اصول حاكم بر ساختار اقتصاد اسلامي

ساختمان عمومي اقتصاد اسلامي از سه اصل اساسي تشكيل يافته كه بر طبق آن محتوي سيستم اقتصاد اسلامي مشخص مي شود. به اين ترتيب نظام اقتصاد اسلامي از نظر اصولي از ساير سيستم هاي اقتصادي متمايز مي گردد اين سه اصل عبارتند از:
1) اصل مالكيت مختلط
2) اصل آزادي اقتصادي در كادر محدود.
3) اصل عدالت اجتماعي. [1] .
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] صدر، محمد باقر. اقتصاد ما ترجمه محمد كاظم موسوي. موسسه انتشارات اسلامي. چاپ آفتاب سال 1350 جلد اول.