نبوت پيامبران الهي

فلسفه بعثت پيامبران
پيامبران الهي و پيامبران در قرآن
خداوند براي هدايت نوع بشر و رساندن انسانها به كمال مطلوب و سعادت جاويدان، پيامبران و رسولاني فرستاده است، چه اين كه اگر نمي فرستاد هدف آفرينش بشر حاصل نمي شد، و انسانها در گرداب گمراهي غوطه ور مي شدند و نقض غرض لازم مي آمد: «رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل و كان الله عزيزا حكيما، پيامبراني (را فرستاد) كه بشارت دهنده و بيم دهنده بودند، تا حجتي براي مردم بر خدا باقي نماند (و راه سعادت را به همه نشان دهند و بر همه اتمام حجت شود) و خداوند توانا و حكيم است ». [1] ما معتقديم: از ميان آنها پنج نفر «اولو العزم » يعني «صاحب شريعت و كتاب آسماني و آيين جديد» بودند كه نخستين آنها «نوح » (ع) سپس «ابراهيم » و «موسي » و «عيسي » (ع) و آخرين آنها «حضرت محمد» (ص) است.
«و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسي و عيسي ابن مريم و اخذنا منهم ميثاقا غليظا، به خاطر بياور هنگامي را كه از پيامبران پيمان گرفتيم و (همچنين) از تو و نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم، و ما از همه آنها پيمان محكمي گرفتيم (كه در اداي رسالت و نشر كتاب آسماني كوشا باشند)». [2] .
«فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل، صبر و استقامت كن آن گونه كه پيامبران اولوا العزم صبر و استقامت كردند». [3] .
ما معتقديم: پيامبر اسلام (ص) خاتم انبياء و آخرين رسولان الهي است و شريعت او براي همه مردم دنياست و تا پايان جهان باقي است، يعني جامعيت معارف و احكام و تعليمات اسلام چنان است كه به تمام نيازمنديهاي انسان در جهات معنوي و مادي تا پايان جهان، پاسخ مثبت مي دهد، و هر كس ادعاي نبوت و رسالت تازه اي كند باطل و بي اساس است.
«ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شي ء عليما، محمد (ص) پدر (خوانده) هيچ يك از مردان شما نيست، ولي رسول خدا و ختم كننده سلسله پيامبران است، خداوند به همه چيز آگاه است (و آنچه لازم بوده در اختيار او نهاده)». [4] .
پاورقي ها: -------------------------------------------------
[1] سوره نساء، آيه 165.
[2] سوره احزاب، آيه 7.
[3] سوره احقاف، آيه 35.
[4] سوره احزاب، آيه 40.