کتاب "نقد اصول دوازده گانه بهائيت"

نقد اصول دوازده گانه بهائيت

كتاب حاضر در 13 فصل تنظيم گرديده كه در فصل اول جهت آشنايي خوانندگان گرامي تاريخچه و زمينه پيدايش اين فرقه به صورت مستند و اختصار آورده شده است چنانچه خوانندگان محترم مايل به كسب اطلاعات بيشتر راجع به تاريخچه فرقه مزبور مي باشند كتب راهنما در زيرنويس صفحات اين فصل معرفي گرديده است. 

از فصل دوم به بعد هر فصل شامل سه بخش مي گردد در بخش اول هر يك از اصول دوازده گانه بهائيت به تفكيك مورد شناسايي و به صورت مفصل راجع به آن اصول با استناد به منابع مورد وثوق فرقه توضيح داده مي شود. در بخش دوم فصل به موضوع نوآوري فرقه در اصول مربوط به خود پرداخته شده و اصل مورد نظر با توجه به ادعاي فرقه در منابع گوناگون تاريخي مورد جستجو و تفحص قرار مي گيرد و در بخش پاياني فصل موارد نقص هر اصل توسط سران بهائيت مستند به متون مورد قبول آن آورده مي شود. 

نويسنده: علي نصري