ویژگی های حکومت ماشیح در یهود

  • 1401/01/20 - 12:05
حكومت ماشیح در دیدگاه یهود از ویژگی های برجسته نظیر نابودی شرک، برقراری عدالت، صلح جهانی، پایان بدی و گناه، آشکار شدن علم یهوه، پرستش و ستایش جهانی خداوند یکتا، گسترش برکت، رفاه، آسایش و آباداني در سراسر زمین، پایان غم، گرسنگی و تشنگی، گسترش امنیت فراگیر، تحقق حکومت ماشیح با اعجاز، یهودی شدن اهل دنیا و رستاخیز مردگان برخوردار است.
 حکومت ماشیح

از دیدگاه یهود حكومت ماشیح دارای ویژگی های برجسته است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب - در اعتقاد یهودیت ماشیح زمانی ظهور خواهد كرد كه اوضاع جامعه پر از فساد گردد. در  تلمود اینگونه نقل شده است: «جوانان بر پیران احترام نخواهند گذاشت، مردم بی حیا می ‌شوند، محیط‌ های علمی به اماكن فساد مبدل گشته و نیكان منفور شوند.» [1]

حكومت ماشیح در نزد یهود از ویژگی های برجسته برخوردار است كه مهم‌ ترین آنها عبارتند از:

1. شرك و امت ‌های مشرك به دست ماشیح نابود می شوند.

2. او كلمه خدا و حكمت ‌های الهی را به همه خواهد گفت و همه گوش خواهند داد.

3. نیروی باروری طبیعت به نحو شگفت انگیز و معجزه آسا فزونی خواهد یافت به طوری كه درختان دو ماهه میوه می ‌دهند و غلاّت در 15 روز آماده برداشت می شوند؛ در سرزمین اسرائیل گرده ‌هایی از عالی‌ترین آرد و پارچه ‌های از نفیس ‌ترین ابریشم از زمین خواهد رویید! دانه گندم از دو قلوه گاو بزرگ ‌تر می ‌شود! زنان به جای نه ماه در یك روز حامله شده و می زایند و …!

4. خداوند در اورشلیم نهری جاری می ‌كند كه هر بیماری با خوردنش شفا می ‌یابد!

5. همزیستی مسالمت آمیز و صلح جهانی در سراسر زمین حكم فرما می ‌شود: «و ایشان شمشیر های خود را برای گاو آهن و نیزه ‌های خویش را برای اَرِّ‌ّه ‌ها خواهند شکست و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت»(اشعیا 2: 4)؛ «و کمان جنگی شکسته خواهد شد و او با امت ها به سلامتی(صلح) تکلّم خواهد نمود و سلطنت او از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای زمین خواهد بود»(زکریا 9: 10)

6. خداوند با تمامی حیوانات و هم چنین بنی اسرائیل عهد خواهد بست تا جنگ را كنار گذاشته و با امنیت زندگی كنند!

7. برقراری عدالت: «و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف. آنگاه کوه ‌ها برای قوم، سلامتی را به بار خواهند آورد، و تلّ ‌ها نیز در عدالت، مساکین قوم را دادرسی خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد ساخت.... در زمان او، صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود، مادامی که ماه نیست نگردد. و او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا، و از نهر تا اقصای جهان. به حضور وی، صحرانشینان گردن خواهند نهاد و دشمنانِ او خاک را خواهند لیسید... جمیع سلاطین او را تعظیم خواهند کرد و جمیع امّت ‌ها او را بندگی خواهند نمود... بر مسکین و فقیر کرَم خواهد فرمود و جان‌ های مساکین را نجات خواهد بخشید... نام او تا ابد الآباد باقی خواهد ماند؛ اسم او پیش آفتاب دوام خواهد کرد؛ آدمیان در او برای یکدیگر برکت خواهند خواست، و جمیع امّت‌ های زمین او را خوشحال خواهند خواند.»[  مزامیر ۷۲: ۲-۱۸؛ و رجوع کنید به: مزامیر ۳۷: ۹-۱۲، ۱۷-۱۸ و ۹۶: ۱۰-۱۳.]

8. آنهایی كه به یهودیان ظلم روا داشته‌ اند، در دوران ماشیح محاكمه و مجازات می‌ شوند!

9. بدی و گناه پایان می یابد: «یهُوَه صبایوت می گوید در آنروز نام های بت ها را از روی زمین منقطع خواهم ساخت که بار دیگر آنها را به یاد نخواهند آورد»(زکریا 13: 2). «نجسان از آن عبور نخواهند کرد»(اشعیا 35: 8). «بيگانگان ديگر از آن عبور نخواهند نمود»(یوئیل 3: 17).

10. آشکار شدن علم یهوه: خداوند در پاسخ به پرسش ‌های حبقوق نبی(حبقوق 1: 12- 13) اسراری را در قالب مکاشفه به او نشان داد که از جمله آنها اینکه هنگامی که شاخه صالح داود ملکوت را تأسیس می ‌کند، علم الهی برای افراد نیکوکار به وفور آشکار می ‌گردد: «جهان از معرفت جلال يهُوَه مملّو خواهد شد به نحوی كه آب ها دريا را مستور می ‌سازد».(حبقوق 2: 14) «در تمامی كوه مقد‌ّس من ضرر و فسادی نخواهند كرد؛ زيرا كه جهان از معرفت يهُوَه پرخواهد بود مثل آب هايی كه دريا را می پوشاند».(اشعیا 11: 9)

11. پرستش و ستایش جهانی خداوند یکتا: «که در آن زمان زبان پاک به امت ها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم یهُوَه را بخوانند و به یک دل او را عبادت نمایند»(صفنیا 3: 9)؛ «و یهُوَه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. در آن روز یهُوَه واحد خواهد بود و اسم او واحد»(زکریا 14: 9)

12. گسترش برکت، رفاه، آسایش و آبادانی در سراسر زمین: ملکوت ماشیح، همچون بارانی که بر گیاهان می ‌بارد و زمین را سیراب می ‌کند، پر برکت خواهد بود(مزامیر 72: 6)». هنگام بازگشت ماشیح تغییراتی خوشایند و صلح ‌آمیز در طبیعت، حیوانات و انسان‌ها رخ خواهد داد، همانند رهایی زمین از تباهی و پربرکت شدن آن که در اشعیا 2: 2؛ 11: 1- 10؛ 35: 1- 10؛ 65: 19- 25، حزقیال 34: 23- 26؛ 47: 1- 12 و زکریا 14: 4- 8 به تفصیل شرح داده شده است.

13. پایان غم، گرسنگی، تشنگی و آزار: دوران حکومت ماشیح، کسی از گرسنگی و تشنگی و یا از گرمای خورشید آزار نخواهد دید.(اشعیا 49: 8- 10) مردم در ملکوت مسیح از شادمانی و خوشی پر خواهند بود و دیگر گریه و شیون و غم و اندوهی در جهان نخواهد بود.(اشعیا 35: 10 و 51: 11 و 65: 19)

14. گسترش امنیت فراگیر: تمام آفرینش مادی از امنیت و سعادت عصر ظهور ماشیح برخوردار خواهد شد: «و گرگ با بره سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير و بره گوسفند با هم(خواهند زیست) و طفل كوچك آنها را خواهد راند. و گاو با خرس خواهد چريد... و طفل شيرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد كرد و... و در تمامی كوه مقد‌ّس من ضرر و فسادي نخواهند كرد».(اشعیا 11: 5- 9)

15. تحقق حکومت ماشیح با اعجاز: حکومت ماشیح از طریق معجزه و قدرت خارق ‌العاده یهوه فراخواهد رسید و جریان طبیعی و اراده مردمی نمی‌تواند آن آرمان را محقق سازد.(ارمیا 3: 17؛ 30: 3؛ یوئیل 3: 15- 18؛ اشعیا 29: 18؛ 30: 26؛ 35: 5).

16. رستاخیز مردگان: «مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند برخاست. ای شما که در خاک ساکنید بیدار شده ترنّم نمایید» (اشعیا 26: 19) «و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده‌اند بیدار خواهد شد اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی»(دانیال 12: 2)

17. یهودی شدن اهل دنیا: همه امنیت ‌ها و نعمت الهی فقط شامل یهود و سرزمین اورشلیم و قوم اسرائیل خواهد شد و دیگران از امروز باید بترسند و با یهودیان هیچگونه مخالفتی نداشته باشند. یهودیان منتظر روزی هستند كه انسان ها همه یهودی شوند و غیر یهود وجود نداشته باشد.[2]

پی نوشت:
[1]. آبراهام كهن، گنجینه‌ ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، تهران: اساطیر، 1382ه‍ ش، ص 354.
[2]. ر.ک: آبراهام كهن، ‌گنجینه‌ ای از تلمود، ص 357- 376؛ جولیوس كرینستون،‌ انتظار مسیحا در آئین یهود، ترجمه حسین توفیقی، قم: ادیان و مذاهب، 1377ه‍ ش، ص 65 و 97؛ عبد الرحیم سلیمانی اردستانی، یهودیت، قم: آیات عشق، 1382ه‍‍ ش، ص 195

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.