امام خمینی(ره)

برابرانگاری رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی
11/28/1400 - 12:57

در گفتمان امام خمینی(ره) اعمال غیر انسانی رژیم پهلوی و طرفدارانش به رژیم غاصب صهیونیستی منسوب شده است.

گسترش غده سرطانی
11/21/1400 - 08:12

با توصیفاتی که قرآن کریم از ویژگی های زشت بنی اسرائیل ارائه فرموده است، نظیر تلاش سریع و بی وقفه آنان در گسترش فساد و فساد گستری از موضع حق به جانب، تشبیه رژیم صهیونیستی به غده سرطانی منطقی است.

رژیم صهیونیستی و غده سرطانی
11/21/1400 - 08:08

تشبیه رژیم صهیونیستی به غده سرطانی از سوی امام خمینی(ره) با توجه به ویژگی های غده سرطانی در علم پزشکی درست است؛ زیرا اگر با این رژیم همانند غده سرطانی مقابله نشود، گسترش پیدا کرده و در جهت نابودی تمام مناطق اسلامی به پیش می رود.

 یهودیان میانه رو
11/16/1400 - 09:01

قرآن کریم بین جامعه یهودِ میانه‌رو و گروه یهودی ستمگر که مصداق امروزی آن صهیونیست ها هستند، تفکیک قائل شده و توصیه می کند بایستی جهت در امان بودن از ظلمشان، بر آن ها مسلط باشید.

 یهودیان میانه‌رو
11/12/1400 - 12:23

در نظر امام خمینی(ره) بین یهودیت و صهیونیسم تفاوت است و صهیونیست ها را جریانی انحرافی و غیر رسمی از یهود می داند.