صلح عمومي و محكمه كبراي بين المللي

يكي ديگر از اصول دوازده گانه فرقه بهائيت، صلح عمومي و محكمه كبراي بين المللي مي باشد.
بهائيان ادعا دارند كه بايد محكمه كبرائي در عالم تأسيس و از طرف دولت هاي جهان تقويت و پشتيباني شود.
در اين راستا عباس افندي مي گويد: «تا صلح عمومي بلند نگردد و محكمه كبراي عالم انساني تشكيل نشود و جميع امور ما به الاختلاف دول و ملل در آن محكمه قطع و فصل نگردد عالم آفرينش آسايش نيايد.» [1] .
همچنين اموري كه مورد اختلاف دول و ملل است در آن محكمه حل و فصل شود تا كار به جنگ و جدال نيانجامد و جهان به ماتم نوجوانان خود دچار نشود. در اين حالت صلح عمومي تحقق يابد. [2] .
نمايندگان دولت ها و ملت ها كه در اين محكمه جمع مي شوند بايد قطع نظر از مليت خود را نماينده حقيقي نوع بشر دانند. [3] .
اين فرقه همچنين مدعي است كه: «علاوه بر تشكيل حكومت هاي محلي و ملي يك حكومت جهاني به منظور تحقق وحدت عالم انساني ضروري است» [4] .
حسينعلي نوري در اين رابطه مي گويد: «ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم.» [5] فخر براي كسي كه وطن خود را دوست دارد وجود ندارد بلكه براي كسي است كه عالم را دوست داشته باشد. در توضيح تأسيس حكومت جهاني سران فرقه مدعي اند كه در اثر اجراي نظم بديع، همه مردم دنيا به فرقه بهائيت مي گروند و حكومت جهاني يعني سلطنت الهيه تشكيل مي گردد و عصر جديدي ايجاد مي شود «با طلوع نظم بديع جهاني و تأسيس جامعه متحد جهاني وقايع بسياري در عالم رخ خواهد داد، دوباره بلوغ تمام نوع انساني اعلام و تمام ملل و نحل ارض آن را جشن خواهد گرفت. آن وقت است كه صلح اعظم برافراشته خواهد شد». [6] .
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] مجموعه اي از مطالب ديانت بهائي. انتشارات امري 131 بديع.
[2] همان مأخذ.
[3] همان مأخذ.
[4] مجموعه اي از مطالب ديانت بهائي - انتشارات امري 131 بديع.
[5] همان مأخذ.
[6] افندي، شوقي. توقيع قد اظهر فصل انجمن عالم».