نقض اصل دين بايد سبب الفت و محبت باشد، در متون و آثار بهائيت

در اين بخش اين موضوع را بررسي خواهيم كرد كه آيا اصل پنجم توسط سران بهائيت در عمل نيز خود را نشان داده و يا صرفا در حد يك شعار باقي مانده است براي يافتن پاسخ اين پرسش به متون اين فرقه مراجعه مي كنيم تا موضوع روشن گردد:
عباس افندي در رابطه به وجوب عيني تشكيل بيت العدل مي گويد: كتاب اقدس مرجع جميع امم و احكام الهي در آن مطرح احكام غير مذكور راجع به قرار بيت العدل ديگر اسباب اختلافي نه و من يتعد ذلك فاولئك هم الناعقون و اولئك هم الظالمون و اولئك هم الاعداد المبغضون [1] [2] .
همچنين در جاي ديگر از او نقل است كه در هنگامي كه يكي از هواداران او به نام «يوسف ثابت وجداني» به وي گزارش مي دهد كه در ايران عده اي (از بهائيان) در صدد تشتت و تفرق هستند در جواب يوسف ثابت وجداني مي گويد: از اين قبيل بسيار پيدا مي شود تحير ندارد بيت العدل درست مي كند بيت العدل جميع آثار و الواح مقدسه را جمع نموده و به دقت ملاحظه كرده حكم قطعي مي نمايد و هر كس حرفي بزند دندانش را مي شكند. [3] خوانندگان گرامي توجه نمودند كه سران فرقه در اظهارات خود چگونه مهر و محبت الهي را از خود نشان داده و در حق كساني كه به آن ها اعتراض دارند كلماتي مانند ستمكاران دشمنان كينه ورز را نسبت مي دهند و يا تهديد مي كنند چنانچه داراي قدرتي در آينده شوند دندانهاي مخالفين و يا معترضين را خرد مي كنند!!
ظاهرا سران بهائيت فراموش كرده اند كه قبلا با چه آب و تابي، خود را سمبل مهر و محبت به مردم معرفي نموده اند و حتي مردم را به عدم كاربرد كلمات زشت سفارش كرده اند. حال چه شده است كه اين چنين برتافته اند و مي خواهند دندانهاي مخالفين خود را خرد كنند؟ بايستي از خودشان سوال شود البته، تناقضات ديگري در اين راستا وجود دارد مه بخشي از آن ها در اين جا ذكر مي گردد:
شوقي افندي در رساله 42 صفحه اي عليه مخالفان بهائي القاب زشت و توهين آميزي به كار مي برد و هر يك را به صفت زشتي مي دهد براي مثال:
پاورقی ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
1) حسين خان فرمان فرماي فارس حسين شقي است.
2) سعيد العلماء بار فروش، اشقي الاشقياء است.
3) سيد محمود اصفهاني كه بهائيان او را در عكا به قتل رساندند، سيد لئيم اصفهاني.
4) شيخ عبدالحسين تهراني، شيخ خبيث است.
5) سلطان عبدالحميد، عبدالحميد پليد است.
6) ميرزا يحيي، يحيي بي حيا و وسواس خناس است.
7) جرج واشنگتن، اسفل السافلين است.
8) ميرزا تقي امير كبير، تقي سفاك بي باك است.
9) ميرزا علي اصغر شيخ الاسلام، شيخ الاسلام خبيث است.
10) سيد جمال الدين اسد آبادي، سيد افغاني عدود و حقودبه مرض سرطان مبتلي شد و زبانش مقطوع گرديد. [4] .
[1] ترجمه: كسي كه از اين امر تجاوز كند همانند ستمكاران و دشمنان كينه دوز است.
[2] دهقان غلامعلي اركان نظم بديع ص 199.
[3] اشراق خاوري. عبدالحميد.محاضرات. ج 1 ص 325.
[4] رائين. اسماعيل. انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقي افندي. موسسه تحقيقي رائين. چاپ مرو 1358.