اقتصاد بازرگاني

بخش چهارم از اقتصاد اسلامي، اقتصاد بازرگاني نام دارد و شامل اين موارد مي گردد: احكام بيع و انواع معاملات حلال، حرام و مكروه و شرايط معامله است - صلح - وديعه - وام و دين - قرض الحسنه (احكام قرض) رهن - مضاربه [1] .
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] همان مأخذ.