نقد اصل دين بايد سبب الفت و محبت باشد

اكنون كه دانستيم نظر فرقه بهائيت در رابطه با محبت و مهر و الفت ديني چيست در اين قسمت به نقد و بررسي اين اصل مي پردازيم.
بررسي و نقد اين اصل شامل دو بخش مي گردد بخش اول راجع به رد يا تأكيد بديع بودن آن است در بخش ديگر نقض آن توسط سران فرقه مورد جستجو قرار مي گيرد.
در متون اسلامي موارد زيادي ملاحظه مي گردد كه راجع به الفت و محبت صحبت شده. از جمله در قرآن مجيد كليه سور قرآن (به جز يك سوره) با صفات رحمانيه خداوندي شروع مي شوند [1] و در بعضي موارد حتي الفت با اين صفت الهي، تأكيد و سفارش شده است. در اين خصوص حضرت رسول اكرم مي فرمايند:
(من لا يرحم، لا يرحم) كسي كه مهرباني نكند رحمت خداوندي شامل حالش نمي شود [2] .
اصل اسلام به تعبير رسول اكرم صلي الله عليه و آله دين گذشت و آساني آن جا كه مي گويند بعثني بالخنيفته السهله، السمحه [3] . در تبليغ دين اسلام ديني سهل گير است نه سخت گير و بيشتر بر بشارت و اميد تا بر تهديد و ترس تكيه مي كند. حضرت رسول به يكي از اصحابش كه براي تبليغ دين به يمن اعزام مي گشت دستور دادند كه: آسان گير و سخت نگير، نويد بده (ميل ها را تحريك كن) و مردم را متنفر نساز [4] .
اصولا نرمي و مهرباني پيامبر عفو و گذشتش استغفارهايش براي اصحاب و بي تابيش براي بخشش گناه امت از علل عمده نفوذ عظيم و بي نظير پيامبر در جمع اصحابش بود. قرآن كريم به اين مطلب اشاره مي كند آن جا كه مي فرمايد:
«به موجب مهرباني كه خدا در دل تو قرار داده تو با ياران خويش نرمش نشان مي دهي. اگر درشت خو و سخت گير مي بودي از دورت پراكنده مي شدند، پس عفو و بخشايش داشته باش و براي آن ها نزد خدا استغفار كن» [5] .
همان طور كه در صفحات قبل خوانديد عباس افندي مدعي است اگر دين باعث جنگ و قتال شود آن دين نبودنش بهتر از بودنش است. [6] .
حال بايد ببينيم كداميك از اديان الهي موجب جنگ و قتال شده كه فرقه بهائيت سرآمد الفت و محبت شده است و ادعا نموده اين اصل را تنها خود مطرح نموده است؟ براي مثال در دين مسيحيت كه سراسر كتب مقدسش (اناجيل اربعه) مشحون از الفت و محبت و ارجحيت آن بر ساير روش هاي تبليغي است. دين اسلام را هم كه قبلا بررسي نموديم و به متون اسلامي در اين خصوص اشاره كرديم. ممكن است بهائيان به آياتي از قرآن اشاره داشته باشند كه در آن جنگ و قتال به كار برده شده است. در اين خصوص بايستي توضيح داد كه (جنگ) در اسلام به منزله دفاع از اسلام و مسلمين مطرح است و در هر كجا غزوه هاي صورت گرفته شروع كننده جنگ كافرين بوده اند و در شروع هر غزوه اي حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله به منظور پرهيز از جنگ و جدال و دعوت آنان به حقيقت با طرف متخاصم به روشنگري پرداخته است. اصولا دفاع از شرف حيثيت جان و مال و ناموس، حق طبيعي بشر است و نمي توان اسم آن را جنگ و قتال ذكر كرد.
اگر به تاريخ بهائيت بنگريم [7] متوجه مي شويم كه در زمان باب و پس از مرگ او بابيان موجب قتل و كشتار مردم بي گناه مسلمان مي شدند و اين شيوه عمل آن ها موجب پي گيري و تعقيب موضوع از طرف حكومت وقت گرديد و از طرف ديگر بابيت در اذهان عامه مردم به جنگجويي و تخاصم و هرج و مرج طلبي تبديل گشت شايد اگر ميرزا حسينعلي نوري كه خود قبل از ادعاي پيامبري يك نفر بابي بوده چند جمله مبني بر معرفي عاملين اين هرج و مرج به اصل پنجم اضافه مي نمود اين اصل كامل تر مي گشت و براي اين پرسش خوانندگان كه از خود مي پرسند كدامين دين الهي در طول تاريخ بشر جنگ طلب بوده پاسخي يافت مي شد.
پاورقی ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] آيه بسم الله الرحمن الرحيم كه در 113 سوره قرآن تكرار شده است.
[2] الفقيه. ج 4 صص 272.
[3] اصول كافي. ج 5 صص 494.
[4] دلائل النبوه ج 5 ص 401.
[5] سوره آل عمران / آيه 159.
[6] به صفحه 38 مراجعه گردد.
[7] به بخش تاريخچه بهائيت مراجعه گردد.