيشتر از ١٠ هزار سال نمي باشد كه حضرت ادم پدر همه ما انسانهاي عقل گرا مي باشد كه در سرزمين ميان رودان يا بين نهرين فرود أمده است كه منطقه سكونت گاه ما انسانهاي عقل گرا در محدوده عراق جنوب ايران بوده و از زمان حضرت ادم تا نوح عليه سلام و بعد از طوفان نوح كه اب كل دنيا رو فرا مي گيريد كه به جز منابع قرآني در افسانه گيلگميش كه يكي از قديميترين منابع حال حاضر مي باشد به ان اشاره شده و در تركيه كنوني از كشتي پياده مي شوند و بعد از ان به قوم ثمود كه همان قوم سومر مي باشند و بعد از ان به قوم عاد كه أكد مي باشد اشاره مي شودو بعد أزان به حضرت ابراهيم كه در دوره بابل قديم اشاره مي شود و مصر هم همزمان در دوره اكديان به وجود مي ايد كه خط مصريان هروگيريف بوده كه از سومريان به إرث برده شده مانند خطي كه از تپه هاي جيرفت بيرون أمده و عمري بسي بيشتر از خط سومريان دارد تمامي حكومت هاي كه تشكيل يافته كه اولين حكومت جهان بِنَا به يافته هاي امروزي در منطقه جيرفت و بين لنهرين بوده و سومريان و ايلاميان اولين حكومت هاي جهان باستان مي باشند بعد از طوفان نوح عليه سلام و تاريخ قبل از ١٠ هزار سال كه بعضي ها به ٨٠ هزار سال و به انسانهاي غارنشين اشاره مي كنند به ما انسانهاي عقل گرا مربوط نمي باشد و نسل هاي افريده شده قبل از ادم عليه سلام مي باشد با تشكر از صبر و حوصله دوستان محترم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.