فرقه‌ای انحرافی با بینش تکفیری

  • 1398/06/03 - 15:42
یکـی از مهم‌تریـن چالش‌هـای پیـش روی تشـیع، برخـورداری جریـان انحرافـی احمدالحسـن از بینـش تکفیـری دربـاره تمامی مسـلمانانی اسـت که ایـن دعـوت انحرافـی را نپذیرفتـه و یـا بـا آن مخالفـت کرده‌انـد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_  بینـش فکـری جریـان احمدالحسـن نسـبت بـه مخالفیـن خـود چگونـه است؟

یکـی از مهم‌تریـن چالش‌هـای پیـش روی تشـیع، برخـورداری جریـان انحرافـی احمدالحسـن از بینـش تکفیـری دربـاره تمامی مسـلمانانی اسـت که ایـن دعـوت انحرافـی را نپذیرفتـه و یـا بـا آن مخالفـت کرده‌انـد. بـه عنـوان نمونـه؛ احمد بصـری در بیانیـه‌ای اعلام کـرد: «بـه اسـم امـام محمـد بـن الحسـن المهـدی (علیه‌السلام) اعلام می‌کنـم؛ همانـا هـرکسـی کـه بـه ایـن دعـوت ملحـق نشـده و بیعتـش را تـا تار یـخ 13 رجـب 1425 بـا وصـی امـام مهـدی (علیه السلام) علنـی نکنـد، از ولایـت علـی بـن ابـی طالـب (علیه‌السلام) خـارج بـوده و از این طریق جایگاه بدی در جهنم خواهد داشت. و همانا رسول خدا (صلی‌الله‌علیه وآله‌وسلم) نیز از تمامـی کسـانی کـه وارد ایـن دعـوت نشـده و بیعـت خـود را علنـی نکرده‌انـد برائـت جسـته اسـت.» همچنین در خطابه خود در ماه محرم؛ با اهانت و فحاشی به زائران چند میلیونـی اربعیـن، آن‌هـا را بخاطـر مخالفـت بـا خـود، دشـمنان ائمـه معرفـی کـرده و می‌گویـد: «اینـان بـرادران قاتلان امـام حسـین (علیه السلام) هسـتند، بـا اینکه مدعی هسـتند کـه بـر او گریـه می‌کننـد. بـه خدا قسـم که آن‌ها دروغگـو و منافقند.»احمدالحسن بر اساس القائات تکفیری و بدبینانه و همچنین بر اساس اعلام قائمیت خود، بینش خون آلود و انتقام گیرندهای را به پیروانش داده است. تـا بـه محـض تمکن آنـان در روی زمیـن، به رؤیاهای خـود جامه عمل بپوشـانند. ایـن در حالـی اسـت کـه؛ پیـروان احمدالحسـن بـر ایـن عقیدهانـد کـه احمـد بـن اسـماعیل همـان قائمـی اسـت کـه با شمشـیر قیـام خواهـد کرد و بـه مـدت هشـت مـاه شمشـیر کشـیده و مـردم را قتـل عام خواهد کـرد.[2] لذا این مسـأله بـه ایـن معناسـت کـه بـر اسـاس پنـدار آنـان، اگـر احمد بصـری در زمین تمکنّ پیـدا کنـد، بـه مـدت هشـت مـاه متوالـی و متصـل خون‌هـای مـردم را بر زمیـن می‌ریـزد، بـدون این‌کـه ذره‌ای شـفقت و رحمتی داشـته باشـد.پی‌نوشت:
[1]. بروج ، 9/11/1395.
[2]. چهل حدیث، ناظم العقیلی، انتشارات انصار، بی‌تا بی‌جا، حدیث 31، ص 104.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.