افزودن نظر جدید

اول و آخر یار نلازم به ذکر است نویسنده در جای جای خود به عقاید اهل حق توهین کرده است و اتهامات بی اساسی از قبیل تبلیغ آیین اهل حق نام میبرد حال آنکه اهل حق برای عقاید خود به شیوه ای که ایشان منظورشان است و متوهم شده اند تبلیغ نمیکند ! در همان ابتدا مینویسد :"ا سیری اجمالی در متون و آموزه های اهل حق..."!! اولا میم تواب از نویسندگان همین وبسایت ادعا میکرد که خود اهل حق هم کتبشان را ندیده اند!!!!! حال جای سوال است نویسنده این مطلب از کجا کتب اهل حق را که به زبان کوردی است دیده اند و خوانده اند تفسیر و تاویل نیز نموده اند و جالب اینجاست که با ادبیات زننده وزشتی نسبت به عقاید هم وطنان خود قلم فرسایی کرده اند و اتهاماتی را وارد ساخته اند لکن در کامنت قبل که امیدوارم باز هم مورد سانسور واقع نشود بن مایه اصلی این نوشتار خودشان را هدف قرار دادم و نوشتم که نوشتارشان سطحی انحصار گرا و بدون مداقه بوده است بسیاری از اقوال را نادیده گرفته و از تضارب آرا چشم پوشی کرده و مطالب و رفرنس هایی نیز ارائه دادم باشد که اهل تحقیق خود بنگرند قطعا نوشتارشان ارزشی ندارد که اگر نبود آیات قرآن کلام بزرگان قطعا آنرا سخیف و مشتی اراجیف می نامیدم اما چون مانند نویسنده بی ادب نیستم چرا که بی ادب محروم ماند از لطف رب چنین نخواهم کرد ! عرض خود میبری و زحمت ما میداری با نوشتن اینا ! و السلام
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.