عالم محتاج به نفثات روح القدس است

دوازدهمين تعليم از تعاليم حسينعلي نوري، اين است كه عالم وجود محتاج به نفثات روح القدس مي باشد، يعني جهان بشري هميشه نيازمند فيض الهي يا نفثات روح القدس است تا سبب بروز كمالات انساني در جامعه بشري گردد.
در اين رابطه عباس افندي مي گويد:
«تعليم دوازدهم حضرت بهاءالله (حسينعلي نوري) آن كه عالم انساني به قواي عقليه و قواي ماديه ترقي نكند، بلكه به جهت ترقي صوري و معنوي و سعادت فوق العاده انساني، نفثات (الهام) روح القدس لازم است و بايد قوه الهيه يعني روح القدس تاكيد كند و توفيق بخشد تا آنكه هيئت بشر ترقيات فوق العاده نمود به درجه كمال برسد، زيرا جسم انسان محتاج به قواي ماديه است ولي روح انسان محتاج به نفثات روح القدس است و اگر تاييدات روح القدس نبود، عالم انساني خاموش مي شد و نفوس انساني مرده بود.» [1] .
بهائيان مدعي اند كه تمدن كنوني جهان فاقد اين الهامات الهي است و از آن در رنج است، به اين ترتيب كه:
«علوم و فنون عصريه كه خود را از تصرفات آفاقيه اين امر اعظم است، چون از روح الهي محرم مانده جسمي بي جان گشته و رو به تجزيه و متلاشي نهاده.
رسوم موهون و عقايد باليه مستوليه اديان عتيقه كه به افكار دينيه بشريه و اميال اهل هوس ممزج و ملوث گرديده، جهانيان را به كلي از مبادي معنويه روحانيه دور ساخته و مغرور و مرعوب و محكوم تمدني نموده كه اساسش صرفا بر موازين مادي استوار است و از تاييد نفثات روح القدس محروم و بر كنار.» [2] .
بر طبق همين اصل، در عصر حاضر، فيض الهي فقط از طريق موسسات و تشكيلات اداري بهائيان متبلور مي شود و «مسئولين و رهبران فعلي تشكيلات جهاني بهائيت، از خطا مصون و ملهم به الهامات رباني هستند» [3] .
به عبارت ديگر، رهبران فعلي بهائيان (هيئت 9 نفره بيت العدل واقع در حيفاي اسرائيل)، معصوم و مصون از خطا هستند و احكامي كه صادر مي كنند، در آن هيچ اشتباهي رخ نمي دهد و هيچ بهائي حق اعتراض ندارد!! [4] .
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] افندي، عباس. سخنراني در فيلادلفيا. ژوئن 1912. خطابات. جلد دوم ص 150.
[2] پيام بيت العدل بهائيان مورخ اسفندماه 1344.
[3] نوري، حسينعلي. اشراقات ص 79.
[4] دهقان، غلامعلي. اركان نظم بديع ص 189، نامبرده يكي از نويسندگان مورد وثوق بهائيان است.