نژادپرستی و پندار نیک!

  • 1392/08/19 - 11:13
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ متأسفانه اَوِستا و سایر متون دینی زرتشتی به صراحت، نژادپرستی را ترویج می دهند ...جالب است که در دین زرتشتی، علاوه بر اهمیت نژاد مردمان، نژاد ایزدان نیز برای اوستا از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.

نژاد هیچ یک از ابناء بشر تحت اختیار وی نیست. از همین روی تفاخر، خودستایی و برتربینیِ نژادی (Racism) هیج مبنای عقلانی و منصفانه ای ندارد. لیکن در متن اَوِستا و متون پهلوی بارها و بارها نژاد خودی، ستوده شده و نژاد مخالفین و دیگران مورد تحقیر قرار گرفته است. این امر موجب بروز فجایعی جدّی در تاریخ ایران زمین شد. اما به راستی، کدام یک از آموزه های اوستا نشانگر خودبرتربینیِ نژادی و تحقیرِ نژاد دیگر ملت ها و امت ها است؟ در ادامه به مواردی اشاره خواهیم کرد.

در اردیبهشت یشتِ خرده اوستا، به ترجمه موبد اردشیر آذرگشسب، که یکی از بخش های مقدّس برای زرتشتیان است، آمده است: «و از برکت آن، ناخوشی دور می شود، مرگ دور می شود، دیوها دور می شوند، پتیاره ها دور می شوند، مردمان دورو و کینه ور دور می شوند، مردم آزار دفع می شود، اژدهانژادان دفع می شوند، گرگ نژادان دفع می شوند، بدکاران دوپا دور می شوند.» و در ادامه آمده است : « اردیبهشت امشاسپند، به وسیله نماز ائیریه من، می کُشَد اژدهانژادان و دیوان را هزاران هزار و بیوران بیور.» [1] روشن است که مخالفینِ مزدَیَسنا؛ مردمانی از نژادِ اژدها و گرگ نامیده شدند. این نیست مگر به واسطه تحقیر و توهین به نژاد دیگر مردمان، گذشته از اینکه آنان بدکاران دوپا نیز نامیده شدند! در آتش بهرام نیایش، بند پنجم چنین آمده است: «ای آذر اهورامزدا، فرّ و پاداش مزدا آفریده، فرّ ایرانیِ مزدا آفریده، فرّ کیانی مزدا آفریده ... [را می ستایم]...» [2] چرا باید از میان ملّت ها، فرّ ایران به گونه ای ویژه ستایش شود ؟ گذشته از  اینکه روشن است، زادگاه زرتشت بنا به عقیده باستان شناسان و اوستاپژوهان ناحیه ای در حوالی شمال قزاقستان امروزی است، نه درون مرزهای کنونی ایران.[3] آری، ایریَنَم وَئِجَه (Airianem Vaejo , Iryanam Vaeja) زادگاه اساطیری ایرانیان [4] هیچ ارتباطی با محدوده سیاسی ایرانِ امروز ندارد. لیکن به نظر می رسد، با مهاجرت آریاییان به نواحی داخلی فلات ایران، رهبران ملّی و مذهبی، احساسات نژادپرستانه را توشه ی سفر خود ساخته، به همراه خویش به مقصد آوردند! چه اینکه بنا بر پژوهش های مؤسسات علمی و معتبر جهانی، متأسفانه ایران و هند که پیشینه باستانی و فرهنگی مشترکی دارند، جزو نژادپرست ترین کشورهای جهان محسوب می گردند. از جمله نتیجه تحقیقات پژوهشگران که نشریه The Washingtonpost ارائه نموده است. که رنگ قرمز نشانگر احساسات نژادپرستانه است:

جالب است که در دین زرتشتی، علاوه بر اهمیت نژاد مردمان، نژاد ایزدان نیز برای اوستا از اهمیتی فوق العاده برخوردار است. در کرده ی شانزدهمِ ویسپرد، بند یکم، ایزدانی که از نژاد آذر (ایزد آتش) هستند، ستوده شدند. گویی ارزش این ایزدان به نژادشان است. پس از آن راست کردارانِ آذرنژاد را نیز می ستاید. [5] 

در آبان یشتِ اوستا، بند پنجاه و هفت – پنجاه و هشت، آمده است که پسران دلیر خاندان ویسَه به اردویسور آناهیتا نیاز پیشکش نمودند تا به آنان کامیابی عطا کند که بر توسِ پهلوان و سرزمین های ایرانی پیروز گردند. اما ایزد اردویسور آنان را کامیابی نبخشید. لیکن در بند پنجاه و چهارم ، پنجاه و پنجم آمده است که توس، پهلوانِ ایرانی از اردویسور خواستار شد که بر پسران دلیر خاندان ویسه پیروز شود و بتواند سرزمین های تورانی را براندازد. و ده هزار و صدها هزار را نیست و نابود کند. اردیسور به او کامیابی بخشید. به راستی چرا ایزد اهورایی به ایرانیان کامیابی بخشید و به تورانیان خیر ؟ چرا نژاد ایرانی از نگاه ایزدان برتر از تورانیان شمرده می شود ؟ [6] به راستی چرا ایزدان به ایرانیان اجازه می دهند تا تورانیان را نیست و نابود کنند ؟ اما به تورانیان اجازه اقدامی متقابل نمی دهند؟ در همین یشت از اوستا، کرده هفدهم، بند شصت و نهم و بسیاری دیگر قسمت های اوستا، اهورامزدا و ایزدان، ایرانیان را کامیابی بخشیدند. علیه تورانیان و دیگر ملت ها... و در تیر یشت اوستا، کرده هشتم، بند سی وششم، برکت برای سرزمین های ایرانی به گونه ای خاص و برتر از دیگر سرزمینها و ملت ها خواسته شده است. [7] همین گفتار در مهریشت، کرده اول، بند چهارم [8] و همچنین در فروردین یشت، کرده یکم ، بند دهم ، [9] و ایضاً در کرده ی بیستم، بند شصت و دوم، آمده است که قریب به یکصد هزار فرَوَشی از نژادِ زرتشت محافظ می کنند. [10] و در اشتاد یشت اوستا، بند هفتم آمده است: «درود به ستاره تشتر رایومند فرّه مند. درود به باد زبردست مزدا آفریده. درود به فرّ ایرانی.» [11] آن هنگام که فرّ ایرانی در کنار ایزدان ستوده می گردد، می بایستی انتظار نژادپرستی و خودبرتربینی را از رهبران زرتشتی گری داشت. همچنین و در بند یکم از همین یشت آمده است: «اهورامزدا به سپیتمان زرتشت گفت: من فرّ ایرانی را بیافریدم که از ستور برخوردار، خوب رمه، توانگر و فره مند است. خرد نیک آفریده و دارای خوبِ فراهم آمده بخشد... » [12] همچنین در کیان یشتِ (زامیاد یشت) اوستا، کرده هشتم، بند پنجاه و شش ، پنجاه و هفت، تیره های ایرانی را صاحب فرّی بزرگ و مهم می شمارد که دشمنان در پی دست یابی به آن بوند، لیکن موفق نگشتند. [13] و در همین یشت، کرده نهم، بند شصت و هشت، شصت و نهم آمده است که فرّ کیانی پناه تیره های ایرانی است و در هنگام لزوم، انیرانیان (نژادهای غیر ایرانی) را به وسیله تشنگی و گرسنگی و سرما و گرما، نیست و نابود می کند. [14] در گاتها نیز آثار نژادپرستی به روشنی قابل رؤیت است. در هات سی و دوم، بند سوم، به ترجمه پروفسور شوشتری، سراینده به ناپاکیِ نژادِ دشمنان اشاره می کند: «اما شما ای دیو (یسن ها) همه از نژاد روان ناپاک هستید...» [15] در ترجمه دوم پورداود: «ایدون شما ای دیوها همه از نژاد منش زشت هستید. و همچنان آن کسی که شما را بسی می پرستد از دروغ و خودستایی است...» [16] و همین گونه در ترجمه کریستین بارتولومه. [17] و در ترجمه موبد فیروز آذرگشسب: «ای گمراهان بت پرست، شما همه از تبار و نژاد سیه دلان و کژمنشانید، کسانی که از شما پیروی کرده و به شما زیاده از حد احترام گذارند، نیز از تبه کاران به شمار آیند.» [18] در توضیح این بند از گاتها که نشانگر راسیسم سراینده ی آن است، باید گفت (Chithram) یا (chithra) به معنی نژاد، تخمه و (aka) به معنی زشت و پلید است. معادل پهلوی واژه chithra، توخمک است به همین معنی نژاد، و در کتیبه ها و آثار باقی مانده هخامنشی نیز به همین معنی به کار رفته است. و مؤیّد این ترجمه، نام منوچهر (Manush-Cithra) نیز به معنی «از نژاد منوش» است.

علاوه بر متن اوستا، کتاب دینکرت که به راستی دانشنامه ی بزرگ آیین زرتشتی است، و کتابت آن توسط آذرفرنبغ فرخزادان، یکی از بزرگترین موبدان تاریخ زرتشتی گری در قرن نهم میلادی به اتمام رسید، نیز به ترویج نژادپرستی و تحقیر نژادِ ملل گوناگون غیرایرانی پرداخته است. از باب نمونه، در ابتدای کرده یا فصل یکصد و چهلم، از کتاب سوم دینکرد، تحت عنوانِ «یگانگی و جدایی» یا communion & severance چنین دستوری آمده است: «باید یگانه شد با ایرانیان تا خوی ایرانی ایشان را طلب کرد و باید بیگانه و جدا شد از اَنیرانیان [ملل غیر ایرانی] تا از خوی اَنیرانی [غیر ایرانی] ایشان در امان بود.» [19] و نیز در کتاب پنجمِ دینکرد، عنوان صریحِ کرده ی چهارم چنین است: «در برگزیدگی و برتری نژاد [= تخمه ی] ایرانیان» که در این فصل، تصریح شده است که نژاد ایرانیان در عقلانیت و فرهنگ و خرد زندگانی و... نژادی برگزیده و کامل است. همچنین تأکید شده است به اینکه این برتریِ نژادی از ایرانیان جداشدنی نیست و پیوسته با آنها خواهد بود. به ویژه بندهای ششم و هفتم که نشانگر این امر هستند. [20] 

همچنین در یکی از کتیبه های عهد ساسانی خطوطى به زبان يونانى و پهلوىِ ساسانى بر اسب اردشیر پاپگان حک شده است، كه می گويد: «اين سوار، پرستنده ی مزدا، اردشير شاهنشاه‏ ايران و از نژاد ايزدان، پسر پاپگ شاه است...» [21] روشن است که پادشاهان زرتشتی نیز به نژاد خود افتخار می کردند و آن را در کنار مزداپرستی افتخاری برای خود می پنداشتند. و در کتیبه ى حاجی آباد، القاب شاهپور اول، از اين قرار است: «مزدَيَسنَه، بغ شاهپور، شاهان شاه ايران و انيران، از نژاد ايزدان.» [22] و البته این رسم دائمی و دیرینه شاهان ساسانی بود که خود را از شخصیتی مقدّس (بغ) و از نژاد خدایان (ایزدان) می نامیدند. [23]

در سایر منابع شرقی از جمله سخن ابوالفداء آمده است که پادشاهان ايران هيچ كارى از كارهاى مدیریتی را به مردم "پست نژاد" نمى‏سپردند. این سخن ابوالفداء مؤید رفتار انوشیروان دادگر است. فردوسى در شاهنامه حكايتى نقل كرد كه حاكى از همين ممنوعيت عوام الناس از تحصیل علم و رسیدن به مقامات و مراتبِ مدیریتی است. در زمانى كه انوشيروان به روم حمله کرد، بات کسری بودجه مواجه شد. دهقانی به انوشیروان عرضه داشت که حاضرم دارایی خود را ببخشم و فرزندم دبیر گردد. لیکن انوشیروان حاضر به پذیرش این معامله نگردید و گفت : 

هنر يابد ار مرد موزه ‏فروش‏
سپارد بدو چشم بينا و گوش‏

بدستِ خردمندِ مردِ نژاد
نماند جز از حسرت و سرد باد

یعنی که اگر فرزندان طبقه ی پایین جامعه هنر یاد بگیرند، از فرزندان اشراف و صاحبِ نژاد چیزی جز حسرت و آه باقی نخواهد ماند... ! [24] حتی در متن اوستا، وندیداد، فرگرد هفتم، بند سی و شش- سی و هفت، آمده است که اگر کسی می خواهد در پزشکی مهارت یابد، می بایستی آغاز فعالیت خود را به صورت آزمایشی بر روی غیرزرتشتیان آغاز کند. و اگر توانست آنان را مداوا کند، بدین معنی است که توانایی مداوای زرتشتیان را نیز دارد. یعنی در متن اوستا علناً غیرزرتشتیان، عنوانی بهتر از «موش های آزمایشگاهی» ندارند... [25]

مری بویس در کتای "زردشتیان، باورها و آداب دینی آنها" می گوید که مبلغان زردشتی گرچه زمینه را برای تبلیغ دین زرتشتی فراهم می دیدند، اما نکته ای در این میان وجود داشت و آن هم این که «از نگاه ایرانی، غیر ایرانی یا همان انیرانی موجودی مستحق تحقیر بود و به حساب نمی آمد. درست همانطور که بربرها در نظر یونانیان بودند.» همچنین: «همین که گروه های کثیری از اقوام ایرانی اندک اندک آموزه های زردشت را پذیرا شدند، این آموزه ها را جزو ماترک نژاد خویش انگاشتند که باید نگاه داشت و نه به عنوان پیامی جهانی برای رستگاری کلّ بشر.» [26] یعنی دین زرتشتی در نگاه زرتشتیان تنها یک میراث نژادی بود نه رسالتی جهانی.

به این ترتیب روشن است که رهبران جامعه زرتشتی، سخنی براي بشريت ندارند. بلكه خود در زندان نژادگرایی گرفتارند. عادت نژادپرستی و خوی خودپرستی و خیال خود برتربینی و عقده ی غرور ملی و تفاخر زرتشتی و زرتشتی مآبان، از امور مسلّم نزد اغلب مورّخان است. شواهد ما بر نژادپرستانه بودن آئین زرتشت، آن همه مدیحه گویی درباره سرزمین ایران و بزرگ نمایی نژاد ایرانی و اغراق و مبالغه در این گونه خیالات و موهومات است. که همچنان مشاهده می شود. 

 پی نوشت : 

[1]. موبد اردشیر آذرگشسب، خرده اوستا ، اردیبهشت یشت ، ص 78 – 79 
[2]. اوستا، پژوهش و ترجمه دکتر ج. دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ شانزدهم 1391 ، ج 2  ، ص 606 
[3]. مری بویس ، زرتشتیان, باورها و آداب دینی آنها ، ترجمه ع. بهرامی ، انتشارات ققنوس ، تهران ، چاپ دوازدهم 1391 ، ص 17 
[4]. همان ، ص 66 
[5]. اوستا، پژوهش و ترجمه دکتر ج. دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ شانزدهم 1391 ، ج 2 ، ص 557  
[6]. همان ، ج 1 ، ص 307 – 308  
[7]. همان ، ج 1 ، ص 337 – 338 
[8]. همان ، ج 1 ، ص 354
[9]. همان ، ج 1 ، ص 406
[10]. همان ، ج 1 ، ص 418
[11]. همان ، ج 1 ، ص 482
[12]. همان ، ج 1 ، ص 481 
[13]. همان ، ج 1 ، ص 495
[14]. همان ، ج 1 ، ص 498 
[15]. پروفسور عباس شوشتری ، گاتها سروده های زرتشت ، انتشارات فروهر ، چاپ دوم 1379 ، ص 74 
[16]. ابراهیم پورداود ، گاتها کهن ترین بخش اوستا ، انتشارات اساطیر ، تهران ، چاپ دوم 1384 ، ص 472 
[17]. همان  ص 161 
[18]. موبد فیروز آذرگشسب ، گاتها سروده های آسمانی ، انتشارات فروهر ، تهران , چاپ دوم 1379 ، ص 48  
[19]. کتاب سوم دینکرد، ترجمه و پژوهش: فریدون فضیلت، انتشارات مهر آیین، تهران 1384، ص 103 و 104  
در متن برگردان انگلیسی:
Denkard , Book III , Ch 140 , by Joseph H. Peterson , Edited by Peshotun Dastoor Behramjee Sanjana , 1881
[20]. کتاب پنجم دینکرد، ترجمه و پژوهش: احمد تفضلی، ژاله آموزگار، انتشارات معین، تهران 1385، ص 36 - 37 
در متن برگردان انگلیسی:
Denkard , Book 5 , Ch 4 , Translated by E. W. West, from Sacred Books of the East, volume 5, Oxford University Press, 1897
[21]. آرتور كرستين سن ، ايران در زمان ساسانيان‏، ترجمه: رشيد ياسمى‏، ناشر: دنياى كتاب‏، تهران‏، چاپ ششم 1368 ، ص 142 
[22]. همان ، ص 331 - 332 
[23]. همان ، ص 356 - 357  
[24]. نگاه کنید به مقاله « انوشیروان و بی سواد نگه دشتن مردم »
[25]. جیمز دارمستتر ، وندیداد ، ناشر : دنیای کتاب ، تهران 1384 ، ص 149 - 150 
[26]. مری بویس ، زرتشتیان, باورها و آداب دینی آنها ، ترجمه ع. بهرامی ، انتشارات ققنوس ، تهران ، چاپ دوازدهم 1391 ، ص 73 

دیدگاه‌ها

دوست گرامی ، واقعا شما چقدر میتونید کوته بین باشید ؟؟؟ خنده ام گرفت ! شما نباید این طور احمقانه بند های اوستا رو بخونید ...نژاد پرستی در هیچ کجای اوستا وجود ندارد و غالب انچه که شما گفتی سو برداشت بود / اژدها همان اژدهاک یا ضحاک ، پادشاه ماردوش زمان جمشید است ، وی انسانی پست و شریر بود ، برین مبنا در اوستا به اشخاص بدنهاد «ضحاک نژاد» میگفتند ، این به این معنا نیست که ان شخص حتما از تخمه ی ضحاک باشد بلکه تنها یک اصطلاح هست ، شور بختانه شما حتی به تفاسیر مترجمین هم کوچک ترین توجهی نکردید // ما که در بهرام یشت بند 5 اثری از نام ایرانی ندیدیم حتی اگر هم باشه فروشی تمام سرزمین ها در ادامه ستایش شده /// در ادامه ایرانیان امروز را نژاد پرست پرست خواندید و گناه ان هم به گردن زرتشت و اوستا دانستید ، زرتشت و اوستایی که هیچ ایرانی حتی نامش رو هم نشنیده ، ولی نمیگید همه کشورهای اسلامی در نقشه نژاد پرست بودند و علت اون رو هم اسلام نمیدونید //// در ویسپرد اذر پسر اهورا معرفی شده است و ایزدانی که از نسل اذر باشند ستایش شده اند ، یعنی ایزدانی که از اصالت الهی داشته باشند ///// در ادامه مشکل اصلی اینجاست که شما اصلا نمیدونید که تورانیان اریایی بودند و با ایرانیان هم نژاد بودند ، ایزد اناهیتا به نژاد کوچک ترین اهمیتی نمیداد و تنها درست اجرا شدن مراسم نیایش با نوشیدنی محبوبش رو ملاک قرار میداد ... چنانکه ایزد مهر در بند اول یشت خود میگوید ، نباید پیمان شکنی چه با یک اشون زرتشتی چه با یک دروند بد کردار ... هر جا کسی دروغ بگوید یا پیمان شکند میترا او را حتی اگر در دور ترین نقطه زمین باشد می یابد و مجازات میکند ، برای ایزدان نژاد و دین ملاک نبوده است ////// و در ادامه باز توجه نکردید که افراسیاب خود اریایی بود .../////// و در ادامه نژاد پرستی رو با دین قاطی کردید و اخرش نفهمیدیم ملاک ایرانیان تخمه بود یا دین ؟ برای اینکه خیالتونو راحت کنم در فروردین یشت 143 میگوید : فروشی مردان و زنان راست کردار ایرانی ، تورانی ، سیریم ، ساینی ، داهی ... فروشی مردان و زنان درست کردار همه سرزمین ها را میستایم ...

با اجازه اساتید ! می دونم که وقت جر و بحث ندارید واسه همین جواب این قرص اکس (بنگ زرتشتی مدرن شده ) رو میدم ! فقط به لحن حرف زدنم گیر ندید ! چون مجبورم با یه کوته بین احمق حرف بزنم !!! سراسر اوستا و متون پهلوی نژادپرستیه . امروزم موبدان زرتشتی تو حرف زدنشون دائماً به ایرانی و آریایی بودن خودشون اشاره می کنن . اصلاً اگه این نژادپرستی رو از دین زرتشتی بردارن هیچی دیگه واسشون نمی مونه. اکس دی ! با اینکه حرفات خیلی مزخرفه ولی جوابتو میدم !!! مورد به مورد !!! تو هم اگه خواستی تو بحث شرکت کنی مورد به مورد جواب بده !!! میدونم که نمی تونی ! واسه همین سعی میکنی لایی بکشی !! و بزنی به جاده خاکی ! زرتشتی ها و زرتشتی زده ها روششون همینه !

1. اکس دی ! گفتی غالب حرفهای مقاله درست نبود ! یعنی پس بخشی از اون درست بود ! ممنون !!!!! 2. فرض کنیم حرفت درباره اژی دهاک درست باشه !! گرگ نژاد رو چی میگی ؟ چرا به اجداد و نژاد مخالفی زرتشت باید توهین بشه ؟ شاید اجدادش آدمای خوبی بودن چرا باید بهش فحاشی بشه و اونها رو گرگ بنامن ؟ 3. گفتی تو مقاله اومده که همه ایرانیان نژادپرست نامیده شدن ! ندیدم تو مقاله کسی همچین حرفی زده باشه ! شاید منظورت اون عکس از نشریه واشینگتن پست باشه ! خوب این نظر امریکایی هاست و با وجود روحیه نژادپرستی تو برخی مردم این حرف درسته ! درباهر کسورهای عربی هم بهتره بدونی اسلام نژاد نیست !!!! دین نژادی هم نیست ! برای نژاد اهمیتی قائل نیست ! ننهایتاً می رسه به نژاد عربی ! که اون هم به خودشون ربط داره ! شما هم اینقد برای حفظ ابروی خودتون دست به دامن عربها نشید ! 4. ایزدانی که نژاد الهی دارن ؟! پس یعنی ثنویت !!!! دو خدا در جهان !!! چون بعضی ایزدان از نژاد پسر اهورامزدا نیستن ! لابد از نژاد اهریمن هستن که لایث ستایش نیستن !!!! 5. پس آذر ( ایزد آتش ) پسر اهورامزداست !!! ؟؟؟؟ 6. اما اسم آوردن از دیگر سرزمینها !!! ایرانی ها و تورانی ها قبیله هایی جدا بودن : ایریه ها و تویریه ها که قوم اوستایی از ایریه ها بودن و به قول مری بویس اون قبائل ستوده شدن چون حاضر شدن دین زرتشتی رو قبول کنن ! ولی باز هم نژاد ایرانی ها به طور مخصوصی ستوده شده ! 6. درباره پیمان شکنی !!! پیمان شکنی زرتشت رو چی میگی ؟ که علیه ترکها پیمان شکنی کرد ؟؟؟؟ 7. از دینکرت هم که حرفی نزدی !!! ؟

نژاد پرستی در دین اسلام بیداد میکنه ! نمونه اش شما اهل تشیع که خودتون رو برترین مومنان میدونین و سایر مذاهب رو (جز مذاهب من دراوردی و افراطی) قبول ندارید دین اسلام رو از اغاز دینی شیعی می دونین ! و خودتون رو پاک و منزه ! اما هر چی گنده هم از شماها اهل تشیع بلند میشه از فساد و کلاهبرداری گرفته تا زنا اخرین زنا کارای تایید و تصویب شده از نظر قانون و شرع اسلام همین قانون ازدواجِ قیم و پدرخوانده با دختر خودشه ! زنا در پرده اسلام از شما فقط بر میاد ننگ بر همه کسانی که پشت پرده ای اسلام قایم شدن و نون میخورن و فساد میکنن

خیتوگ داس دقیقا میشه ازدواج (یا بهتره بگیم زنا) با محارم

تشییع و اسلام مخالفان خودشون را حرامزاده می دانند ! کسی که مسلمان نباشد میشه نجس و حیوان ! ( حتی روحانیون اسلام به بقیه حیوان میگن) یعنی چی اینقدر نژادپرستی؟ علی و محمد میگن هر کی به ما بگه " تو " حاصل فرزند نامشروع است! این چه دلیلی دارد؟ مگه ولتر نگفت حاضرم بمیرم تا مخالفم نظرشو بیان کنه؟

گرامي؛ همه مخالفان اسلام نجس نيستند. لطفا بدون داشتن اطلاعات كافي در احكام اسلام نظر ندهيد. سخني كه به پيامبر و مولا علي (ع) نسبت داديد صحت ندارد. لطفا بدون حجت سخن نگوييد. قرآن هم گفته نظرات مختلف را بشنويد و بهترين را انتخاب كنيد.

امام مسلمانان شیعه صادق فرمود كه دشمن ما اهل بیت نيست مگر كسى كه ولدالزنا يا مادرش در حيض به او حامله شده باشد. و همینطور امام صادق گفته که در دین زرتشتی ازدواج با محارم جایز است درحالی که بعد از کمبوجیه این عمل اتفاق افتاده واقعا که از این همه بی اطلاعی و تهمت های امام متاسف شدم چرا واقعا؟ درود بر اشو زرتشت ، حال می فهمم چه پیامبر مهربان بی ادعایی داشتیم.....

ابو حمزه مى ‏گوید: به امام باقر علیه السّلام عرض كردم: برخى از هم كیشان ما به دگراندیشان دروغ مى‏ بندند و آنها را به حرامزادگى نسبت مى ‏دهند. امام باقر علیه السّلام فرمود: سخن نگفتن در باره آنان نیكوتر است، و سپس فرمود: اى ابا حمزه ! به خدا سوگند! جز شیعیان ما، همه مردم زاده‌ی فحشایند.» به جز شیعیان زاده ی فحشایند خداوندا یعنی چه؟؟ ای من نمی فهمم مگر این ها امام نیستند اینگونه صحبت کردن باید نهایت تاسف را کرد تازه در مثال بعدی گفته های تاسف اور امام باقر را مثال خواهم زد...

خب برویم به مثال بعدی امام باقر میگوید غیر شیعیان بدون حساب و کتاب به جهنم میروند این یعنی چه؟واقعا به گفته ایشان باید چه کرد تاسف خورد؟ نژادددددددددددپرستی در اسسسسسسسلام اقای سهیل بیایید مثال زدم. همینطور کامنت های قبلی من در رابطه با نگرش نژادپرستانه مسلمانان را بخوانید

ابن مردویه اصفهانی می‌نویسد: معیار شناخت عدم انتساب فرزند به پدرش از نظر ما چیزی نیست چون دشمنی با حضرت علی » من تا الان چهار مثال زده ام اگر درست بگویماقای سهیل چشمانتان را باز کرده اید؟ حتی شمس الدین جزری و قندوزی حنفی در این باره گفته اند . و این صحت این احادیث کاملا اثبات شده. هزاران هزار روایت درباره حرام زاده بودن و نجس بودن غیر شیعیان ( چه مسیحی چه زرتشتی ) اقای سامان من بدون اطلاع حرف نمیزنم بلکه شما از دینتان بی خبرید یا خودتان را به خواب زده اید

اولا تو هم مثل باقرزاده باید بفرستمت نهضت سواداموزی ازدواج با محارم زنا نیست نادان !!مثل این است که بگی ازدواج با یک زن غریبه میشه زنا !! دوما ازدواج با محارم بعدها ساخته شد همونطور که پدر تاریخ یعنی هرودوت میگه بعد از کمبوجیه این رسم وارد شد. حالا خوبه زن ها و دختربچه های دبستان را برمیداشتید تجاوز میکردید! در حالی که ساسانیان به گفت مورخان بزرگ روم هیچ وقت دست به شکنجه ازار و تجاوز نزدند! بر عکس کلیسای کاتولیک و سپاهیان متجاوز اسلام!!!!!!!!!!!!!!!

ناشناس ! هنوز نمی دونی تشیع مذهب و عقیده هست نه نژاد ؟؟؟؟ به جای تولید کربن دی اکسید یه خورده فکر کن !!!

در کتاب هفت کشور می خوانیم در کشمیر و باب برامکه زرتشتی زندگی می کردند. در ناحیه صیمور در سند مرکز دینی بیت الذهب در صحرای زرتشت واقع بودهمربوط به زرتشتی های هند و شرق ایران بوده است. قلقشندی می گوید عده ای بین سرزمین بربر و سودان دین زرتشتی داشتند. در افریقا و اروپا از جنش های زرتشتی اخباری نیز موجود است . چنان که امده در سال 228 پ. م در اندلس شهر اشبیلیه با سپاهیان عبدالرحمن الاموی درگیر شد و شکست سختی خورد. مسلمانان چهارمرکب انان را گرفتند. جناب باقرزاده این نژآدپرستی که میگین ساخت شماست !!!!!!!!!! اندازه سر سزن سواد نداری توصیه میکنم بری نهضت سواد اموزی !!!!!

از اسمت(xd) معلومه که اهل بنگ مصرف کردن هستی؟؟؟؟ اگه زرتشتیان نژاد پرست نیستن چرا حرف از هویت ملی ایرانی می زنند؟؟؟؟ این هویت ملی ایرانی یعنی چه؟؟؟؟

در جواب کورش که میگوید هویت ملی ایرانی ... از شرق اروپا تا چین دین زرتشتی رواج داشت. زکریای قزوینی می نویسد دورترین مناطق چین ساکنان سراندیب جزیره ای در دریای هرکند زرتشتی بوده و زرتشتی های بسیار در چین بودند. حمدالله مستوفی نیز از زرتشتی های ارمنستان و اذربایجان و عراق و بین النهرین بر داده . یاقوت حموی از زرتشتیان ترکستان گزارش داده و در ناحیه لتغزغزی اکثریت مردم زرتشتی بودند. زکریای قزوینی از زرتتیان روستای بهی خبر داده و ابوریحان بیرونی می نویسد ایین زرتشت از چین تا روم توسط اسفندیار گسترش یافت و تا هند هم وجود داشتند اگر هویت ملی ایرانی بود که سراسر جهان حتی یونان و شرق اروپا و چین زرتشتی نمیشدند منتشر کنید.

ناشناس!!!!!!! خودت داری میگی پدر خوانده احمق اشکالش چیه؟؟؟ یعنی با پدر خواندگی محرمیت حاصل میشه؟؟؟؟ البته براشما که طرفدار زرتشت هستین راحته چون شما دینتون پایه و اساس که نداره هر هرف مفتی میزنید؟؟؟؟؟؟؟؟

خب اینطوری ما هم میگیم اسلام پایه و اساس نداره کپی پیستی از مسیحیت و یهود و زرتشت !!!!!!!!!!!!! ره پایه و اساسش اینه که دو تا از اون دین و سه تا از اون یکی دین بردار برو دین بساز !!

ناشناس!!! شیعه میگه ازدواج پدر خوانده مثل شما طرفداران زرتشت که نگفته پدر با دخترش ازدواج کنه یا خواهر بابرادر!!!!! شماها که میگنه با هرکی که تونستی(خواهر،مادر و..)ازدواج کنید!!!!

اولا این مال دین زرتشتی نیست بلکه بعدها توسط شاهان اجرا شد دوما شما میگوید به خوار و مادرتان تجاوز کنید نه زرتشتیان دختر و نوزاد و کنیز و برده و غلام هرکی تونستید ازدواج کنید! تازه به این نکته توجه کنید حتی کشتن شوهر برای تجاوز به همسرش جایز و پاداش دارد! حالا تازه شما 1400 سال پیش کارهای بدتری نسبت به 2500 سال پیش میکردید فکر کنم اگر دوهزار سال پیش بود مسلمانان با گربه و تخته چوب و مار اناکوندا هم ازدواج میکردند!!!! احتمالا با تخم مرغ اب پز هم ازدواج میکردند خدا بخیر کند!!!

دوست گرامی، مطلب در مورد ازدواج با محارم در آیین زرتشت و ایران باستان هم از حیث تاریخی و هم از حیث متون زرتشتی، اثبات شده است و در متون، بطور واضح ازدواج برادر با خواهر و موارد دیگر آن بیان شده است. شما هم اگر برای مطلبتون منبع و رفرنسی دارید، لطفا بیان بفرمایید و الا صرف ادعا هیچ فایده ای ندارد.

اون ناشناسی که فقط حرف میزنه چرا یک کلمه در مورد نژاد پرستی تو اسلام و تشیع مصداق و مثال نزدی. ما دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو !!! شما که دایم از چو ایران نباشد تن من مباد دم میزنید و افتخار به همه ی کثافت کاریهای پادشاهان هخامنش و ساسانی و.. شما نژاد پرست نیستید!!! اصلا نمیشه زرتشت رو از ایرانیت و نژاد پرستی جدا کرد

اولا کثافتکاری های پادشاهان هخامنش و ساسانی افسانه مبالغه امیز شما کودک کشان است. جنایت های دو تا خلیفه اموی هزاران برابر 1200 سال ایران باستانه !!! دوما زرتشت در گاتها می گوید دین متعلق به همه قوم همه نژاد و همه انسان ها است از چین و هند تا روم و اروپا و افریقا و حتی اسیا زرتشتی های بسیاری زندگی میکردند که به اثبات رسیده پس اگر زرتشتی نژادپرستی باشه چرا باید تا ایسلند و اسکاندیناوی و اروپا پیشروی کند؟؟ شما نه دم مرغ را باور کن نه قسم بقالی تون را کافی فقط سندرم داون خوتون را باور کنید

ببینم سایت شما جز ایجاد نفاق و نفرت بین مردم ایران کار دیگه ای ام میکنه. انگلیسا یه ضرب المثل دارن میگه تفرقه بیندازو و حکومت کن.....میخواین چیو ثابت کنید من به عنوان یه مسلمون به عقاید هموطنای زرتشتیم احترام میذارم ..

بین همه گونه های گیاهی و جانوری تفاوت هست.اگر نیست چرا بعضی نژاد اسب ها از بعضی دیگر بهتر است؟ چرا برخی گونه های جانوری و گیاهی از بعضی دیگر برترند؟چرا امویان و عباسیان و بعضی که خود را سادات میگویند خود را برتر از دیگران میدانسته و میدانند؟

آشنا به گونه ها ! پس نژادپرستی رو قبول داری ! خوبه که بلعخره (!) یکی قبول کرد !

موبدان زرتشتی مقصر اصلی این نژادپرستی هستن . اونها خودشون کاری کردن که نژادپرستی وارد خون خیلی ها بشه و همیشه نژاد خودشون رو بهتر از بقیه میدونن. چون ما ایرانی هستیم از افغانیها و عربها بهتریم ؟؟؟؟؟ چون اونها از یه نژاد دیگه هستن باید بهشون توهین کنیم ؟؟؟ همین تفکر رو اروپایی ها نسبت به ایرانی ها دارن !در زمان پهلوی امریکایی ها میگفتن ایرانی ها وحشی هستن ! برای همین حقوق کارمندای امریکایی در ایران بیشتر بود ! حق توحش میگرفتن !!!! هنوز هم به ایرانی ها میگن بربر !!!

پرسشی از زرتشتیان و نژادپرستان ::::::::: مهم ترین ابزار تبلیغی زرتشتیان، این است که زادگاه دینشان ایران است و زرتشت ایرانی بوده (به فرض قبول آن). دلیل بی رغبتی میهن پرستان و نژادپرستان نسبت به اسلام، همین است که مهد اسلام سرزمینی دیگر است و آورنده ی آن نیز آریایی نیست. ***سؤال: شما که با ابزار نژاد و ملیت به اسلام می تازید، الآن با استفاده از کامپیوتر و اینترنت در حال خواندن این متن هستید. چرا از کامپیوتر و اینترنت که نه زادگاهشان ایران است و نه آورنده ی آنها نژاد آریایی دارد، استفاده می کنید؟ آیا مخترع برق ایرانی بوده که هیچکدامتان حاضر نیستید برای یک روز هم که شده از آن دست بردارید؟ بهره مندی از تکنولوژی در نظر شما چه جایگاهی دارد؟ مگر امروزه کسی می تواند ادعا کند که هرچیز خوب در نژاد من است و هرچه در غیر از نژاد من تبلور یابد مردود است؟ *** جواب: منطقی ترین پاسخ شما این خواهد بود که: ما هرچیز خوب که از هر ملت و نژاد باشد می پذیریم. بنابراین شما باید اسلام را که دینی معقول و منطقی است و کاربرد آن، منحصر در نژاد و ملیتی خاص نیست بپذیرید. اسلام که می گوید: دزدی نکنید، دروغ نگویید، نیرنگ نزنید، خدا را عبادت کنید، به پدر و مادر احترام بگذارید و … اختصاص به هیچ نژاد و ملت و زمانی خاص ندارد.

خداوند تاکید زیادی بر دوری از شرک گذاشته است. متاسفانه این بد گفتن از ادیان مختلف یعنی هر دینی گویی یک خدا دارد؟ اما در قران از دین صحبت شده و نه ادیان. و نیز گفته شده که ما به زبان هر قوم یک پیامبر فرستادیم. لذا تمام ادیان از یک خدا نشئت گرفتند و توهین به هر کدام یعنی قبول به وجود هر خدا برای هر مذهب و این یعنی شرک. درسته تحریفات در تمام ادیان هست. همین اسلام خودمون هزار تا شاخه داره که هر کدوم پر از انحرافه. اصلا حدیث داریم که در آخرزمان جز نام از اسلام نمی ماند. خوب این یعنی تحریف دیگه. سایر ادیان هم مثل اسلام چیزی جز نام ازشون نمانده و نمی مونه. چون در انها هم در مورد تحریفات وآخرزمانی سخن گفته شده و دوره شقاوت پیش بینی شده. البته در قرآن قوم بنی اسراییل فکر کنم بر گزیده معرفی شده و برخی از این به عنوان نژادپرستی یاد می کنند. در آینن شینتو ژاپن هم مردم ژاپن نژاد برتر معرفی شدند. اما اینا مقصودشون از لحاظ وجود راهنماهای زیاد در این نژادها بوده است به نظر من. پون مثلا بنی اسراییل خیلی پیامبر داشتندو و دین شینتو ژاپن هم جزء اولین ادیان جهانه که هر چند دچار تحریفات شرک آمیز شده. این تحریفات در تمام ادیان امروز که اخرزمانه به وفور دیده میشه. لذا بحث در مورد اینکه فلان دین خوبه یا بده معنی نداره.

قرآن میگوید که خدا بنی اسرائیل را بر جهانیان برگزید، چون از راه انبیاء پیروی کردند (نه به خاطر نژاد، چون قرآن برای نژاد ارزشی قائل نیست). همین بنی اسرائیل وقتی راه گناه و کفران رو پیش گرفتند، مورد لعنت خدا قرار گرفتند: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُون‏،[البقرة/61] مُهر خوارى و نادارى بر [پيشانى‏] آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند چرا كه آنان به نشانه‏‌هاى خدا كفر ورزيده بودند، و پيامبران را بناحق مى‌‏كشتند اين، از آن روى بود كه سركشى نموده، و از حد درگذرانيده بودند.

سلام و درود دوستان تعصب چیه در بین ما پارسیان هم جنایتکاران و توطئه گر و جاسوس و باستان پرست بی سواد هست در بین عرب ها هم داعش و صعودی و وهابی و تکفیری هست که بی فرهنگ و بهداشت و کثیف و جنایت کارند و آدم نمیشن متنفرند همه و همه جا خوب و بد هست در بین ترک ها کسانی هستند که یک مویشان به جهانی می ارزد و بد هم زیاد دارند مثل پان تورکیسم که جنایتکار تاریخند و کاری هم با زبان ترکی کردند که دیگر کتب پدران بزرگوارشان را نمی فهمند و در بین عرب ها بزرگانی مانند پیامبرمان و مولایمان علی و امام حسین و ...که یک مویشان به عالمی می ارزد ور در ایران هم بزرگانی از سلمان تا با یزید بسطامی سلطان العرفا تا فردوسی و حافظ و سعدی و نظامی تا سهراب و نیما و شهریارو و آقای بهجت خودمان که مویشان به تمام دنیا می ارزد ملاک انسانیت است نه نژاد و قوم ..ما که بچه نیستیم می فهمیم برتری به پاکی و معرفت است بیایید دوگانگی را کنار بگذاریم همه انسانیم و اعضای یک پیکریم تو کز محنت دیگران بی غمی بله بی غمیم چقدر گرسنه سیر کردیم چقدر دل شکستیم کمی به خود انتقاد کنیم ما چه کردیم با خود با اطرافیانمون ..ایا زبون اطرافیانمون رو می فهمیم یا فقط من لذت من حرف من بیاید از میان بر خیزیم و بشکنیم حجاب منیت ها را تا مام وطن آباد شود مبادا که ایران عزیزمان کنام پلنگان و شیران شود ما باید دانا باشیم مطالعه چی شد پس زبانمون را چشممان را دستمان را ازاد نذاریم اگر شر نرسانیم کافیه چقدر همه جا در فرهنگ ها و خانواده و ...آتش به پا می کنیم انصاف در سخن در رفتار و خلاصه به قول آشو زردشت بزرگ مون رفتار نیک کو پندار نیکمون کجاست بااین افکار بد به کجا چنین شتابان به قول ابی عزیز وای به روزگارم...

پرسش اول بنده: پدر و مادر و برادر و فرزند و برادرزاده و خواهرزاده آقای زرتشت کی بود؟ وی دقیقا در کدام نکته به دنیا آمد و در کدام نقطه از جهان از دنیا رفت؟ جانشین وی کی بود و کتاب وی اوستا کی به دست انسانها رسیده و از کجا؟ بیشترین منابع متون زرتشتی از کدام کشور به دستمان رسیده است و چه کسانی در مورد آنها نوشته اند؟ اگر بر ایرانی گری اصرار می کنند دوستان بفرمایند که که آیا نویسندگان غربی مانند همین خانم مری بویس و غیره ایرانی هستند؟ راستی شنیدم که زرتشت در بلخ بوده و در بلخ از دنیا رفته است و بلخ امروزه خارج از ایران و در افغانستان قرار دارد و البته برخی تواریخ هم افغانستان را سرزمینی جداگانه از ایران می دانند از جمله بلخ را که بر این موضوع در کتیه خشارشای اول (Xerxes I) نیز تصریخ شده و وی نوشته است که این سرزمین از جمله سرزمین هایی است که وی تسخیر کرده و از آن خراج گرفته است. نژاد پرستی زرتشتی چرا این همه مورد حمایت غرب است؟ آیا برای این است که به نفع ایران است؟ و اگر هم بپذیریم که باستانیان بودند و زخمت کشیده اند برای ایران آیا این باید به معنی نفی قهرمانان ایرانی بعد از اسلام هم باشند که تعدادشان هم هزاران برابر این قهرمانان اسطوره ای است و شناسنامه کامل هم دارند؟ چرا تبلیغات رسانه های غربی بر گذشته های ایران متمرکز است و چرا ایران قوی و نیرومند فعلی را نمی پذیرند و چرا نژادپرستان این موضوع را درک نمی کنند؟ آیا ایرانی گرایی افراطی و نژاد پرستی آریایی ـ در حالی که نمی دانیم که آیا خودمان آریایی هستیم و یا از قوم دیگری هستیم که اکنون در ایران زندگی می کنیم ـ ایران را کوچک و محدود نمی کند در حالی که با مقاومت اسلامی و به لطف شهدای مدافع حرم و به ویژه قهرمان اکنون ما شهید سردار سلیمانی ایران را بیش از حد و حدود اندیشه های ظلمانی نژادپرستانه بزرگ کرده اند؟

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.