مکاشفه

08/20/1396 - 11:16

به نظر برخی کشف و شهود به دلیل وجدانی بودن، نیازی به معیار صحت یا بطلان ندارد، اما برخی دیگر به این مساله معترف هستند که باید کشف و شهود با قرآن و حدیث سنجیده شود و درصورت مطابقت، می‌توان گفت کشف و شهود ذکر شده رحمانی است.

08/20/1396 - 10:58

ایمان و معرفت، یکی از ملاک‌های تشخیص مکاشفه رحمانی از شیطانی است که اگر کسی با اعتقاد نادرست و بدون ایمان و معرفت کامل نسبت به دین و آموزه‌های دینی، چنین مکاشفه‌هایی را ببیند این مکاشفه‌ها چیزی جز مکاشفه شیطانی و خیال‌پردازی‌های این افراد نخواهد بود.

08/04/1396 - 09:05

گاهی مکاشفه‌ای که برای انسان رخ می‌دهد رحمانی و گاهی شیطانی است که یکی از ملاک‌های تشخیص و تمایز بین این دو مکاشفه، عقل است که محتواى مکاشفه‌ی رحمانى کاملا با عقل سازگار بوده و از وهم و بلند پروازى‌هاى نامعقول و خیال‌بافى برکنار مى باشد.

07/26/1396 - 08:35

در مکاشفاتی که برای عده‌ای رخ می‌دهد گاهی این مکاشفه، رحمانی است که یکی از ملاک‌های رحمانی بودن، سازگاری آن با عقل انسان است و گاهی مکاشفه، شیطانی است که از قوه وهم و خیال فرد تأثیر می‌گیرد، لذا کرامات و مکاشفات خرافی و عجیبی که برای عده‌ای از صوفیان نقل شده، شیطانی بوده که تأثیر مستقیم از وهم و خیال آنان دارد.

07/20/1396 - 11:40

برخی معتقدند یوگیست‌های بزرگ زیادی در مدیتیشن، مکاشفاتی در مورد کالبدهای مختلف انسان در ادوار گذشته کرده‌اند که این خود حقیقتی بر اثبات تناسخ است. ولی با اندکی توجه در مورد ماهیت مکاشفه و رؤیا و پیچیدگی آن نمی‌توان به آن استناد کرد و حجیت و دلیلی محسوب نمی‌شود.