نه تعطيل نه تشبيه

ما معتقديم: همان گونه كه «تعطيل » شناخت خداوند و معرفت صفات او نادرست است، افتادن در وادي «تشبيه » نيز غلط و شرك آلود است، يعني نمي توانيم بگوييم آن ذات پاك اصلا شناخته نمي شود، و ما راهي به معرفت او نداريم، همان گونه كه نمي توان او را «شبيه » مخلوقات دانست كه يكي راه «افراط » است و ديگري «تفريط » - دقت كنيد.