افزودن نظر جدید

پیوسته در طول تاریخ دانشمندان و حکما و عرفا و اهل معرفت را بسیار ازار داده اند و در صورت امکان انها را کشته یا تبعید کرده اند . . . واین کوته اندیشیها و بخل ورزیها و حسدهای انسانهای بیمار تا به امروز هم ادامه دارد و به اشکال مختلف و روشهای نوین‏!‏ انها را تکفیر میکنند . . چرا که انها اهل علم و فضل و دانش بودند همین گناهشان بس . . که به دار جهالت اویخته شوند . . ای کاش مردمان به جای قضاوتهای بیرحمانه و جاهلانه و تحقیر ها و دشمنیهای کور به مداوای درون بیمار خویش همت میگماشتند وجهل را از وجود خود میتاراندند .. واگر به این مهم همت بگماریم انوقت خواهیم دید که اولین کسی که شایسته انگشت اتهام و تکفیر و جهل است در واقع خودمانیم نه اهل علم و معرفت .. عین القضات بزرگ از بزرگان علم و معرفت این سرزمین بود انهم در ایام جوانی . . به همین خاطر دانش او را تاب نمی اوردند ..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.