ترك انواع تعصبات

ترك انواع تعصبات عنوان اصل نهم از اصول عقايد بهائيت مي باشد. و منظور از آن ترك تعصبات اعم از مذهبي، نژادي، ملي، سياسي و غيره است.
«بهائيان اظهار مي دارند كه اختلافي كه در حال حاضر در بين افراد بشر از هر نظر موجود است ناشي از تعصبات جاهلانه است. اين تعصبات مانع بزرگي است براي ايجاد صلح و سلام و وحدت و يگانگي و سدي است بين بشر و سعادت حقيقي او. [1] ».در اين رابطه عباس افندي مي گويد: «تعصب مخرب اساس نوع بشر است از هر قبيل باشد.» [2] .
طبق تعاليم بهائيت «ادعا مي شود كه ميزان امتياز علم و عمل و اخلاق و دانش است نه وطن و مقام و اين امتيازات نيز موجب ايجاد برتري نمي شود.» [3] .
مطابق ادعاي حسينعلي نوري بين مومن و غير مومن موحد و مشرك فرقي نيست و همه آن ها در برابر قوانين اجتماعي و مدني داراي حقوق واحدند و روابط ظاهري ربطي به عالم ديانت ندارد. [4] .
بهائيان مدعي اند «در همه عالم به چشم برادري و برابري به يكديگر مي نگرند و خالي از هر گونه تعصب به حقيقت همه را دوست دارند. و به همه اهل عالم مهربانند و همه را مخلوق خداوند يگانه مي دانند.» [5] و همچنين شعار مي دهند «سياه و سفيد و سرخ و زرد آسيايي و آفريقايي و غيره تفاوتي ندارد.» [6] .
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] اشرف فرامرز. مجموعه اي از مطالب ديانت بهائي به اختصار. موسسه ملي مطبوعات امري 131 بديع.
[2] همان مأخذ.
[3] آشنائي با ديانت بهائي. موسسه ملي مطبوعات امري 130 بديع.
[4] همان مأخذ.
[5] اشرف فرامرز. مجموعه اي از مطالب ديانت بهائي به اختصار.
[6] همان مأخذ.