دين بايد سبب الفت و محبت باشد

يكي ديگر از اصول اعتقادات، الفت و محبت در دين است. طبق اين اصل دين بايد سبب مهر و محبت گردد و معتقدند كه جميع اديان براي تأسيس و تحكيم روابط حسنه و حسن تفاهم بين بشر، وضع و تشريع گرديده اند. لهذا اگر دين سبب محبت نگردد بي ديني بهتر است [1] در اين رابطه عباس افندي مي گويد:
«دين به منزله علاج است اگر علاج سبب مرض شود البته بي علاجي بهتر است لهذا اگر دين سبب حرب و قتل شود البته بي ديني بهتر است» [2] .
همچنين از ميرزا حسينعلي نوري نقل مي شود: «اي اهل عالم مذهب الهي از براي محبت و اتحاد است او را سبب عداوت و اختلاف منماييد» [3] و در جاي ديگر اظهار مي دارد:
«داناي آسماني مي فرمايد گفتار درشت به جاي شمشير ديده مي شود و نرم آن به جاي شير، كودكان جهان از اين به دانايي رسند و برتري جويند» [4] .
سران بهائيت گذشته از مسائل فوق راجع به رعايت مسائل اخلاقي بسيار تأكيد كرده اند و خود را مبادي آداب و اخلاق انساني مي شمارند. ميرزا حسينعلي نوري در اين رابطه مي گويد: عموم اهل عالم بايد از ضرر دست و زبان شما آسوده باشند. همچنين «يا حزب الله شما را به ادب وصيت مي نمايم و اوست در مقام اول سيد اخلاق». و نيز «سبب حزن مشويد تا چه رسد به فساد و نزاع» [5] در اين خصوص شوقي افندي (نوه دختري عباس افندي) مي گويد: «فتح و ظفر در اين قرن انور نصيب مومن نيك رفتار است نه عالم بد كردار» [6] .
تا اينجا به طور اجمال نظر فرقه بهائيت را در رابطه با اصل پنجم گويا شديم در بخش بعدي به نقد و بررسي آن خواهيم پرداخت.
پاورقی ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] اشرف، فرامرز مجموعه از مطالب ديانت بهائي به اختصار موسسه ملي مطبوعات امري.
[2] افندي عباس مكاتيب. موسسه ملي مطبوعات امري.
[3] نوري حسينعلي.
[4] همان فرد.
[5] همان فرد.
[6] شوقي افندي.