تساوي حقوق رجال و نساء

موضوع تساوي حقوق رجال و نساء يكي ديگر از اصول و اعتقادات بهائيان است كه در اين فصل به بررسي آن مي پردازيم بهائيان در توضيح اين اصل اظهار مي دارند:زنان، مانند مردان، داراي استعداد كسب علوم و ترقي در مدارج دانش و هنر مي باشند، اگر به ظاهر زنان در بعضي امور از مردان عقب افتاده اند به اين دليل است كه بر اثر طرز فكر بشر در قرون و اعصار گذشته، زنان مانند مردان مورد تعليم و تربيت و توجه قرار نگرفته اند و در حقيقت زنان امروز محصول قرن ها محروميت از تعليم و تربيت هستند.) [1] .
همچنين «براي اثبات زنان همين بس كه در سالهاي معدود اخير كه جامعه به آزادي هاي نسبي دست يافته اند اينك برخي از آن ها از بعضي از مردان پيشي گرفته اند. پس خداوند در خلقت نيز تفاوتي بين زن و مرد از نظر هوش، استعداد و شخصيت نگذاشته است [2] در اين راستا عباس افندي مي گويد:
«در نظر خدا زني و مردي نيست هر كس قلبش روشن تر است نزد خدا مقرب تر است هر كس ايمانش بيشتر است نزد خدا مقبول تر» [3] .
«طبق اين تعليم و تربيت، عضويت و خدمت در تشكيلات حق انتخاب كردن و انتخاب شدن و در حقوق مدني از قبيل ازدواج، طلاق، سن بلوغ، ارث و غيره با مردان متساوي هستند.» [4] .
از طرفي بهائيان معتقدند كه نبايد حقوق را با وظايف اشتباه كرد و تصور نمود كه اگر اين تساوي برقرار گردد پايه و اساس خانواده كه بر اثر وجود زنان كدبانو و كاردان استوار است متزلزل گردد و چون زنان مانند مردان دخالتي در تنظيم امور داخلي و خانوادگي ننمايند، اختلاف عظيمي در جامعه انساني ايجاد مي گردد. زيرا بين وظيفه و حق تفاوت بسيار است و اعتقاد به تساوي حقوق، اعتقاد به تساوي وظيفه نيست، و بهائيان طرفدار تساوي وظيفه نمي باشند و به طور خلاصه تعليم و تربيت حضرت بهاءاله بر اساس تساوي حقوق است نه تساوي وظيفه.
پاورقی ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] آشنايي با ديانت بهائي. موسسه ملي مطبوعات امري، 13 بديع.
[2] همان مأخذ.
[3] اشرف فرامرز. مجموعه اي از مطالب ديانت بهائي به اختصار. موسسه ملي مطبوعات امري 131 بديع.
[4] همان مأخذ.