نقض اصل تساوي حقوق رجال و نساء در متون بهائيت

حال كه دانستيم بهائيت در زمينه تساوي حقوق رجال و نساء هيچ گونه نوآوري نداشته است اين موضوع را تحت بررسي قرار مي دهيم كه آيا اين فرقه كه خود را منجي زن در قرن بديع مي داند در متون خود مانند احكام و احوال شخصيه اين اصل را رعايت نموده است و يا اين كه فقط اسم و عبارت تساوي را به يدك مي كشد؟ براي يافتن پاسخ پرسش به چند نمونه از موارد نقض در خصوص احكام و احوال شخصيه اشاره مي نماييم.
اين فرقه در تقسيم ارث بنا بر دستور مؤسس آن (ميرزا حسينعلي نوري) به اين ترتيب عمل مي نمايد كه:
اگر افرادي بدون وصيت نامه فوت كردند ماترك آن ها 2520 سهم به شرح ذيل بين وارثين تقسيم مي گردد. [1] .
رديف، الف، وارثين، اولاد، تعداد سهم، 1080سهم، درصد سهم 86 / 46%
رديف، ب، وارثين، زن يا شوهر، تعداد سهم، 390سهم، درصد سهم 74 / 15%
رديف، ج، وارثين، پدر، تعداد سهم، 330 سهم، درصد سهم 10 / 13%
رديف، د، وارثين، مادر، تعداد سهم، 270 سهم، درصد سهم 71 / 10%
رديف، ه، وارثين، برادر، تعداد سهم، 210 سهم، درصد سهم 33 / 8%
رديف، و، وارثين، خواهر، تعداد سهم، 150سهم، درصد سهم 95 / 5%
رديف، ز، وارثين، معلم، تعداد سهم، 90سهم، درصد سهم 57 / 3%
حال از سران بهائيت سوال مي شود كه پدر و يا مادر و همچنين خواهر و برادر از دو جنس مخالف نمي باشند؟ پس چرا در تقسيم ارث تفاوت قائل شده و به پدر 330 سهم ولي به مادر 270 سهم تعلق مي گيرد؟ همين طور چرا در مورد برادر 210 سهم ليكن خواهر به 150 سهم كاهش مي يابد؟ در اين جا مشاهده مي نمايم كه تساوي رجال و نساء فراموش شده است.
بهائيت حتي در تقسيم ارثيه بين اولادين (فرزندان) از دو جنس مخالف نيز اصل تساوي را رعايت نكرده و بني دختر و پسر تفاوت قائل شده است و خانه مسكوني و البسه پدر كه فوت نموده را به پسر ارشد وي واگذار مي نمايد. در اين رابطه عباس افندي اظهار مي دارد: «محل سكونت و البسه شخصي متوفي به پسر بزرگ مي رسد اگر زنده نباشد به پسر دومي و الي آخر» [2] .
بهائيان حتي كتب تفسيري نيز راجع به احكام اقدس نوشته و در آن به اين احكام نيز افتخار مي كنند. يكي از اين كتب مربوط به عبدالحميد اشراق خاوري است كه در خص.ص عدم تساوي تقسيم لوازم شخصي متوفي، در بين فرزندان اناث و ذكور به دفاع پرداخته است. شايد اگر نامبرده به اين گونه تفاسير دست نمي زد آبروي كتاب اقدس كمتر برده مي شد.
يكي ديگر از موارد نقض اصل تساوي حقوق رجال و نساء در ماده پنج از اصول اساسنامه بيت العدل [3] (تشكيلات جهاني بهائيت) تصريح شده است. اين اصل اشعار مي دارد: بيت العدل اعظم مركب از 9 نفر عضو از رجال است كه از ميان افراد جانعه بهائي انتخاب شده باشند. [4] بيت العدل اعظم در حقيقت قوه مقننه جهاني است. [5] .
در اين جا اين موضوع مطرح مي شود كه زنان كه طبق اصول بهائيت حق مساوي با مردان حتي در انتخابات دارند چرا در بين 9 نفر بيت العدل جايگاهشان خالي است و اصولا چرا زنان حق كانديد شدن و عضويت در بيت العدل كه به تعبير اين فرقه قوه مقننه جهاني است را ندارند؟! اينجا است كه بهائيت براي اين پرسش ها و ده ها پرسش ديگر دهانش بسته مي شود و پاسخي ندارد.
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] احكام بهائي. موسسه ملي مطبوعات امري 134 بديع.
[2] احكام بهائي. موسسه ملي مطبوعات امري. 134 بديع.
[3] بيت العدل تشكيلات جهاني بهائيت است كه در مورخه 26 نوامبر 1972 پس از مرگ شوقي افندي رسما تأسيس گرديد كه وظيفه اش وضع قوانين غير منصوحه در جهان است (به بخش تاريخچه بهائيت در همين كتاب مراجعه گردد).
[4] اساسنامه بيت العدل. موسسه ملي مطبوعات امري 131 بديع.
[5] همان مدرك.