افزودن نظر جدید

دو نیروی اسلامیست و ناسیونال فاشیست باستان گرا در ایران وابسته به به ارتجاع جهانی است و هدف آنان نوکری اربابان بین المللی خود و سرکوب ملت ایران است.ممکن است یکی بد و دیگری بد تر باشند ولی به هر حال بر ضد ملت ایران و بقای ایران هستند.حکومت آنان در نود سال اخیر با آدم کشی و دزدی و فساد توام بوده است و سبب عقب ماندن ایران از دنیای مدرن و کشورهای پیشرفته شده است در مقاله زیر که جنگ بین این دو نیرو است و هر کدام از آنان ادعای حقانیت میکنند ولی نوشته آنان پوششی برای دمکراسی حقوق بشری در ایران است که تنها راه نجات ماست اسلامی که این نویسنده دفاع میکند قابل دفاع نیست ناسیونال فاشیست درست میگوید: (دینی که با خوردن آب در ملأ عام به خطر بیفتد، ولی خوردن حق مردم تکانش ندهد، دین نیست، توهمی است برای عوام و نعمتی است برای خواص!).نجات ایران نه در اسلام و نه در ناسیونالیسم فاشیستی است.نجات ایران در بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس حقوق بشر ورفع عقب ماندگی های علمی و اقتصادی ایران است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.