تعديل معيشت عمومي

طرح تعديل معيشت عمومي يكي ديگر از اصول اعتقادات است كه بهائيان به آن افتخار مي كنند و جزء آرمان هاي خود بر مي شمارند و معتقدند كه در اين طرح ثروت هاي ملل به كليه عالم تعلق خواهد داشت و روابط اقتصادي ممالك جهان بر اساس تفاهم و بدون سدهاي گمركي با ايجاد يك روش در واحد پول و ارزان استوار است. [1] .
طبق تعاليم حسينعلي نوري: «عالم يك وطن و مردم آن يك ملت گردند و رقابتهاي غير انساني و مخرب اقتصادي به كلي از بين خواهد رفت.» بر همين اساس امنيت بين المللي كه مولود صلح واقعي است مانع صرف مبالغ گزاف در راه تكثير آلات و ادوات جنگي خواهد گرديد. [2] .
همچنين عباس افندي در خصوص اين طرح اصل مساوات را رد و نظام طبقاتي را محترم مي شمارد و اظهار مي دارد: «اصلاح معيشت از براي بشر لازم نه آن كه مساوات باشد بلكه اصلاح لازم است و الا مساوات ممكن نيست نظم عالم به هم مي خورد نظم عالم چنين اقتضاء مي نمايد كه طبقات باشد» [3] .
در راستاي اين اصل اصلاحات اقتصادي بايد از اذهان آغاز شود سپس به اصناف و طبقات ديگر جامعه معطوف گردد.
كارگران بايد علاوه بر مزد از منافع حاصله سهمي عادلانه دريافت كنند. [4] .
اين فرقه به منظور جلوگيري از تراكم سرمايه در نزد چند نفر سرمايه دار معدود
راه هايي را پيشنهاد مي دهد كه با اجراي آن ها مدعي است ثروت به مرور زمان و به طور عادلانه توزيع خواهد شد. اين راه ها عبارتند از:
1) قانون ارث بهائي كه ما ترك متوفي بين هفت طبقه تقسيم مي شود.
2) پرداخت ماليات تصاعدي.
3) هر بهائي موظف است وقتي ثروتش معادل 19 مثقال طلا رسيد 19 درصد، آن را جهت مصارف عمومي و روحاني مركز اداري بهائي (بيت العدل) واقع در حيفا اسرائيل بدهد. حقوق اله واجب است ولي كسي حق مطالبه ندارد. [5] .
4) امر زكات در اين فرقه تصويب شده و نحوه اجراي آن به شيوه اسلام توصيه شده و وجوه جمع آوري شده بايد صرف نياز مستمندان شود. [6] .
فرقه مزبور سپس نكات مورد نظر در خصوص طرح فوق الاشاره را اين طور بيان مي كند:
1) امر بهائي، يك دستگاه اقتصادي نيست و هيچ مكتب خاصي را در زمينه اقتصاد معرفي نمي نمايد.
2) بهائيان طبق آثار حسينعلي نوري معتقدند تا مشكلات اقتصادي حل و برطرف نشود، عالم انساني روي آسايش نمي بيند.
3) هدف فرقه بهائيت از طرح اصولي در زمينه اقتصاد تعديل معيشت و حل مشكلات جهان اقتصادي است.
4) در آثار بهائيت، صرفا به ذكر اصولي در زمينه اقتصاد اكتفا شده زيرا مسائل اقتصادي مسائلي است كه دائما در تغيير و تبديل است.
5) بدون توجه به تعاليم اجتماعي بهائي حل مشكلات اقتصادي در سطح اجتماعي و جهان ممتنع است. في المثل ايجاد صلح عمومي و تأسيس حكومت جهاني و اتخاذ سيستم اقتصاد جهاني و ايجاد وحدت اوزان و پول و از ميان برداشتن سدهاي گمركي بي گمان بسياري از مشكل هاي لا ينحل فعلي اقتصاد را حل خواهد نمود. [7] .
اين فرقه براي اجراي طرح تعديل معيشت عمومي شيوه عملي هم پيشنهاد مي دهد بدين ترتيب كه در هر فرقه مجمعي تشكيل گردد و مخزني تحت نظر اين مجمع تأسيس شود. اين مخزن عايدات و مخارج عمومي آن فرقه را به عهده گيرد.
عايدات يا واردات مخزن از هفت طريق به شرح ذيل تأمين مي گردد:
1) رسوم حيوانات
2) مال بي ثروت
3) چيزي كه يافته شود و صاحبش پيدا نشود.
4) يك سوم گنج يافت شده
5) يك سوم معادل مكشوفه
6) تبرعات
7) ماليات
در متون بهائيت محل هزينه اين درآمدها به شرح ذيل اعلام شده است:
1) بهداشت عمومي.
2) اداي ماليات به حكومت مركزي.
3) اداي رسوم حيوانات به حكومت مركزي.
4) اداره معيشت ايتام.
5) اداره معيشت عجزه.
6) فرهنگ عمومي.
7) اكمال معيشت نيازمندان. [8] .
تا اينجا، طرح معيشت عمومي از نظر اين فرقه بطور مفصل توضيح داده شده. در قسمت بعدي به نقد اين اصل مي پردازيم.
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] آشنايي با ديانت بهائي. موسسه ملي مطبوعات امري 130 بديع.
[2] همان منبع.
[3] اشرف. فرامرز. مجموعه اي از مطالب ديانت بهائي. موسسه ملي مطبوعات امري 131 بديع.
[4] همان منبع.
[5] اشرف. فرامرز. مجموعه اي از مطالب ديانت بهائي. موسسه ملي مطبوعات امري 131 بديع.
[6] آشنايي با ديانت بهائي. موسسه ملي مطبوعات امري 130 بديع.
[7] آشنايي با ديانت بهائي. موسسه ملي مطبوعات امري 130 بديع.
[8] آشنايي با ديانت بهائي. موسسه ملي مطبوعات امري 130 بديع.